Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Starodôchodcovia – prepočet

Kalkulačka na informatívne posúdenie nároku na prepočet starobného dôchodku

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z. v období od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 novo určí sumu starobného dôchodku poberateľom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný v sume vypočítanej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak sú splnené zákonné podmienky.

Po zadaní vstupných údajov zistíte, či máte nárok, aby sa vám starobný dôchodok vypočítal novým spôsobom. Následne, ak bude pre vás nový výpočet výhodnejší, Sociálna poisťovňa váš starobný dôchodok od 1. januára 2018 zvýši zákonom stanoveným spôsobom. Alebo zistíte, či sa na vás vzťahuje zvýšenie starobného dôchodku o pevnú sumu 25,50 EUR mesačne.

Kalkulačka


Ukážka


Ukážka


Ukážka

Poznámka:
* Hodnota priemerného mesačného zárobku je uvedená v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, prípadne v neskôr vydanom rozhodnutí o zmene sumy starobného dôchodku. Ak bol starobný dôchodok vypočítaný z priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk a prepočítaný od augusta 2006, uveďte hodnotu priemerného mesačného zárobku uvedenú v rozhodnutí o prepočítaní starobného dôchodku podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.


Prepočet niektorých starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004

Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 prepočítavať starobné dôchodky tzv. starodôchodcom, čiže dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Dôchodcovia nemusia o prepočet žiadať, Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta z vlastnej iniciatívy, a to na základe zákona č. 184/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Všetci starodôchodcovia, ktorí majú nárok na prepočet dôchodku, dostanú informáciu zo Sociálnej poisťovne (rozhodnutie) o zvýšení alebo aj o nezvýšení dôchodku.

 

Kto má nárok

Nové určenie sumy starobného dôchodku sa nevzťahuje na všetkých poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

To, či sa poberateľa starobného dôchodku právna úprava týka, závisí od:

 • právneho predpisu, podľa ktorého bola určená suma starobného dôchodku,
 • dátumu priznania dôchodku a
 • hodnoty priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol dôchodok vypočítaný.

Starobné dôchodky sa novo určia v závislosti od toho, či bol starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných:

 • pred 1. októbrom 1988 alebo
 • od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 (podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov).

 

a) Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988

Ide najmä o nasledovné predpisy:

 • zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zvýšenie starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa zvýšia od 1. januára 2018 o pevnú sumu 25,50 eur mesačne, ak sú splnené zákonné podmienky.

Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok zvýšil, musel byť priznaný z priemerného mesačného zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledovnej tabuľke, v závislosti od roku priznania dôchodku:

 

Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988

Rok priznania dôchodku

Hodnota priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na zvýšenie dôchodku - v Sk (Kčs)

pred r. 1965

1 509

1965

1 509

1966

1 536

1967

1 568

1968

1 619

1969

1 698

1970

1 794

1971

1 894

1972

1 998

1973

2 034

1974

2 063

1975

2 088

1976

2 114

1977

2 141

1978

2 166

1979

2 192

1980

2 217

1981

2 242

1982

2 264

1983

2 285

1984

2 304

1985

2 322

1986

2 333

1987

2 333

1988

2 333

 

Poznámka
Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 1988 aj vtedy, ak bol priznaný po 31. decembri 1988, ale v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988.

Príklady:

 1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 1. augusta 1985 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 2 325 Kčs.
  V tomto prípade vznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eur mesačne.
 2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 20. júna 1985 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 121/1975 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 2 320 Kčs.
  V tomto prípade nevznikne nárok na zvýšenie dôchodku o 25,50 eur mesačne.

 

b) Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Nové určenie sumy (prepočet) starobných dôchodkov
Starobné dôchodky sa znovu vypočítajú z inak upraveného priemerného mesačného zárobku, a to spôsobom uvedeným v zákone.

Ak bude novo určená suma starobného dôchodku vyššia ako vyplácaná suma, starobný dôchodok sa od 1. januára 2018 zvýši. Ak bude novo určená suma starobného dôchodku nižšia ako vyplácaná suma, poberateľovi starobného dôchodku sa bude naďalej vyplácať dôchodok v nezmenenej sume.

Hodnota priemerného mesačného zárobku
Na to, aby sa starobný dôchodok znovu vypočítal, musel byť priznaný z priemerného mesačného zárobku najmenej v hodnote uvedenej v nasledovnej tabuľke, v závislosti od roku priznania dôchodku: 

Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Rok priznania dôchodku

Hodnota priemerného mesačného zárobku (upraveného), od ktorej vznikne nárok na nové určenie sumy dôchodku - v Sk (Kčs)

1988

2 733

1989

2 750

1990

2 767

1991

3 689

1992

2 900

1993

2 934

1994

3 134

1995

3 334

1996

3 667

1997

3 767

1998

3 867

1999

3 967

2000

4 067*

2001

4 167*

2002

4 267*

2003

4 337*

* priemerný mesačný zárobok upravený podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (podľa novely účinnej od augusta 2006)

 

Poznámka

Starobný dôchodok sa na tieto účely považuje za priznaný v roku 2003 aj vtedy, ak

 • bol priznaný po 31. decembri 2003 a poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok do 31. decembra 2003 a súčasne od vzniku nároku na dôchodok do 31. decembra 2003 nebol nepretržite zamestnaný alebo
 • bol priznaný po 31. decembri 2004 poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 nespĺňal podmienku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, hoci ostatné podmienky nároku na starobný dôchodok spĺňal.

Príklady:

1. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 15. júla 1994 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 3 180 Sk.
vznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.

2. Poberateľovi starobného dôchodku bol od 23. marca 1994 priznaný starobný dôchodok v sume určenej podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Starobný dôchodok bol vypočítaný z upraveného priemerného mesačného zárobku 3 130 Sk.
V tomto prípade nevznikne nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone.

 

Ako si poberateľ starobného dôchodku môže overiť, či sa naňho právna úprava vzťahuje

Všetky podstatné skutočnosti nájde poberateľ starobného dôchodku v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, prípadne v niektorých iných rozhodnutiach Sociálnej poisťovne a právnych predchodcoch Sociálnej poisťovne, ktorými sa zmenila suma starobného dôchodku.

V rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku sa uvádza:

 • právny predpis, podľa ktorého bol priznaný dôchodok, a tým aj určená suma dôchodku,
 • dátum, od ktorého sa dôchodok priznáva, ako aj
 • hodnota priemerného mesačného zárobku, z ktorého bola určená suma dôchodku.

Ak poberateľ starobného dôchodku potrebuje pomoc s identifikovaním údajov v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku, môže sa obrátiť na zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

 

Postup Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa o novom určení alebo zvýšení starobných dôchodkov, ktorých sa právna úprava týka, rozhodne:

 • od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018, to znamená od účinnosti zákona do zákonom stanoveného termínu,
 • písomným rozhodnutím,
 • z úradnej povinnosti, nie je teda potrebná osobitná žiadosť poberateľa starobného dôchodku.

Rozhodnutia bude Sociálna poisťovňa vydávať postupne v závislosti od dátumu narodenia poberateľa dôchodku (od najstarších dôchodcov) a od zložitosti prípadu.

Ak poberateľovi starobného dôchodku vznikne nárok na zvýšenie starobného dôchodku, doplatí sa mu suma, ktorá mu patrí od 1. januára 2018.