Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt „Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia

Programové obdobie 2007 - 2013

Operacný program informatizácia spolocnosti - logo
Operačný program Informatizácia spoločnosti
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - logo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - logo Úrad vlády Slovenskej republiky - logo
Európska únia - logo
Sprostredkovateľský orgán Sprostredkovateľský orgán Riadiaci orgán Európska únia
  
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Národný projekt "Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia"

Zámerom a hlavným cieľom projektu je reagovať na vzniknutú životnú situáciu občana a odbremeniť ho od administratívnej záťaže v oblasti:

  • nemocenského poistenia, kde SP prevezme na seba povinnosť informovať zamestnávateľa zamestnanca o vzniku a trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a období vylúčenia platenia poistného z tohto dôvodu,
  • dôchodkového poistenia pri prevode dôchodkových práv z dôvodu zamestnania v inštitúciách a organizáciách EÚ,
  • kontroly správnosti čísla bankového účtu pri poukazovaní dávok na účty občanom v bankách. Sociálna poisťovňa v rámci svojej proklientskej orientácie vytvorí prostredie pre efektívne poskytovanie technickej a metodickej podpory používateľom elektronických služieb s cieľom maximalizovať ich využívanie občanmi a spolupracujúcimi inštitúciami VS.

Transparentnosť výkonu sociálneho poistenia a jeho kontrola bude podporená elektronickými službami zameranými na spracovanie žiadostí a podnetov občanov vrátane vykonania príslušnej kontroly. Táto časť bude obsahovať aj implementáciu automatických mechanizmov pre zabránenie zneužívania systému sociálneho poistenia z pohľadu vnútorného výkonu ako aj z pohľadu odhaľovania podvodného konania a tým neoprávneného poberania dávok

Aktuálne

  • 29.máj 2014

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

  • 21.december 2012

Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003001 Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne a ministrom financií SR.

Poskytovateľ :
Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS,
MF SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Prijímateľ : Sociálna poisťovňa
dĺžka realizácie projektu : 38 mesiacov
oprávnené obdobie: od 01. 09. 2012 do 31. 12. 2015
celkové oprávnené výdavky: 12 000 000 €

  • 14.december 2012
 Doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • 9.november 2012
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre OPIS
  • 6.september 2012
Zverejnenie písomného vyzvania v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt : Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia (kód: OPIS-2012/1.1/46-NP)