Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Formuláre – Dôchodcovia v SR


Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 150 kb]
Žiadosť o dôchodok (všetky druhy dôchodkov)
Žiadosť o dôchodok je päťstranové tlačivo s dvoma prílohami Doba zamestnania, poistenia a iných činností a Zoznam príloh k žiadosti o dôchodok. V zmysle zákona o sociálnom poistení žiadosť o dôchodok so žiadateľom spisuje pobočka Sociálnej poisťovne. Uvedené tlačivo slúži len ako vzor za účelom informovania prípadných žiadateľov o dôchodok o tom, aké údaje a doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o dôchodok.

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
Stiahnuť
dokument

[pdf, 192 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke
Na účely poukazovania dôchodku na účet v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk:
Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP banka, a. s., 365.bank, a. s. (vzťahuje sa aj na 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka), Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.
Iba na stiahnutie.

Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu
Stiahnuť
dokument

[pdf, 233 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu
Na účely poukazovania dôchodku na účet manžela/manželky v banke odporúčame mať zriadený účet v niektorej z nasledovných bánk:
Československá obchodná banka, a. s., J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Národná banka Slovenska, Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP banka, a. s., Prima banka Slovensko, a. s., Privatbanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s. (vzťahuje sa aj na Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a. s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR.
Iba na stiahnutie.

Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke
Stiahnuť
dokument

[pdf, 377 kb]
Oznámenie zmien rozhodujúcich na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke
Tlačivo možno použiť ako žiadosť o ukončenie poukazovania dôchodku na účet v banke, ako aj na oznámenie zmeny adresy bydliska, zmeny priezviska (mena) a všetkých ďalších zmien, ktoré sú rozhodujúce na trvanie nároku na dôchodok a jeho výplatu.
Iba na stiahnutie.

Čestné vyhlásenie žiadateľa - žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého - vdovského dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 11 kb]
Čestné vyhlásenie žiadateľa - žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého - vdovského dôchodku
Čestné vyhlásenie žiadateľa alebo žiadateľky o uvoľnenie výplaty vdoveckého alebo vdovského dôchodku o tom, že uzatvoril/a alebo neuzatvoril/a nové manželstvo.
Iba na stiahnutie.

Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom - zomretej
Stiahnuť
dokument

[pdf, 168 kb]
Čestné vyhlásenie na účely výplaty splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom - zomretej
Čestné vyhlásenie na účely výplaty súm dôchodku splatných ku dňu smrti.
Tlačivo je potrebné podpísať a podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Údaje uvedené v čestnom vyhlásení sa môžu uviesť aj do zápisnice, ktorú s vami spíše príslušný zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, pred ktorým zápisnicu podpíšete.

Evidenčný list dôchodkového poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 364 kb]
Evidenčný list dôchodkového poistenia - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo je určené na evidovanie období dôchodkového poistenia a vymeriavacích základov získaných od 1. januára 2004. Za zamestnanca ho vypĺňa a potvrdzuje zamestnávateľ, za samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu ho vypĺňa a potvrdzuje miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.
Údaje do konca roka 2008 vypĺňajte v slovenských korunách, od 1. januára 2009 zadávajte eurá. Pred vypĺňaním riadkov obdobia dôchodkového poistenia ako prvý v riadku uveďte údaj ,,Kalendárny rok". V prípade, že uvediete rok 2009 (a neskôr vyšší), bude sprístupnená možnosť uvádzania hodnôt s desatinnými miestami pre euro (oddeliť ich treba čiarkou).
Tlačivo je vo formáte PDF, a preto je na jeho bezproblémové používanie a vypĺňanie potrebné použiť program Adobe reader verzie 8 alebo 9, a nie verziu Adobe Acrobat Reader 6.0 CE.
 
Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu dôchodkového poistenia Návod na vyplnenie jednotlivých rubrík evidenčného listu dôchodkového poistenia [pdf, 459 kb]
Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení [pdf, 1 Mb]

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 230 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu, že sa stal osobou s odvodovou úľavou podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorší predpisov, a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR
Žiadosť o priame poukazovanie kanadského dôchodku na účet v SR

Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických
Stiahnuť
dokument

[pdf, 578 kb]
Žiadosť o dôchodok zo Spojených štátov amerických
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok zo Spojených štátov amerických dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Spojených štátov amerických na ďalšie konanie.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 307 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku (fyzická osoba s odvodovou úľavou)
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu, že sa stal osobou s odvodovou úľavou podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorší predpisov, a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o invalidný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 255 kb]
Žiadosť o invalidný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 217 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o dôchodok z Japonska
Stiahnuť
dokument

[pdf, 473 kb]
Žiadosť o dôchodok z Japonska - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.
 
Návod na vyplnenie žiadosti Návod na vyplnenie žiadosti [pdf, 2 Mb]

Súhlas so sprístupnením osobných údajov
Stiahnuť
dokument

[pdf, 92 kb]
Súhlas so sprístupnením osobných údajov
Tlačivo je určené pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z Japonska.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 40 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, dovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o starobný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 870 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku zo Štátu Izrael.

Žiadosť o starobný dôchodok z Macedónskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 248 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok z Macedónskej republiky
UPOZORNENIE: tlačivo slúži len na informatívne účely. Je potrebné, aby ste sa za účelom podania žiadosti o dôchodok z Macedónskej republiky dostavili na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta Vášho bydliska, kde s Vami príslušný zamestnanec spíše rovnaké tlačivo elektronicky, ktoré bude Sociálnou poisťovňou postúpené príslušnej inštitúcii Macedónskej republiky na ďalšie konanie.

Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 422 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku
Žiadosť je určená pre vdovu, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku jej zanikol (t. j. vdovský dôchodok sa jej prestal vyplácať po 30. júni 2003).

Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 39 kb]
Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie predčasného starobného dôchodku
Žiadosť je určená pre dôchodcu, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba), a ktorý ku dňu, od ktorého žiada o uvoľnenie výplaty dôchodku, nedovŕšil dôchodkový vek.
UPOZORNENIE: Pri použití tlačiva je nevyhnutné uviesť rodné číslo, ktoré je súčasne identifikačným číslom sociálneho poistenia.

Žiadosť o vyrovnávací príplatok
Stiahnuť
dokument

[pdf, 571 kb]
Žiadosť o vyrovnávací príplatok - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo „Žiadosť o vyrovnávací príplatok“ slúži na podanie žiadosti o vyrovnávací príplatok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky aj mimo územia Slovenskej republiky.
 
Informácia k Žiadosti o vyrovnávací príplatok Informácia k Žiadosti o vyrovnávací príplatok [pdf, 395 kb]

Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi
Stiahnuť
dokument

[pdf, 363 kb]
Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi - kliknite pre podrobnosti
Tlačivo „Žiadosť o príspevok športovému reprezentantovi“ slúži na podanie žiadosti o príspevok športovému reprezentantovi.
 
Informácia k Príspevku športovému reprezentantovi Informácia k Príspevku športovému reprezentantovi [pdf, 266 kb]

Žiadosť o invalidný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 893 kb]
Žiadosť o invalidný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie invalidného dôchodku zo Štátu Izrael

Žiadosť o starobný dôchodok a invalidný dôchodok zo Srbskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 258 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok a invalidný dôchodok zo Srbskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zo Srbskej republiky.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Srbskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 329 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Srbskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku zo Srbskej republiky.

Prehľad o obdobiach poistenia v Srbskej republike
Stiahnuť
dokument

[pdf, 249 kb]
Prehľad o obdobiach poistenia v Srbskej republike
Tlačivo je určené pre žiadateľov dôchodku zo Srbskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky.

Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Stiahnuť
dokument

[pdf, 399 kb]
Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku
Tlačivo je určené pre poberateľov starobného dôchodku a poberateľov invalidného dôchodku, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, na účely určenia sumy zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Japonska
Stiahnuť
dokument

[pdf, 631 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Japonska - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Japonska.
 
Návod na vyplnenie žiadosti Návod na vyplnenie žiadosti [pdf, 2 Mb]

Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Štátu Izrael
Stiahnuť
dokument

[pdf, 235 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok zo Štátu Izrael
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku zo Štátu Izrael

Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalej osoby po ňom
Stiahnuť
dokument

[pdf, 27 kb]
Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalej osoby po ňom - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa týka príplatku k dôchodku politického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalostnej osoby po ňom.
 
Informácia o nároku na príplatok k dôchodku politického väzňa Informácia o nároku na príplatok k dôchodku politického väzňa [pdf, 156 kb]

Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu
Stiahnuť
dokument

[pdf, 29 kb]
Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa týka príplatku k dôchodku pozostalých osôb po politickom väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu trestu.
 
Informácia o nároku na príplatok k dôchodku Informácia o nároku na príplatok k dôchodku [pdf, 130 kb]

Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ich vdovám a vdovcom
Stiahnuť
dokument

[pdf, 24 kb]
Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a ich vdovám a vdovcom - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa zákona č. 285/2009 Z. z.
 
Informácia o nároku na príspevok účastníka národného boja za oslobodenie Informácia o nároku na príspevok účastníka národného boja za oslobodenie [pdf, 240 kb]

Žiadosť o starobný dôchodok z Austrálie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 511 kb]
Žiadosť o starobný dôchodok z Austrálie - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku z Austrálie.
 
Príjmy a majetok Príjmy a majetok [pdf, 386 kb]

Žiadosť o dôchodok z Kórejskej republiky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 797 kb]
Žiadosť o dôchodok z Kórejskej republiky
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie dôchodku z Kórejskej republiky.

Potvrdenie nárokov na kórejské dôchodkové dávky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 202 kb]
Potvrdenie nárokov na kórejské dôchodkové dávky
Tlačivo je určené pre poberateľov dôchodku z Kórejskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o priznanie dôchodku z Ukrajiny
Stiahnuť
dokument

[pdf, 174 kb]
Žiadosť o priznanie dôchodku z Ukrajiny - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie dôchodku z Ukrajiny.
 
Formulár na určenie výšky dôchodku Formulár na určenie výšky dôchodku [pdf, 106 kb]
Poučenie k vyplneniu žiadosti o priznanie dôchodku z Ukrajiny a formuláru na určenie výšky dôchodku Poučenie k vyplneniu žiadosti o priznanie dôchodku z Ukrajiny a formuláru na určenie výšky dôchodku [pdf, 17 kb]

Žiadosť o prepočet dôchodku podľa dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
Stiahnuť
dokument

[pdf, 120 kb]
Žiadosť o prepočet dôchodku podľa dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o prepočet dôchodku podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení Dohody platnej od 1. júla 2009.
 
Informácia o podmienkach nároku na prepočet dôchodku Informácia o podmienkach nároku na prepočet dôchodku [pdf, 188 kb]

Žiadosť o dôchodok z Čiernej Hory
Stiahnuť
dokument

[pdf, 308 kb]
Žiadosť o dôchodok z Čiernej Hory
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Čiernej Hory.

Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Čiernej Hory
Stiahnuť
dokument

[pdf, 621 kb]
Žiadosť o pozostalostný dôchodok z Čiernej Hory
Žiadosť je určená pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie pozostalostného dôchodku z Čiernej Hory.

Čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa
Stiahnuť
dokument

[pdf, 308 kb]
Čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa
Vyhlásenie je určené pre fyzickú osobu, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2017 starala o dieťa, avšak nepodala prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto titulu alebo ju podala oneskorene. Tlačivo je potrebné podpísať, pričom podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Na dôchodkové účely je možné po preukázaní totožnosti podpísať tlačivo aj pred príslušným zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne.

Čestné vyhlásenie o vykonávaní osobnej asistencie
Stiahnuť
dokument

[pdf, 226 kb]
Čestné vyhlásenie o vykonávaní osobnej asistencie
Vyhlásenie je určené pre fyzickú osobu, ktorá v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2017 vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak nepodala prihlášku na dôchodkové poistenie z tohto titulu alebo ju podala oneskorene a súčasne dobu vykonávania osobnej asistencie nepreukazuje zmluvou, ale len výkazmi o odpracovaných hodinách osobnej asistencie. Tlačivo je potrebné podpísať, pričom podpis musí byť osvedčený okresným úradom, obcou alebo notárom. Na dôchodkové účely je možné po preukázaní totožnosti podpísať tlačivo aj pred príslušným zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne.

Potvrdenie o žití
Stiahnuť
dokument

[pdf, 117 kb]
Potvrdenie o žití
Formulár je určený pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky, ktoré žiadajú o priznanie starobného dôchodku zo štátu Izrael.

Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Stiahnuť
dokument

[pdf, 274 kb]
Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA)
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti

Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
Stiahnuť
dokument

[doc, 50 kb]
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch
 
Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch Žiadosť o potvrdenie o dôchodku/dôchodkoch [odt, 25 kb]

Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie
Stiahnuť
dokument

[docx, 44 kb]
Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie
Formulár pre požiadanie o poukazovanie dôchodku na účet inej osoby v banke počas korona-krízy

Žiadosť o vydanie akceptačného listu
Stiahnuť
dokument

[docx, 43 kb]
Žiadosť o vydanie akceptačného listu
V prípade záujmu sporiteľa o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rámci II. piliera sporiteľ vyplní túto žiadosť.