Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čestné vyhlásenie - Odklad poistného za február 2021

Preukázanie poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, na účely predĺženia splatnosti poistného na sociálne poistenie za kalendárny mesiac február 2021 do 30. júna 2023

(na základe § 293ew zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády č. 89/2021 Z. z. a nariadenia vlády č. 181/2021 Z. z. a na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 132/2020 Z. z.).

 

Čestné vyhlásenie je určené na vyplnenie a odoslanie elektronicky. Začnite výberom jednej z možností "Zamestnávateľ" alebo "Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) ".

 

|  
*
 
*
 
*
*
 
*
     
*
*
*
     
 

Zaslaním tohto formuláru čestne prehlasujem, že v mesiaci február 2021 som ako zamestnávateľ SZČO vykázal (a) pokles čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. alebo príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „tržba“) o 40 % a viac.

Ako zamestnávateľ SZČO zároveň oznamujem, že pokles tržieb som určil (a) spôsobom2, že som porovnal (a) výšku tržieb za mesiac február 2021 Poučenie:

Odklad splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“) sa týka zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú v dôsledku mimoriadnej situácie pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Upozorňujeme, že zmena sa týka poistného za kalendárny mesiac február 2021 a zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodnej lehote splatnosti. Povinnosť vykazovať poistné sa nemení a zamestnávatelia musia predložiť výkaz poistného v pôvodnej lehote. Pôvodné lehoty platia aj pre plnenie prihlasovacích a oznamovacích povinností zamestnávateľa.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu je určený nariadením vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré je doplnené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. z 20. mája 2020.

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za mesiac február 2021:

  • s výškou tržieb za mesiac február 2020 alebo
  • s mesačným priemerom tržieb za rok 2020 (ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok).

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok pre odklad splatnosti, zaplatia poistné za február 2021 v predĺženej lehote splatnosti do 31. marca 2023, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. V prípade, ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za február 2021 ani do 31. marca 2023, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky dlžnej sumy poistného, ktorú nezvýši o úrok.

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za mesiac február 2021 považuje za zaplatené do uplynutia tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí krízová situácia. Ak v tejto lehote poistenec nedoplatí dlžné poistné, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

O zapracovaní predĺženej lehoty splatnosti poistného za február 2021 Vám Sociálna poisťovňa zašle notifikáciu mailovou formou.

  Vyhlásenie:
*
*

(Údaj označený hviezdičkou je povinný *) 

Ak ste SZČO a zároveň zamestnávateľ (FO) a predĺženie splatnosti poistného sa týka obidvoch typov (SZČO aj zamestnávateľa), je potrebné odoslať formulár 2x (za oba typy) ! 

1 označte aktuálnu skutočnosť. 

2 spôsob učenia poklesu tržieb upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nariadením vlády Slovenskej republiky č.132/2020 Z. z. z 20. mája 2020.