Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zamestnávateľ

Definícia

Zamestnávateľ je

 • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, alebo
 • právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky,

a ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ je aj

 • fyzická osoba, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) ako Slovenská republika alebo na území Švajčiarskej konfederácie (Švajčiarsko) alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP alebo na území Švajčiarska alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (sídlom organizačnej zložky právnickej osoby na účely postavenia zamestnávateľa sa rozumie aj adresa podniku právnickej osoby)

a ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Ak zamestnávateľom nie je vyššie uvedená fyzická osoba alebo právnická osoba, funkciu zamestnávateľa plní platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba z právneho vzťahu s fyzickou osobou na základe určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur. Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba z právneho vzťahu s tzv. „dohodárom dôchodcom“, ktorý si určil dohodu o pracovnej činnosti, alebo dohodu o vykonaní práce na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne sumu 200 eur. Do kategórie „dohodár dôchodca“ patrí fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.z.

 

Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba v právnom vzťahu s

 1. fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem,

 2. fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem,

 3. fyzickou osobou na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, ak je poberateľom

  1. starobného dôchodku,
  2. predčasného starobného dôchodku,
  3. invalidného dôchodku,
  4. výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dovŕšila dôchodkový vek,
  5. invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

  

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Povinnosti

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov):

 1. Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca,

 2. Prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

  • Zamestnanca (podľa § 4 ods. 1) na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2 okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení. Musí tak urobiť najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Odhlásiť zamestnanca musí do ôsmich dní od zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti (§ 20 ods. 3), zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah (podľa § 20) nevznikol,

  • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem zo zárobkovej činnosti z tejto dohody presiahol sumu 200 eur, odhlásiť tohto zamestnanca v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem zo zárobkovej činnosti z tejto dohody nepresiahol sumu 200 eur alebo odhlásiť tohto zamestnanca do ôsmich dní od zániku tohto poistenia z iného dôvodu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol,
  • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 štvrtej vety, ak priemerný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti z tejto dohody presiahol sumu 200 eur za obdobie od roku 2015, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol,
  • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 tretej vety, ak mu bol vyplatený príjem zo zárobkovej činnosti po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca,
  • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a na účely úrazového poistenia, garančného poistenia pred vznikom tohto právneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od skončenia tohto právneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol.
    
 3. Oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, okrem prerušenia tohto poistenia z dôvodu uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, do ôsmich dní od tohto prerušenia,

 4. Zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke

  a) Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň uvádza deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, poistenie invalidné, úrazové, garančné, v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity. Na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne predkladá podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s určením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

  b) opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ak zistí, že vo výkaze podľa prvého bodu uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe výkazu podľa bodu a), 

 5. Poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia bezplatne,

 6. Viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni,

  1. v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
  2. do ôsmich dní

  2a. od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
  2b. odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie

  (pozri Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia).

 7. oznámiť pobočke zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny,

 8. oznámiť pobočke zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel,

 9. Oznámiť organizačnej zložke, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 % alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 %, ako aj každú zmenu týchto skutočností do ôsmich dní od tejto zmeny,

 10. Plniť povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov do iných členských štátov EÚ, štátov EHP a Švajčiarska (pozri Poistenie a zárobková činnosť v EÚ - Postup pri vyslaní), 

Povinnosti podľa bodov 1 až 4, je zamestnávateľ povinný plniť na tlačivách (Registračný list zamestnávateľa, Registračný list fyzickej osoby, Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov) alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Lehota na splnenie povinnosti podľa bodu 1, 3 až 4 a 6 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Lehota na splnenie povinnosti podľa bodu 2 je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou alebo ak bola informácia odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS). Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č. 272/2016 Z. z. alebo urobené v súlade s dohodou (podľa § 186 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni. Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.

Technologicky pokročilejšou možnosťou predbežnej registrácie zamestnanca je použitie mobilnej aplikácie. Ide o doplnkovú možnosť popri existujúcich spôsoboch zasielania predbežného prihlásenia alebo odhlásenia zamestnanca prostredníctvom SMS, faxom alebo elektronickou poštou. Aj v takomto prípade je nevyhnutné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca potvrdiť do troch dní zaslaním tlačiva Registračný list fyzickej osoby.

 

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni (§ 235 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov):

S účinnosťou od 1. januára 2021 je Sociálna poisťovňa povinná prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa pridelí IČPV zamestnanca, rovnako aj právnemu vzťahu zamestnanca, ktorý vznikol pred 1. januárom 2021 a k 1. januáru 2021 trvá a sprístupní ho zamestnávateľovi do 31. januára 2021.

Sociálna poisťovňa sprístupňuje zamestnávateľovi IČPV zamestnanca prostredníctvom systému elektronických služieb (SES). Ak má zamestnávateľ udelenú výnimku z komunikácie so Sociálnou poisťovňou prostredníctvom SES, Sociálna poisťovňa zasiela zamestnávateľovi IČPV zamestnanca prostredníctvom e-schránky alebo listinnou formou prostredníctvom pošty.

Zamestnávateľ je povinný od sprístupnenia IČPV zamestnanca podľa § 226 ods. 1 písm. n) uvádzať toto číslo pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

 

Od 1. júna 2022 je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť zamestnávateľovi

 • vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinné poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva a z dôvodu uplynutia predĺženého podporného obdobia podľa § 293fec zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to v lehote do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia a
 • skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to v lehote do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Ďalšie povinnosti 

Za nemocenské poistenie:
 • Postúpiť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako 10 dní, do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

 • vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely nemocenského poistenia.

Za garančné poistenie:

V prípade zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu zamestnávateľ je povinný:

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do 10 dní od jej vzniku,

 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku na tlačive Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti,

 • oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia,

 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu (podľa § 102 ods. 1) za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu a potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu súčasne predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,

 • po vyplnení všetkých požadovaných údajov o nárokoch zamestnanca na predpísanom tlačive potvrdiť ich správnosť a doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 10 pracovných dní od doručenia tlačiva.

V prípade vyhlásenia konkurzu správca konkurznej podstaty je povinný:

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do 10 dní od jej vzniku,

 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku na tlačive Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti,

 • oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia,

 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu (podľa § 102 ods. 1) za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu apotvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu súčasne predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,

 • po vyplnení všetkých požadovaných údajov o nárokoch zamestnanca na predpísanom tlačive potvrdiť ich správnosť a doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 10 pracovných dní od doručenia tlačiva. 

Za úrazové poistenie:
 • Oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,

 • predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia.

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Platenie poistného a príspevkov v roku 2022

Zamestnávateľ platí poistné

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 14 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľ v 2. pilieri a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera, je v roku 2021 8,50 % z vymeriavacieho základu a príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu
 • poistné na financovanie podpory * 0,5 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 0,5% z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ, ktorý platí poistné na financovanie podpory 1 % z vymeriavacieho základu platí zamestnávateľ, ktorý neplatí poistné na financovanie podpory
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poznámka: * Zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit, za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Toto nové poistné sa označuje ako poistné na financovanie podpory (PFP).

 

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie ani za zamestnanca, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a dovŕšil dôchodkový vek.

Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, ktorým je sudca, prokurátor, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

 

Sprístupňovanie informácií o dôchodku zamestnanca na účely neplatenia poistného na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 sprístupňuje zamestnávateľovi v elektronickej podobe bez súhlasu zamestnanca informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vrátane dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku. Tieto informácie Sociálna poisťovňa automaticky sprístupňuje pre zamestnávateľa v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

 

Vylúčenie povinnosti platiť poistné a príspevky

Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

 

Odvod, platenie, splatnosť poistného a príspevkov

Zamestnávateľ, ktorý je povinný platiť poistné, je povinný poistné odvádzať. Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti jeho zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Ak zamestnancovi trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť.

Poistné sa platí bezhotovostným stykom alebo poštovým peňažným poukazom . Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov.

Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac.

Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a), ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia a poistné z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b ods. 1 a 2 a § 139c ods. 3 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 prvej vete zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa podľa § 138 ods. 8 písm. a) zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak ide o príjem fyzickej osoby z právneho vzťahu na základe ňou určenej dohody podľa § 227a, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem a na základe tohto príjmu nenadobudla postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia je splatné do ôsmeho dňa:

 1. druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
 2. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).

Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak sa platba poistného na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poukázala v nesprávnej sume, Sociálna poisťovňa poukázanú sumu rozdelí pomerne podľa jednotlivých sadzieb.

 

Predpísanie poistného a príspevkov

Sociálna poisťovňa predpíše zamestnávateľovi povinnému odvádzať poistné, ak neodviedol poistné vôbec alebo ak ho odviedol v nesprávnej sume. Ak suma dlžného poistného je v úhrne nižšia ako 5 eur, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše.

 

Vrátenie poistného a príspevkov

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zamestnávateľom zaplatené bez právneho dôvodu, do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľa povinného odvádzať poistné. Právo na vrátenie poistného sa premlčí do 10 rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi povinnému odvádzať poistné.

Zamestnávateľ ako odvádzateľ poistného môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vrátenie poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré boli zaplatené bez právneho dôvodu, ak za predchádzajúce rozhodujúce obdobia zamestnávateľ odviedol poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, na ktorých platenie a odvod nebol právny dôvod. Pri tomto kroku treba využiť vzor tlačiva Žiadosť o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu. Žiadosť o vrátenie poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré boli zaplatené bez právneho dôvodu, musí obsahovať údaje, ktoré sú uvedené vo vzore žiadosti.

Aj keď zamestnávateľ žiada vrátiť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za viac kalendárnych mesiacov, predkladá jednu žiadosť. Súčasťou žiadosti o vrátenie poistného je opravný Mesačný výkaz poistného a príspevkov/Výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac, za ktorý bolo poistné zaplatené bez právneho dôvodu. Opravný Mesačný výkaz poistného a príspevkov/Výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac zamestnávateľ predkladá, ak zistí, že v uvedených výkazoch uviedol nesprávne údaje. Predkladá ho najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe zamestnávateľom predložených uvedených výkazov.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Evidencia zamestnávateľa a evidenčné listy dôchodkového poistenia

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vedením evidencie na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia sú uvedené v metodickom usmernení pre zamestnávateľov. 


Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia

Zamestnávateľ je povinný predkladať Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia zamestnávateľa za zamestnanca v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je osem dní. Namiesto evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme majú všetci zamestnávatelia od 1. januára 2017 povinnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

 

Aké najčastejšie chyby robia zamestnávatelia v elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia:

Medzi najčastejšie chyby zamestnávateľov v elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia patria:

 1. Nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu
  Uvedené údaje majú zásadný vplyv na posúdenie nároku na dôchodkovú dávku a určenie jej sumy, preto je potrebné, aby im zamestnávatelia venovali náležitú pozornosť.

 2. Uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia
  Na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme je elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah. Uvedený postup sa vzťahuje aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 3. Nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie
  Obdobie, počas ktorého má zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie, nie je obdobím dôchodkového poistenia, preto toto obdobie ani nemá byť uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia.

 4. Nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa/zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku
  Obdobie čerpania rodičovskej dovolenky (po 30. júni 2005) už nie je obdobím dôchodkového poistenia, pretože v tomto období je dôchodkové poistenie poistenca prerušené (ak ide o muža, od 1. augusta 2006 sa povinné dôchodkové poistenie prerušuje v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku len vtedy, ak nemá nárok na materské). Obdobie čerpania rodičovskej dovolenky preto nemá byť vôbec uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia.
  Ak však ide o poistencov narodených pred 1. januárom 1985, v evidenčnom liste dôchodkového poistenia sa uvádzajú aj údaje podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Vzhľadom na uvedené je potrebné v týchto prípadoch v rubrike Kal. dni vylúč. dôb uvádzať aj obdobie rodičovskej dovolenky, pretože ide o obdobie, počas ktorého sa rodič stará (staral) o dieťa do šiestich rokov jeho veku.

 5.  Vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom
  Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom (vrátane zamestnancov v právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom) nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie.
  Ak zamestnanec (vrátane zamestnancov v právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) s nepravidelným príjmom nemá počas trvania celého pracovnoprávneho vzťahu vymeriavací základ na platenie poistného, nezíska tým ani obdobie dôchodkového poistenia. Evidenčný list dôchodkového poistenia sa preto za takého zamestnanca nevyhotovuje.

 6. Nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov
  Žiak a študent má možnosť určiť si jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, z ktorej nebude povinne dôchodkovo poistený, ak jeho príjem z takto určenej dohody nepresiahne určenú sumu (pozri časť Študent). Ak však mesačný príjem (pri pravidelnom príjme) alebo priemerný mesačný príjem (pri nepravidelnom príjme) žiaka alebo študenta z určenej dohody o brigádnickej práci študentov presiahne stanovenú hraničnú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť evidenčný list dôchodkového poistenia a uviesť v ňom obdobie, ktoré je obdobím dôchodkového poistenia u tohto žiaka alebo študenta (mesiace, v ktorých bola presiahnutá hraničná suma).

 7. Vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou
  Za fyzické osoby s odvodovou úľavou sa nevyhotovuje evidenčný list dôchodkového poistenia, pretože tieto osoby nie sú zamestnancami na účely dôchodkového poistenia, nakoľko nie sú dôchodkovo poistené.
  Ak však takémuto zamestnancovi vznikne dôchodkové poistenie z dôvodov stanovených v zákone, je potrebné evidenčný list dôchodkového poistenia vyhotoviť, nakoľko sa takýto poistenec stáva riadnym zamestnancom.

 8. Nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  Obdobím dôchodkového poistenia u týchto zamestnancov je v zásade obdobie, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, a preto má byť len takéto obdobie uvedené v evidenčnom liste dôchodkového poistenia.

 9. Vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom
  Ak sa v súlade s koordinačnými predpismi Európskej únie na zamestnanca nevzťahujú slovenské právne predpisy o sociálnom poistení, takýto zamestnanec nie je dôchodkovo poistený v Slovenskej republike, preto za neho zamestnávateľ nemá vyhotoviť evidenčný list dôchodkového poistenia.

 10. Nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi
  Na účely jednoznačnej identifikácie zamestnanca je potrebné v evidenčnom liste dôchodkového poistenia uvádzať aj správne údaje týkajúce sa zamestnanca:

  · meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
  · adresné údaje a
  · miesto narodenia.

  Miesto narodenia zamestnanca je síce nepovinný údaj v evidenčnom liste dôchodkového poistenia, ale v sporných prípadoch preukazuje jednoznačnosť pri identifikácii dokladov konkrétneho poistenca, preto Sociálna poisťovňa odporúča vždy uvádzať v evidenčnom liste dôchodkového poistenia aj miesto narodenia zamestnanca, ak ho má zamestnávateľ k dispozícii.

Postupy zamestnávateľov v súvislosti s vypĺňaním evidenčných listov dôchodkového poistenia sú podrobne vysvetlené v metodickom usmernení Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení.


Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Výkazy, vykazovanie vymeriavacieho základu

V súvislosti s plnením povinnosti predkladať výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľ predkladá mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, resp. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Riadny mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie predkladá zamestnávateľ za príslušný kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
V riadnom mesačnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie uvádza:

 • zamestnanca, ktorý má postavenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti vrátane zamestnanca – dohodára s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti,

 • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem, ktorý má prerušené povinné sociálne poistenie,
 • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem, ktorý má vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie,
 • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, ktorý je len zamestnancom na účely úrazového poistenia a garančného poistenia,
 • zamestnanca tzv. „dohodára dôchodcu“ s právom na pravidelný mesačný príjem v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, ktorý je len zamestnancom na účely úrazového poistenia a garančného poistenia. Pod pojmom „dohodár dôchodca“ rozumieme zamestnanca na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a dovŕšil dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

 

V riadnom mesačnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľ uvádza údaje o vymeriavacom základe (podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) na základe zúčtovaného príjmu zo závislej činnosti zamestnanca v rozhodujúcom období a údaje o poistnom, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ za rozhodujúce obdobie.

Zamestnávateľom poskytnuté peňažné plnenie tvoriace vymeriavací základ zamestnanca, ktoré mal zamestnávateľ zúčtovať v predchádzajúcich obdobiach a ktoré zamestnávateľ doúčtuje v aktuálnom rozhodujúcom období, vykazuje zamestnávateľ v riadnom mesačnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom toto plnenie zúčtoval.

 

Od 1. decembra 2019 sa na zamestnávateľa hľadí, ako keby mal evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, ak za posudzované obdobie nepredložil riadny mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

 

Riadny výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie predkladá zamestnávateľ v súvislosti so zúčtovaním príjmu zo závislej činnosti podľa § 139a, 139b, resp. 139c zákona o sociálnom poistení.
V riadnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie uvádza: 

 • zamestnancov s právom na pravidelný mesačný príjem a zamestnancov s právom na nepravidelný príjem (za obdobie od 1. januára 2013 vrátane zamestnancov – fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, ktorí sú povinne poistení), ak im bol v kalendárnom mesiaci zúčtovaný príjem zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia,

 • zamestnancov s nepravidelným príjmom (okrem zamestnancov – fyzických osôb v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s právom na nepravidelný príjem), ktorým bol v kalendárnom mesiaci zúčtovaný príjem zo závislej činnosti počas trvania dôchodkového poistenia,

 • zamestnancov – fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s právom na nepravidelný príjem pri zániku právneho vzťahu dohody a aj po zániku právneho vzťahu dohody (po zániku dohody – len ak im bol v kalendárnom mesiaci zúčtovaný príjem),

 • zamestnancov – fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a „dohodárov dôchodcov“, ktorí si na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uplatnili výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podľa § 227a, s právom na nepravidelný príjem, ktorí sú zamestnancami len na účely úrazového poistenia a garančného poistenia, pri zániku dohody aj po zániku právneho vzťahu, ak im bol v kalendárnom mesiaci zúčtovaný príjem,

 • zamestnancov s odvodovou úľavou, ak im bol po zániku pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru zúčtovaný príjem zo závislej činnosti a nevzniklo im povinné dôchodkové poistenie zamestnanca počas trvania tohto právneho vzťahu,

 • zamestnancov s odvodovou úľavou, ktorým vzniklo povinné dôchodkové poistenie po skončení tohto právneho vzťahu,

 • zamestnancov, ktorým bol zúčtovaný príjem plynúci z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi.  

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

 

V tomto výkaze uvádza zamestnávateľ obdobie, na ktoré pripadá pomerná časť zúčtovaného príjmu ako vymeriavací základ. V prípade zúčtovania príjmu po zániku povinného poistenia zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo zamestnanca s nepravidelným príjmom sa príjem pomerne rozpočíta na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. Toto neplatí v prípade zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pri ktorých sa príjem rozpočítava na mesiace trvania dohody podľa § 139c zákona o sociálnom poistení.

V prípade zúčtovania príjmu zamestnancovi s nepravidelným príjmom počas trvania dôchodkového poistenia (okrem príjmu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) sa príjem pomerne rozpočíta na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia okrem mesiaca, v ktorom bol príjem zúčtovaný (s výnimkou situácie, ak bol príjem zúčtovaný za aktuálny kalendárny mesiac v tomto aktuálnom mesiaci zároveň) v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.

Pri zúčtovaní príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi sa príjem pomerne rozpočíta na kalendárne mesiace, za ktoré bol zamestnávateľom poskytnutý.

 

Opravný mesačný výkaz

Zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ak zistí, že v zaslanom Mesačnom výkaze poistného a príspevkov/Výkaze poistného a príspevkov uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe pôvodne zaslaného Mesačného výkazu poistného a príspevkov/Výkazu poistného a príspevkov

Ak zamestnávateľ predložil riadny mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov v papierovej forme pred aprílom 2015, nemôže opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov zaslať prostredníctvom EZU, ale opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov predloží v papierovej forme. Rovnako sa postupuje, ak zamestnávateľ predložil riadny mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov prostredníctvom EZU a opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov predložil v papierovej forme.

V prípade, že opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov predloží zamestnávateľ, ktorý mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov predkladá prostredníctvom EZU, je povinný predložiť kompletný opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov, t. j. prvú stranu vrátane kompletných príloh.

Ak zamestnávateľ predkladá mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov v papierovej forme, opravný mesačný výkaz poistného a príspevkov/výkaz poistného a príspevkov obsahuje kompletnú prvú stranu a v prílohe zamestnávateľ uvedie v kompletne vyplnených riadkoch iba tých zamestnancov, ktorých sa oprava týka. Ak sa oprava týka zamestnanca, ktorý má u zamestnávateľa uzatvorených viac pracovných pomerov, v opravnom mesačnom výkaze poistného a príspevkov/výkaze poistného a príspevkov zamestnávateľ vyplní všetky riadky týkajúce sa tohto zamestnanca.

Pri oprave rodného čísla zamestnanca zamestnávateľ uvedie v prílohe k opravnému mesačnému výkazu poistného a príspevkov/výkazu a príspevkov v papierovej podobe v jednom riadku pôvodné rodné číslo s mínusovými sumami vymeriavacích základov a poistného a v druhom riadku uvedie správne rodné číslo s príslušnými údajmi o vymeriavacom základe a o poistnom.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Sankcie

Ak zamestnávateľ na výzvu Sociálnej poisťovne nepredloží podklady potrebné na zistenie správnej sumy poistného, Sociálna poisťovňa môže predpísať poistné na základe dokladov zamestnávateľa za predchádzajúce obdobie alebo na základe podkladov iného zamestnávateľa s činnosťou obdobného charakteru.

Zamestnávateľovi povinnému odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktorý neodviedol poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedol v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti, zaplatená exekútorovi alebo do dňa začatia kontroly. Predpísané penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kontrolované obdobie. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 5 eur, alebo ak ide o nevymáhateľnú pohľadávku podľa osobitného predpisu.

Za porušenie povinností ustanovených zákonom o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti.

Pre zamestnávateľa platí princíp druhej šance v prípade, ak nesplní svoju povinnosť v zákonom stanovených lehotách, avšak ju splní dodatočne v ďalšej sedemdňovej lehote. V prípade splnenia povinnosti v „dodatočnej lehote“ Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi pokutu neuloží.

Zamestnávateľ je povinný nahradiť neprávom vyplatené sumy na nemocenskej dávke, dôchodkovej dávke aj úrazovej dávke, ak potvrdil nesprávne údaje rozhodujúce na vznik nároku na dávku, nároku na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Právo na náhradu neprávom vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa zistila, že sumy sa vyplatili neprávom, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa ich výplaty. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku a počas výkonu rozhodnutia.

 


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Policajný zbor, ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, detenčný ústav, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sú povinné Sociálnej poisťovni elektronicky v lehotách ňou určených bezplatne oznamovať údaje, poskytovať doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na účely konania vo veciach vymáhania pohľadávok a na účely poskytovania 13. dôchodku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgán príslušný na poskytovanie ochrany a pomoci oznamuje elektronicky Sociálnej poisťovni skutočnosti podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Rovnaké povinnosti na účely výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na účely konania vo veciach vymáhania pohľadávok a na účely poskytovania 13. dôchodku ako právnické osoby uvedené v § 233 ods. 10 tohto zákona majú aj útvary sociálneho zabezpečenia týchto právnických osôb a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ktoré sú inak príslušné na výkon sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Útvary sociálneho zabezpečenia, resp. služobné úrady sú povinné po skončení výkonu služby profesionálneho vojaka a policajta, ktorý obdobie výkonu služby nezískal v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol mu priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok ani čiastočný invalidný dôchodok, pre tieto osoby vyhotoviť a ústrediu Sociálnej poisťovne odoslať evidenčný list.

Za policajta a profesionálneho vojaka, ktorí nesplnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok a nesplnili ani podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok, je potrebné uvádzať na evidenčnom liste vymeriavací základ podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinní previesť Sociálnej poisťovni, ak o to Sociálna poisťovňa požiada, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške poistného zodpovedajúcej poistnému na dôchodkové poistenie za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré nebolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok alebo ktoré nebolo zhodnotené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. (povinnosť previesť sumu poistného určeného podľa § 141 ods. 4 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.).


Vaša otázka Zobraziť formulár