15

Príloha č. 3

Riadok 13,

Stĺpec 1

V tomto riadku sa uvádza z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúca na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2020 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva vychádza sa zo skutočnosti, čo zaúčtoval v danom roku (preddavky, nedoplatky atď.), t. j. vychádza zo sumy poistného na zdravotné poistenie, ktorú zohľadnil vo svojich nákladoch. Tento údaj slúži SP na výpočet vymeriavacieho základu.