Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čo treba oznámiť Sociálnej poisťovni

Čo všetko musíte oznámiť Sociálnej poisťovni, aby ste nemali problémy, nedostali sa medzi dlžníkov a neprišli o vyplácané dávky?

Môže sa stať, že nedostanete peniaze z PN. Prestane vám „chodiť“ dôchodok. Alebo materská dávka. Takisto sa môže stať, že budete musieť vrátiť stovky eur, ktoré vám boli vyplácané navyše. A môže sa stať ešte čosi horšie – exekútor zablokuje váš účet s tým, že dlhujete tisícky eur.

 

Čo to pre vás znamená?

Budú vám chýbať peniaze na zaplatenie bežných výdavkov.
Budete zisťovať, prečo máte nepríjemnosti.
A vyberiete sa na beh po úradoch, do Sociálnej poisťovne, aby ste problémy riešili.

Pritom stačilo tak málo: splniť si oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

 

Zmena niektorých údajov v Sociálnej poisťovni – ako postupovať?

V záujme správnej a včasnej komunikácie so Sociálnou poisťovňou je dôležité, aby jej poistenci oznámili zmenu niektorých údajov. Je to dokonca ich povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Aké sú v tomto prípade povinnosti poistencov a ktoré údaje by mali nahlásiť vo vlastnom záujme?

 

Ktoré údaje (a ich zmenu) treba nahlásiť?

 • Príjemca dávky (dôchodku, dávky v nezamestnanosti, nemocenského, materského či ošetrovného, dávky garančného poistenia či úrazovej dávky, napríklad úrazovej renty) nahlasuje zmenu, ktorá má vplyv na výplatu dávky, do 8 kalendárnych dní (napr. zmenu adresy alebo zmenu čísla účtu, na ktorý sa dávka vypláca).
 • Príjemca dôchodkovej dávky nahlasuje aj zmenu účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, výkon práce v zahraničí, výšku dôchodku zo zahraničia a siroty nahlasujú aj zmeny v štúdiu.
 • Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nahlasujú začiatok a skončenie prerušenia poistenia.

 

Ako treba pri nahlásení zmeny údajov postupovať?

Zamestnávateľ oznamuje pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby:

 • prerušenie poistenia - do ôsmich kalendárnych dní od tohto prerušenia.

Miestna príslušnosť pobočky v konaní vo veciach sociálneho poistenia sa určuje miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, alebo sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická alebo fyzická osoba (alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky).

Viac o povinnostiach zamestnávateľa nájdete v časti Zamestnávateľ - Povinnosti.

 

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby

 • oznamujú pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby prerušenie poistenia

Poberatelia dôchodkových aj iných dávok

 • Občan, ktorý má priznaný a vyplácaný dôchodok (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný a invalidný) alebo úrazovú rentu, musí oznámiť zmenu v osobných údajoch ústrediu Sociálnej poisťovne, keďže dôchodkové dávky a úrazovú rentu vypláca výhradne ústredie Sociálnej poisťovne. Zmenu nahlasuje do ôsmich kalendárnych dní. Pre nahlasovanie týchto zmien nie je určené tlačivo, zmeny sa oznamujú neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa (najmä rodné číslo) a jeho podpis. Zmena výplaty úrazovej renty sa môže oznámiť Sociálnej poisťovni na tlačive Sociálnej poisťovne.
 • Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich kalendárnych dní nahlásiť: adresu na doručovanie zásielok a dôchodkovej dávky, číslo účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje.
 • Zamestnanec, resp. SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí, musí v lehote do 8 kalendárnych dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku.
 • Poberateľ vdovského/vdoveckého dôchodku musí do 8 kalendárnych dní nahlásiť uzavretie nového manželstva.
 • Poberateľ sirotského dôchodku – je v jeho záujme, aby čo najskôr nahlásil ukončenie, prerušenie, zanechanie alebo vylúčenie zo štúdia, aby nedošlo k vyplateniu dôchodku navyše, ktorý bude musieť vrátiť.
 • Poberateľ dôchodku zo zahraničia musí nahlásiť výšku dôchodku vyplácaného zo zahraničia na účely:
  • vianočného príspevku – má povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 30. septembra, ak došlo k jeho zmene,
  • zvýšenia starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – má povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 8 kalendárnych dní od priznania alebo zmeny jeho sumy,
  • poberateľ dôchodku, ktorý má bydlisko v zahraničí a poberá aj dôchodok zo Sociálnej poisťovne: ak má bydlisko v krajinách Európskej únie (EÚ), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom mimo EÚ tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku),
  • ak občanovi nastane zmena údajov s vplyvom na výplatu dávky v období, keď poberá zo Sociálnej poisťovne nemocenskú dávku (napr. materské, nemocenské, ošetrovné) alebo dávku v nezamestnanosti, prípadne úrazovú dávku (okrem úrazovej renty) alebo dávku garančného poistenia, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do ôsmich dni príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnou v takomto prípade je pobočka, ktorá dávku priznala a vypláca.

 

Konkrétne situácie a možné nepríjemnosti

Zrušenie živnosti – pozor, aby ste sa nestali dlžníkom Sociálnej poisťovne

Pán František si zrušil živnostenské oprávnenie. Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) mu však nezaniká, pretože okrem živnostenského listu má ešte ďalšie oprávnenie: oprávnenie na vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaci roľník (SHR). To nezrušil, pričom ani činnosť SHR už nevykonáva. Aby mu zanikla povinnosť platiť poistné, je potrebné, aby požiadal príslušný obecný úrad (obec), ktorý mu oprávnenie na výkon činnosti SHR vydal, o zrušenie tohto oprávnenia, keďže činnosť SHR nevykonáva a ani nebude vykonávať.

 

Čo urobil nesprávne?

Ak SZČO má okrem napríklad živnosti ďalšie takéto oprávnenie a nezruší ho, povinné poistenie SZČO voči Sociálnej poisťovni tejto osobe nezanikne, aj keď už reálne činnosť nevykonáva. Až keď obec Sociálnej poisťovni oznámi zánik oprávnenia na výkon činnosti SHR pána Františka, Sociálna poisťovňa mu oznámi zánik povinného sociálneho poistenia SZČO.

 

Odovzdajte preukaz o trvaní dočasnej PN, tzv. lístok na peniaze – pozor, hrozí vám oneskorené vyplatenie nemocenského

Pán Karol je zamestnanec a ochorel. PN mu trvala až do ďalšieho mesiaca, preto mu lekár ku koncu kalendárneho mesiaca vystavil Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, tzv. lístok na peniaze. Pán Karol odovzdal lístok na peniaze zamestnávateľovi. Peniaze však neprišli, preto sa pán Karol informoval v Sociálnej poisťovni na dôvod a na to, či postupoval správne, keď odovzdal lístok na peniaze zamestnávateľovi. Dozvedel sa však, že postupoval nesprávne.

 

Ako mal postupovať?

K zastaveniu PN-ky prišlo práve preto, že pán Karol neodovzdal lístok na peniaze priamo do príslušnej pobočky, ale zamestnávateľovi, ktorý nie je povinný lístok na peniaze odovzdať do Sociálnej poisťovne.

 

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni možno rozdeliť podľa toho, v akej životnej situácii sa nachádzate:

 • pri platení poistného
 • pri poberaní dôchodku
 • pri poberaní dávok – nemocenské dávky, úrazové dávky, dávka v nezamestnanosti a pod.
 • pri PN a invalidite

 

Pri platení poistného

a/ SZČO bez oprávnenia – ukončenie činnosti

Ak povinne poistená SZČO bez oprávnenia (to znamená SZČO, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť bez oprávnenia, napr. autori, umelci) ukončí vykonávanie tejto samostatnej zárobkovej činnosti, je potrebné predložiť o tom pobočke Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie. Na základe tohto čestného vyhlásenia jej zaniká povinnosť platiť poistné odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Spätné ukončenie činnosti nie je možné.

 

b/ SZČO s oprávnením – ukončenie činnosti

Upozorňujeme SZČO, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, že ak toto oprávnenie už nepotrebujú, pretože činnosť nevykonávajú, aby okrem zrušenia živnosti na živnostenskom úrade zrušili aj toto oprávnenie v inštitúcii, ktorá ho vydala.

Zrušenie tohto oprávnenia je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť príslušná inštitúcia, ktorá oprávnenie vydala. Takýmito inštitúciami sú napr.: Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov, Komora veterinárnych lekárov SR, Slovenská advokátska komora, Slovenská komora daňových poradcov, Národná banka Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a rôzne ministerstvá a iné úrady verejnej správy (živnostenský úrad, obecný úrad a pod.).

Ak takéto oprávnenie SZČO nezruší, môže jej v prípade dosiahnutia zákonom ustanovenej hranice príjmov z podnikania za predchádzajúci kalendárny rok vzniknúť povinné poistenie a povinnosť platiť poistné, aj keď reálne činnosť už nevykonáva. Pre Sociálnu poisťovňu je podľa zákona rozhodujúce, že na základe oprávnenia môže činnosť vykonávať, a nie, či ju aj skutočne vykonáva.

 

c/ SZČO – prerušenie činnosti

Živnostníci a ostatné SZČO sú povinní pobočke Sociálnej poisťovne oznámiť prerušenie povinného poistenia na tlačive Registračný list FO do ôsmich kalendárnych dní od prerušenia v týchto situáciách:

 • od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa - § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti (OČR),
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej PN až do jej skončenia
 • počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne poistenej SZČO,
 • od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia tohto ošetrovania,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia podľa § 293fec zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. (Sociálna poisťovňa za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok predĺži podporné obdobie na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia).

V období, v ktorom má SZČO pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť je povinná oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia do 30 dní od prerušenia.

Ak SZČO Sociálnej poisťovni neoznámi prerušenie povinného poistenia, Sociálna poisťovňa ju eviduje ako osobu povinnú platiť poistné, a tak sa vlastným zavinením môže dostať do zoznamu dlžníkov.

 

Pri poberaní dôchodku

a/ Sirota – je v záujme siroty, aby čo najskôr oznámila ukončenie alebo prerušenie štúdia. Inak sa môže stať, že jej Sociálna poisťovňa navyše vyplatí sirotský dôchodok a bude ho musieť vrátiť.

 

b/ Vdovy a vdovci – musia v lehote do ôsmich kalendárnych dní oznámiť:

 • uzavretie manželstva
 • ak bola výplata dôchodku podmienená starostlivosťou o nezaopatrené dieťa, oznámiť včas ukončenie alebo prerušenie štúdia tohto dieťaťa

Ak uvedené zmeny nenahlásia, musia neprávom vyplatený vdovský/vdovecký dôchodok vrátiť.

 

c) Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku – musí v lehote do ôsmich kalendárnych dní nahlásiť zmenu:

 • adresy na doručovanie zásielok a dôchodkovej dávky
 • čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje
 • zmenu mena a priezviska

d/ Zamestnanec, resp. SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí – musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku.

 

e/ Poberateľ dôchodku zo zahraničia – musí nahlásiť výšku dôchodku vyplácaného zo zahraničia na účely:

 • vianočného príspevku – povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 30. septembra, ak došlo k zmene
 • zvýšenia starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku – povinnosť oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do ôsmich kalendárnych dní od priznania alebo zmeny jeho sumy

Ak zmenu neohlásia, musia vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku resp. vianočného príspevku.

 

f/ Poberateľ dôchodku, ktorý má bydlisko v zahraničí a poberá aj dôchodok zo Sociálnej poisťovne – ten, ktorý má bydlisko v EÚ, musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití. Dôchodca s bydliskom mimo EÚ tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku).

Ak doklad o žití nepredložia, zastaví sa im výplata dôchodku až do predloženia tohto dokladu.

 

g/ Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku – musí oznámiť zmenu adresy bydliska, pričom platí, že bydlisko ≠ trvalý pobyt.

Bydlisko je adresa, na ktorej príjemca dôchodku býva s úmyslom zdržiavať sa tam trvale. (Bydlisko je miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok, centrum svojich životných záujmov. Nemusí byť totožné s trvalým pobytom.)

Ak neohlási zmenu v lehote do ôsmich kalendárnych dní, Sociálna poisťovňa mu nevie doručiť výzvu na preukázanie rozhodujúcich skutočností alebo vlastný dôchodok, čím sa predĺži konanie o dôchodku alebo sa zastaví výplata dôchodku. Sociálna poisťovňa mu nevie doručovať ani ďalšie písomnosti.

 

Pri poberaní dávok – nemocenské dávky, úrazové dávky, dávka v nezamestnanosti

a/ Dávka nemocenské alebo PN

 • Zamestnanec odovzdá originál dokladu zamestnávateľovi (ten počas prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti – DPN – vypláca náhradu príjmu). Ak DPN trvá dlhšie ako 10 dní, zamestnávateľ je povinný odstúpiť pobočke Sociálnej poisťovne potvrdenie o DPN do troch dní po 10. dni trvania DPN zamestnanca.
 • SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO) – najlepšie je ihneď po vystavení žiadosti lekárom odovzdať doklad pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Dajte si pozor na:

 • to, že ošetrujúceho lekára treba navštíviť v prípade choroby bez zbytočného odkladu. Ošetrujúci lekár môže uznať dočasnú pracovnú neschopnosť len dňom, keď zistí chorobu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá si vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Spätne môže uznať najviac tri dni, a to len na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby
 • to, že doklad treba podpísať – bez podpisu nie je možné o dávke rozhodnúť
 • správne vyplnenie časti Vyhlásenie poistenca (najmä spôsob výplaty) – ak chýba spôsob výplaty, dávka sa vyplatí na adresu trvalého pobytu evidovanú v Sociálnej poisťovni
 • to, aby ste vždy predkladali originál (fotokópiu si môže vyhotoviť poistenec)

Pozor! V prípade, ak to poistenec neurobí, môže ostať bez finančných prostriedkov aj niekoľko mesiacov.

 

b/ Nemocenské a lístok na peniaze

 • Poberateľ dávky (zamestnanec, DNPO, SZČO) – ak DPN časovo prechádza z jedného do druhého mesiaca, musí Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, tzv. lístok na peniaze odovzdať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v termíne do piateho dňa nasledujúceho mesiaca.

 • Zamestnávateľ – nie je povinný lístok na peniaze odovzdať do Sociálnej poisťovne (záleží od vzájomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kto lístok odovzdá).

Pozor!
Príslušná pobočka, ktorej treba lístok odovzdať, je vždy pobočka, ktorá danú dávku vypláca, t. j. u zamestnanca podľa sídla zamestnávateľa, u SZČO a DNPO podľa trvalého bydliska.
V prípade nepredloženia lístka na peniaze v danej lehote poistenec dostane dávku nemocenské až po dodatočnom predložení lístka na peniaze. Ak sa lístok stratí, musí si poistenec u lekára vyžiadať nový a odovzdať ho pobočke Sociálnej poisťovne.

 

c/ Hlásenie úrazu na účely nemocenského

 • Každý, komu sa stal úraz (pracovný aj nepracovný) a žiada o dávku – musí čo najskôr odovzdať príslušnej pobočke vyplnené tlačivo Hlásenie úrazu na účely nemocenského. Nepredloženie dokladu môže byť dôvodom na predĺženie lehoty na rozhodnutie o dávke, príp. nevyplatenia dávky v plnej sume.

d/ Dávka materské

 • Matka dieťaťa musí najneskôr do tretieho mesiaca poberania dávky materské (tá sa začína vyplácať ešte spravidla šesť týždňov pred pôrodom) v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej dávku vypláca, oznámiť rodné číslo dieťaťa, ak je cudzinka alebo dieťa nie je zapísané do matriky v SR. Ak matka dieťaťa neoznámi jeho rodné číslo, výplata dávky sa zastaví po 14 týždňoch od vzniku nároku na materské.

e/ Zmena adresy a dávky

 • Zamestnanec zmenu mena a adresy hlásiť nemusí, pretože predložením Registračného listu (zmena) pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska to urobí za neho zamestnávateľ.

 

V oblasti lekárskej posudkovej činnosti

a/ Poberateľ invalidného dôchodku musí oznámiť zmenu adresy, kde sa zdržiava. Je to dôležité pri predvolávaní poberateľa dávky na kontrolnú lekársku prehliadku.

Pozor! Ak sa poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nedostaví v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa výplatu invalidného dôchodku zastaví.

 

b/ Poberateľ dávky nemocenské musí ošetrujúcemu lekárovi pri vypĺňaní tlačiva Potvrdenie o dočasnej PN uviesť adresu, na ktorej sa počas trvania PN bude zdržiavať. V prípade zmeny tejto adresy, ak ju ošetrujúci lekár povolil, musí do ôsmich kalendárnych dní písomne túto zmenu ohlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Je to nevyhnutné pre kontrolu dodržiavania liečebného režimu.

Pozor! Ak zmenu neoznámi, znemožní výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu a za to mu môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu.

 

Pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje, aby si všetci živnostníci a ostatné SZČO, zamestnávatelia, dobrovoľne poistené osoby, ale i poistenci štátu priebežne plnili povinnosť nahlasovať aktuálne kontaktné údaje. Je to predovšetkým v ich záujme, aby ich Sociálna poisťovňa mohla informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na platenie poistného, výplatu dávok a riešenie rôznych iných životných situácií.