Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sadzby poistného

Zamestnávateľ

 

Zamestnávateľ platí poistné v roku 2021

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 8,75 % z vymeriavacieho základu a 5,25 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie

 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený)
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Zamestnanec

Zamestnanec platí poistné

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorým je sudca, prokurátor, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Nevzťahuje sa ani na fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu. Postupuje sa od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu vymeriavaciemu základu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. Ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva činnosť zamestnanca, činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a súčasne je dobrovoľne poistená osoba, poistné na nemocenské, dôchodkové a na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zamestnanec-dohodár

Dohodár, ktorý je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti

Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má z nej pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a nemá priznaný starobný dôchodok, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, resp. výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti. Od 1. júla 2018 do tejto skupiny dohodárov nepatrí ani dohodár, ktorý má priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Tento dohodár platí ako zamestnanec poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ)

 • na starobné poistenie – 4 % z VZ

 • na invalidné poistenie– 3 % z VZ

 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ   

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí poistné v roku 2021:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ

 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 8,75 % z VZ ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera a 5,25 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie

 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ

 • na poistenie v nezamestnanosti– 1 % z VZ

 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ

 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ

 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený

Dohodár je len povinne dôchodkovo poistený v prípade:

 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti s právom na nepravidelný príjem,

 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a ktorý má priznaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom. Od 1. júla 2018 do tejto skupiny dohodárov patrí aj dohodár, ktorý má priznaný predčasný starobný dôchodok. Od 1. júla 2018 nie je povinne dôchodkovo poistený dohodár, ktorý mám priznaný dôchodok z dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorú bude mať určenú na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, za predpokladu nepresiahnutia 200 eur mesačne/priemerne mesačne,


  Na účely vzniku, trvania a zániku sociálneho poistenia a na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

  • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
  • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
 • ak má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom (okrem dohody, ktorú má určenú na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, za predpokladu nepresiahnutia hraničnej sumy, ktorá je vo výške 200 eur mesačne/priemerne mesačne.)   

Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia platí poistné: 

 • na starobné poistenie – 4 % z VZ

 • na invalidné poistenie –3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti)  

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí poistné v roku 2021:

 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 8,75 % z VZ ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera a 5,25 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie

 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti)

 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ

 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ

 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený) 

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený s nepravidelným príjmom

Splatnosť poistného z dohody s nepravidelným príjmom je až po zániku dohody do 8. dňa

 • druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda zanikla alebo

 • kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a)  

Vymeriavací základ je priemerný mesačný príjem dohodára, t. j. podiel súčtu všetkých zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti počas trvania dohody, resp. po zániku dohody a počtu mesiacov trvania právneho vzťahu z dohody.

Zamestnávateľ vykazuje vymeriavacie základy a poistné na tlačive Výkaz poistného a príspevkov.  

 

Výnimka z povinného dôchodkového poistenia u dohodára – žiak/študent alebo dôchodca

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má žiak alebo študent a od 1. júla 2018 pri dohodách o vykonaní práce alebo dohodách o pracovnej činnosti má dôchodca, ktorý má priznaný

 • starobný dôchodok,

 • predčasný starobný dôchodok,

 • invalidný dôchodok,

 • invalidný výsluhový dôchodok alebo

 • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, 

možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Ak má žiak/študent alebo dôchodca uzatvorené viaceré dohody, v jednom kalendárnom mesiaci si môže určiť na neplatenie poistného iba jednu z nich. To znamená, že zo všetkých ostatných dohôd je tento žiak/študent alebo dôchodca povinne dôchodkovo poistený a platí poistné na dôchodkové poistenie.

 

Podmienky pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia:

1. u žiaka alebo študenta dohoda o brigádnickej práci študenta a u dôchodcu dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti

 • Ak z určenej dohody príjem nepresiahne hraničnú sumu 200 eur mesačne/priemerne mesačne, dohodár nebude poistený nemocensky, dôchodkovo, ani poistený v nezamestnanosti.

2. určenie dohody na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie

 • Dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie si dohodár určuje u zamestnávateľa. V kalendárnom mesiaci si takto môže určiť iba jednu dohodu. Ak dohodár – žiak/študent alebo dôchodca určí viacero dohôd na kalendárny mesiac, hrozí mu od Sociálnej poisťovne pokuta.

3. nepresiahnutie príjmu

 • Z určenej dohody v prípade nepresiahnutia príjmu nad 200 eur mesačne/ priemerne mesačne dohodár nebude nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a nebude poistený ani v nezamestnanosti. Dohodár ako zamestnanec v tomto prípade nebude platiť poistné na sociálne poistenie. Bude sa považovať naďalej za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia.

Ak bol študentovi na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov a dôchodcovi na základe ním určenej dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s právom na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku tejto dohody, príjem rozhodujúci na vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia je súčet pomernej časti príjmu vyplateného po skončení dohody pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tejto dohody a mesačného príjmu z tejto dohody.

 

Zamestnávateľ z odmeny takéhoto dohodára platí poistné:

 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ

V prípade presiahnutia príjmu nad hraničnú sumu dohodár bude povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zamestnanec s odvodovou úľavou – dlhodobo nezamestnaný a nezamestnaný najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese

Z povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je vyňatá fyzická osoba:

 • v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

 • v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,

 • ktorej hrubý príjem je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, a to najviac počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru (pozri nižšie – Hraničná suma príjmu).  

Zamestnávateľ takejto fyzickej osoby musí splniť podmienky:

 • Sociálna poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávku na poistnom (pozri nižšie – Neevidovanie pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi) a

 • zamestnávateľ nemôže znížiť počet zamestnancov z dôvodu prijatia takejto osoby. 

Odvodová úľava sa netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu, ako je pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer a ani zamestnancov s právom na nepravidelný príjem.

Odvodová úľava platí pre ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak v jeden deň vzniká dva a viac pracovných pomerov, odvodová úľava platí pre právny vzťah, ku ktorému bola podaná prihláška zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá.

 

Hraničná suma príjmu

Hrubý príjem zamestnanca s odvodovou úľavou, môže byť v posudzovanom pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikli v roku 2020, je hraničná suma 678,71 eura (táto hraničná suma platí počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu; v prípade, že pracovný vzťah vznikol v roku 2020 a pokračuje aj v roku 2021 uvedená hraničná suma platí aj pre kalendárne mesiace roku 2021). Pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vznikajú v roku 2021, je hraničná suma 731,64 eura (takisto bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu; v prípade, že pracovný vzťah vznikne v roku 2021 a bude pokračovať aj v roku 2022, uvedená hraničná suma bude platiť aj pre kalendárne mesiace roku 2022).  

 

Neevidovanie pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi

Voči zamestnávateľovi, u ktorého má platiť odvodová úľava, Sociálna poisťovňa nemôže evidovať ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom vo výške 5,00 eur a viac.

Posudzujú sa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú splatné k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

 

Príklad

Pracovný pomer vznikne 1. januára 2021. Sociálna poisťovňa posudzuje ku dňu vzniku pracovného pomeru existenciu pohľadávky na poistnom, ktorá má splatnosť najneskôr 30. novembra 2020.

 

Obdobie trvania odvodovej úľavy

Oslobodenie od platenia odvodov na

 • nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa vzťahuje na zamestnanca, ako aj zamestnávateľa na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.   

Zamestnávateľ za takého zamestnanca platí poistné

 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ

 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Presiahnutie príjmu nad hraničnú sumu počas prvých 12 mesiacov trvania pracovného vzťahu

Ak dôjde počas trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru v období prvých 12 kalendárnych mesiacov k presiahnutiu sumy mesačného príjmu nad 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, odvodová úľava prestáva platiť a povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý príjem presiahol hraničnú sumu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, za ktorý príjem presiahol hraničnú sumu. Ak aj počas nasledujúcich mesiacov príjem opätovne klesne pod stanovenú hranicu, odvodová úľava už nebude platiť a nedôjde k zániku povinného poistenia.

 

Vznik poistenia osoby nezamestnanej najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese

Ak ide o osobu nezamestnanú najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese, odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, vzniká jej povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.  


Vznik poistenia po uplynutí 12. kalendárneho mesiaca

Po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného vzťahu fyzickej osobe vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca pred vznikom tohto poistenia.


Dodatočný príjem po skončení pracovného vzťahu s odvodovou úľavou

Ak po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s odvodovou úľavou zamestnávateľ dodatočne zúčtuje zamestnancovi príjem a pomerná časť súčtu tohto príjmu a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, dochádza k vzniku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. V takom prípade sa zamestnanec bude považovať odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru do jeho skončenia za povinne dôchodkovo poisteného. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie dňom vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr v lehote splatnosti poistného z dodatočne zúčtovaného príjmu, t. j. do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.    

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zamestnanec-obecný policajt

Zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený, povinne poistený v nezamestnanosti a osobitne sociálne poistený

Príslušník obecnej polície, ktorý má uzatvorený pracovný pomer, je od 1. apríla 2020 povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený, povinne poistený v nezamestnanosti a povinne osobitne sociálne poistený.

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, ktorý je príslušník obecnej polície, vzniká odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom zániku pracovného pomeru (tak ako aj ostatné druhy sociálneho poistenia). Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. aprílom 2020 a trvá aj po tomto dátume vzniká dňa 1. apríla 2020.

Príslušník obecnej polície ako zamestnanec platí poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ)
 • na starobné poistenie – 4 % z VZ
 • na invalidné poistenie– 3 % z VZ
 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ
 • na osobitné sociálne poistenie – 3% z VZ

Zamestnávateľ (obec/mesto, ktorá má zriadenú obecnú políciu) za takéhoto zamestnanca platí poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ
 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 8,75 % z VZ ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera a 5,25 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie 

 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ
 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ

Za zamestnanca – obecného policajta odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné na osobitné sociálne poistenie zamestnávateľ (obec/mesto, ktorá má zriadenú obecnú políciu). Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia a na osobitné sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Na poistné na osobitné sociálne poistenie sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie, akými je napr. inštitút vylúčenia povinnosti platiť poistné, prerušenie poistenia, zaokrúhľovanie ako aj uplatnenie maximálneho vymeriavacieho základu.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2021:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu

 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia

 • na starobné poistenie 12,75 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia 

 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu

 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže SZČO využiť
Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

Dobrovoľne poistená osoba

Dobrovoľne poistená osoba platí poistné v roku 2021:

- dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
- dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné:

 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia) alebo 12,75 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia – II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,25 % z vymeriavacieho základu,

 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,

 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená a už jej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

- dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

 

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného môže dobrovoľne poistená osoba využiť
Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár