Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ako požiadať o dokument A1 – práca v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku

Ako požiadať o dokument A1 v prípade vyslania (zamestnanca, SZČO) alebo v prípade súbežného výkonu činnosti (zamestnanca/SZČO) na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska

(postup)

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec vyplnia žiadosť tu: Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
 2. Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania
 3. V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania vysielajúcim zamestnávateľom vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho zamestnávateľovi/zamestnancovi.
 4. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania zamestnanca bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.
 5. Je potrebné, aby mal zamestnanec prenosný dokument A1 pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP alebo Švajčiarska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný zamestnávateľ, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec utrpel pracovný úraz a podobne)
 6. Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát
  (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP a Švajčiarska.
 7. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnávateľ a zamestnanec oznamujú písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do ôsmich dní (Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania

Upozornenie pre zamestnávateľov: Prenosný dokument A1 je možné vystaviť len na konkrétnu osobu, nie pre celú skupinu zamestnancov!
Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

 

 

V prípade vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ, EHP alebo Švajčiarska

 1. SZČO vyplní žiadosť tu: Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania SZČO
 2. Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania
 3. V prípade, ak sú splnené všetky podmienky vyslania zo strany SZČO vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prenosný dokument A1 najneskôr v lehote 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho SZČO.
 4. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu vyslania SZČO bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov.
 5. Je potrebné, aby mala SZČO prenosný dokument A1 pri výkone činnosti v štáte EÚ, EHP alebo Švajčiarska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by SZČO utrpela pracovný úraz a podobne)
 6. Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát
  (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP a Švajčiarska.
 7. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do ôsmich dní - Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas vyslania).

 

V prípade súbežného výkonu činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska

 1. Zamestnanec/SZČO vyplní žiadosť podľa charakteru činnosti tu : Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ, Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ, resp. Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch
 2. Žiadosť sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ju zaeviduje, skontroluje a v prípade, ak je neúplná ju doplní (v spolupráci so zamestnancom/SZČO). Po doplnení príslušná pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť postúpi na spracovane ústrediu Sociálnej poisťovne.
 3. Je potrebné upozorniť, že v prípade súbežného výkonu činností ak sa bydlisko zamestnanca/SZČO (uvedené v bode 2 žiadosti) nachádza na území iného členského štátu než Slovenská republika, vráti ústredie Sociálnej poisťovne predloženú žiadosť zamestnancovi/SZČO, pretože nie je príslušná v tejto veci konať okrem prípadu, že k žiadosti je priložené určenie slovenskej legislatívy inštitúciou štátu bydliska.
 4. Ústredie Sociálnej poisťovne vystaví formulár PD A1 na základe posúdenia žiadsoti v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti ústrediu a zašle ho zamestnancovi/SZČO na adresu uvedené v žiadosti.
 5. Ústredie Sociálnej poisťovne vystavuje prenosný dokument A1 z dôvodu súbežného výkonu činnosti zamestnanca/ SZČO v závislosti od situácie bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti (v prípade, ak začal súbežný výkon činnosti v minulosti posudzuje sa situácie aj spätne).
 6. Je potrebné, aby mal zamestnanec/SZČO prenosný dokument A1 pri výkone činnosti v štátoch EÚ, EHP alebo Švajčiarska so sebou (v prípade, ak by jeho predloženie požadoval zahraničný subjekt, kontrolné a inšpekčné orgány daného štátu, ak by zamestnanec/SZČO utrpel pracovný úraz a podobne)
 7. Prenosný dokument A1 nie je potrebné prekladať do iného jazyka, pretože jednotný formát
  (s ohľadom na štátny jazyk daného členského štátu) používajú všetky štáty EÚ, EHP a Švajčiarska.
 8. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, zamestnanec/SZČO oznamuje písomne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v lehote do ôsmich dní - Oznámenie o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)