Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

13. dôchodok v roku 2020

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov poberateľom dôchodku 13. dôchodok v roku 2020.

1. 13. dôchodok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,

 • predčasného starobného dôchodku,

 • invalidného dôchodku,

 • vdovského dôchodku,

 • vdoveckého dôchodku,

 • sirotského dôchodku a

 • sociálneho dôchodku 

ktorý má nárok na výplatu dôchodku v decembri 2020.

 

2. Na posúdenie nároku na 13. dôchodok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,

 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,

 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,

 • dôchodkov z II. piliera,

 • vyrovnávacieho príplatku a

 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému 13. dôchodok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3. Suma 13. dôchodku je

 • 300,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je do 214,83 EUR,

 • od 300,00 EUR do 50,01 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je v rozpätí od 214,84 EUR do 909,27 EUR a určí sa podľa vzorca

  300,00 – 0,36 x (D – 214,83);50} 

 kde
300,00 je maximálna suma 13. dôchodku,
D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v decembri 2020,
214,83 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z. 

 • 50,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je od 909,28 EUR a viac.

  Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

4. 13. dôchodok v roku 2020 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.

5. 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom.

6. 13. dôchodok nepatrí k dôchodku manželky. 

 

Výplata 13. dôchodku

1. Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok bez žiadosti.

2. 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2020, ak je dôchodok v Slovenskej republike poukazovaný v hotovosti na pošte, na účet v banke alebo hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

 

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny

 • pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2020,
 • v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2020, t. j. v januári 2021.

Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo uvoľní jeho výplatu v období od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020, 13. dôchodok bude podľa určeného spôsobu poukazovania výplaty dôchodku vyplatený na pošte, prípadne poukázaný na účet v banke alebo do zariadenia sociálnych služieb, v deň výplaty sumy doplatku na dôchodku.

 

3. Informácie o 13. dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno – poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

p.č.   suma dôchodku v EUR
1. suma dôchodku  

2. suma dôchodku  

3. suma dôchodku  

4. suma dôchodku  

5. suma dôchodku  

6. suma dôchodku  

7. suma dôchodku  

suma dôchodku spolu  

vianočný príspevok (VP) 
zvýšenie VP  
suma spolu  

Rok 2019:

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2019.

1. Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,

 • predčasného starobného dôchodku,

 • invalidného dôchodku,

 • vdovského dôchodku,

 • vdoveckého dôchodku,

 • sirotského dôchodku a

 • sociálneho dôchodku 

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2019 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

 

2. Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,

 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,

 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,

 • dôchodkov z II. piliera a

 • vyrovnávacieho príplatku.

   

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3. Suma vianočného príspevku je

 • 200,00 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je do 210,20 EUR,

 • od 200,00 EUR do 124,33 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 210,21 EUR do 420,40 EUR a určí sa podľa vzorca

  200,00 – 0,36 x (D – 210,20) 

 • od 98,85 EUR do 13,14 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2019 je v rozpätí od 420,41 EUR do 658,50 EUR a určí sa podľa vzorca

  max{174,52 – 0,36 x (D – 210,20);10}

 kde

 • 200,00 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2019,
 • 210,20 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z. 

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4. Vianočný príspevok za rok 2019 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.

5. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

6. Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

 

 

viac informácií... >>

Rok 2018:

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2018.

1. Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2018 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

 

2. Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera a
 • vyrovnávacieho príplatku.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3. Suma vianočného príspevku je

 • 87,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2018 je do 205,07 EUR,
 • od 87,26 EUR do 21,15 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2018 je v rozpätí od 205,08 EUR do 572,40 EUR a určí sa podľa vzorca

87,26 – 0,18 x (D – 205,07)

 kde

 • 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2018,
 • 205,07 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom
  č. 601/2003 Z. z.
   

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4. Vianočný príspevok sa jednorazovo zvýši o 12,74 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov je do 410,14 EUR mesačne.

5. Vianočný príspevok za rok 2018 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.

6. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

7. Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky. 

viac informácií... >>

Rok 2017:

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2017.

1. Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,

 • predčasného starobného dôchodku,

 • invalidného dôchodku,

 • vdovského dôchodku,

 • vdoveckého dôchodku,

 • sirotského dôchodku a

 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2017 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

2. Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,

 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,

 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,

 • dôchodkov z II. piliera a

 • vyrovnávacieho príplatku.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

3. Suma vianočného príspevku je

 • 87,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2017 je do 199,48 EUR,
 • od 87,26 EUR do 24,68 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2017 je v rozpätí od 199,49 EUR do 547,20 EUR a určí sa podľa vzorca

87,26 – 0,18 x (D – 199,48)

kde

 • 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2017,
 • 199,48 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

4. Vianočný príspevok sa jednorazovo zvýši o 12,74 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov je do 398,96 EUR mesačne.

5. Vianočný príspevok za rok 2017 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.

6. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

7. Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

viac informácií... >>

Rok 2016:

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2016.

1.   Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi
 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2016 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

 

2.   Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera a
 • vyrovnávacieho príplatku.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3.   Suma vianočného príspevku je
 • 87,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2016 je do 198,09 EUR, 
 • od 87,26 EUR do 27,56 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2016  
  je v rozpätí od 198,10 EUR do 529,80 EUR a určí sa podľa vzorca

87,26 – 0,18 x (D – 198,09)

kde

 • 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2016,
 • 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4.  Vianočný príspevok sa jednorazovo zvýši o 12,74 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov je do 396,18 EUR mesačne.

5.  Vianočný príspevok za rok 2016 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz. 

6.  Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

7.  Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

viac informácií... >>

 

Rok 2015:

Sociálna poisťovňa vyplatí podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov niektorým poberateľom dôchodku vianočný príspevok za rok 2015.

1.   Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi
 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku,

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2015 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

 

2.   Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumy

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom a
 • dôchodkov z II. piliera.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

 

3.   Suma vianočného príspevku je
 • 87,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2015 je do 198,09 EUR, 
 • od 87,26 EUR do 30,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2015 je v rozpätí
  od 198,10 EUR do 514,80 EUR a určí sa podľa vzorca

87,26 – 0,18 x (D – 198,09)

kde

 • 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrn dôchodkov za mesiac december 2015,
 • 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4.   Vianočný príspevok sa jednorazovo zvýši o 12,74 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov je do 396,18 EUR mesačne.

5.   Vianočný príspevok za rok 2015 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz. 

6.   Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

7.   Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky. 

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

viac informácií... >>

 

Rok 2014:

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplatí vianočný príspevok za rok 2014 niektorým poberateľom dôchodku.

1.   Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi
 • starobného dôchodku,

 • predčasného starobného dôchodku,

 • invalidného dôchodku,

 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,

 • sirotského dôchodku a

 • sociálneho dôchodku, 

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za mesiac december 2014 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

 

2.   Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumy dôchodkov uvedených v prvom bode, na sumy výsluhového, invalidného výsluhového, vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového alebo sirotského výsluhového dôchodku a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom uvedeným v prvom bode, ku ktorým vianočný príspevok patrí alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky. Sociálna poisťovňa je vecne príslušná na výplatu vianočného príspevku, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike, alebo ak k dôchodku, ktorý vypláca iný platiteľ, vianočný príspevok nepatrí.

 

3.   Suma vianočného príspevku je
 • 87,26 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2014
  je v sume do 198,09 EUR, 

 • od 87,26 EUR do 33,93 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2014 je v sume od 198,10 EUR do 494,40 EUR, a určí sa podľa vzorca VP = 87,26 – 0,18 x (D – 198,09) 
  kde

  • VP je suma patriaceho vianočného príspevku,
  • 87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
  • D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2014,
  • 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suma vianočného príspevku určená podľa vzorca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Ak suma dôchodku alebo úhrnná suma dôchodkov, na ktoré sa na účely určenia sumy vianočného príspevku prihliada, je do 396,18 EUR mesačne, suma vianočného príspevku sa jednorazovo zvýši o sumu 12,74 EUR.

 

4.   Vianočný príspevok sa každej z oprávnených osôb za rok 2014 poskytne len raz. 

5.   Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

6.   Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

viac informácií... >>

 

Rok 2013:

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplatí vianočný príspevok za rok 2013 niektorým poberateľom dôchodku.

1.   Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi
 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za mesiac december 2013 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

2.   Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumy výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku (na ktoré bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov), vdovského výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku a sirotského dôchodku, ktoré vyplácajú aj iní platitelia dôchodkov v Slovenskej republike. Sociálna poisťovňa je vecne príslušná na výplatu vianočného príspevku, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike, alebo ak k dôchodku, ktorý vypláca iný platiteľ, vianočný príspevok nepatrí.

 

3.   Suma vianočného príspevku je
 • 75,00 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 je v sume do 198,09 EUR,
 • od 75,00 EUR do 46,51 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 je v sume od 198,10 EUR do 483,00 EUR, a určí sa podľa vzorca VP = 75,00 – 0,10 x (D – 198,09) kde
  • VP je suma patriaceho vianočného príspevku,
  • 75,00 je maximálna suma vianočného príspevku,
  • D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2013,
  • 198,09 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suma vianočného príspevku určená podľa vzorca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

4.   Vianočný príspevok sa každej z oprávnených osôb za rok 2013 poskytne len raz. 

5.   Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

6.   Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

viac informácií... >>

 

Rok 2012:

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplatí vianočný príspevok za rok 2012 niektorým poberateľom dôchodku.

1.   Vianočný príspevok patrí poberateľovi
 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za mesiac december 2012 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumy výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku(na ktoré bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov), vdovského výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku a sirotského dôchodku, ktoré vyplácajú aj iní platitelia dôchodkov v Slovenskej republike.

Na výplatu vianočného príspevku je vecne príslušná Sociálna poisťovňa, ak vypláca dôchodok, ku ktorému patrí vianočný príspevok a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike, alebo ak k dôchodku, ktorý vypláca iný platiteľ, vianočný príspevok nepatrí.

 

2.   Suma vianočného príspevku je
 • 66,39 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2012 je v sume do 194,58 EUR,
 • od 66,39 EUR do 38,69 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2012 je v sume od 194,59 EUR do 471,60 EUR, a určí sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 194,58) kde
  • VP je suma patriaceho vianočného príspevku,
  • 66,39 je maximálna suma vianočného príspevku,
  • D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2012,
  • 194,58 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suma vianočného príspevku určená podľa tohto vzorca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

3.   Vianočný príspevok
 • sa poskytne podľa sumy dôchodku/dôchodkov vyplatenej/vyplatených v decembri 2012,
 • sa každej z oprávnených osôb za rok 2012 poskytne len raz,
 • sa nezlučuje s dôchodkom a
 • nepatrí k dôchodku manželky.
viac informácií... >>

 

Rok 2011:

Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodkov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplatí vianočný príspevok za rok 2011 niektorým poberateľom dôchodku.

1.    Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľovi
 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku od Sociálnej poisťovne za mesiac december 2011 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy prihliada na sumy výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku(na ktoré bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov), vdovského výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku a sirotského dôchodku, ktoré vyplácajú aj iní platitelia dôchodkov v Slovenskej republike.

Na výplatu vianočného príspevku je vecne príslušná Sociálna poisťovňa, ak vypláca dôchodok, ku ktorému patrí vianočný príspevok a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike, alebo ak k dôchodku, ktorý vypláca iný platiteľ, vianočný príspevok nepatrí.

 

2.    Suma vianočného príspevku je
 • 66,39 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2011 je v sume do 189,83 EUR,
 • od 66,39 EUR do 39,24 EUR, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2011 je v sume od 189,84 EUR do 461,40 EUR, a určí sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 189,83) kde

  VP je suma patriaceho vianočného príspevku,
  66,39 je maximálna suma vianočného príspevku,
  D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov za mesiac december 2011,
  189,83 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suma vianočného príspevku určená podľa tohto vzorca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

2.  Vianočný príspevok
 • sa poskytne podľa sumy dôchodku/dôchodkov vyplatenej/vyplatených v decembri 2011,
 • sa každej z oprávnených osôb za rok 2011 poskytne len raz,
 • sa nezlučuje s dôchodkom a
 • nepatrí k dôchodku manželky.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

viac informácií... >>