Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dávka garančného poistenia

Definícia / účel dávky

Dávka garančného poistenia je dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu garančného poistenia. Slúži na uspokojenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Kto má nárok

Nárok na dávku garančného poistenia má:
zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a neuspokojoval nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu:

 • pracovný pomer,

 • dohoda o vykonaní práce,

 • dohoda o brigádnickej práci študentov,

 • dohody o pracovnej činnosti,

 • člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu. 

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %.

Nárok na výplatu dávky garančného poistenia vznikne splnením podmienok nároku a podaním žiadosti o jej priznanie.

 

Zamestnávateľ je platobne neschopný, ak:

 • bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo

 • súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa je:

 • deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu.
 • deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa osobitného predpisu. 

Zamestnanec nemá nárok na dávku garančného poistenia, ak:

 • pracovnoprávny vzťah uzatvoril po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
 • bol na platobnú neschopnosť zamestnávateľa písomne upozornený.
 • je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %.

Vaša otázka Zobraziť formulár

Uplatnenie nároku

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, alebo podľa sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky. Zamestnanec si uplatňuje nárok do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

Zamestnanec má právo uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia aj po uplynutí tejto lehoty.

Nárok na dávku garančného poistenia si zamestnanec uplatňuje na základe písomnej žiadosti. Tlačivá žiadostí o poskytnutie dávky garančného poistenia sú k dispozícii v príslušných pobočkách Sociálnej poisťovne a na internetovej stránke Sociálnej poisťovne (Formuláre).

Na príslušnom tlačive zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty potvrdí nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované.

Zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak je zamestnávateľ platobne neschopný a

 1. súd odmietol návrh na vyhlásenie konkurzu,
 2. súd neustanovil predbežného správcu konkurznej podstaty alebo správcu konkurznej podstaty a konkurz ešte nebol vyhlásený, alebo
 3. súd začaté konkurzné konanie zamietol, prerušil alebo zastavil.

Správca konkurznej podstaty potvrdzuje zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak súd rozhodol o vyhlásení konkurzu.

Predbežný správca konkurznej podstaty je oprávnený potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, ak bol v konkurznom konaní ustanovený ešte pred vyhlásením konkurzu.

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdí v potvrdení zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia údaje potrebné na poskytovanie dávky garančného poistenia, pobočka Sociálnej poisťovne poskytne zamestnancovi, ak preukáže vznik nároku na dávku garančného poistenia, preddavok na túto dávku vo výške nároku, najviac do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodnutia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac.

Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia bude doplatený, ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.

Ak zamestnávateľ nepredloží požadované doklady najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania, resp. uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu a správca konkurznej podstaty najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku, pobočka Sociálnej poisťovne doplatí do 30 dní od skončenia tejto lehoty dávku garančného poistenia do výšky nároku, najviac do výšky minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou podľa osobitného predpisu, platnej v období, v ktorom zamestnávateľ neuspokojoval nároky zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu.


Viac informácií Zobraziť formulár

Podmienky nároku

Nárok na dávku garančného poistenia vznikne, ak zamestnanec je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu a zamestnávateľ sa stal platobne neschopný.

Týmito nárokmi zamestnanca sú:

 • nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
 • nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
 • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
 • nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
 • nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru,
 • nárok na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
 • nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení pracovných povinností,
 • nárok na náhradu vecnej škody v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
 • nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde vrátane trov právneho zastúpenia.

Žiadateľ si môže uplatňovať dávku garančného poistenia najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.


Vaša otázka Zobraziť formulár

Výška dávky

Dávka garančného poistenia sa poskytuje v sume príslušného nároku zníženého:

 • o poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • a preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov vypočítaných podľa podmienok platných v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý uvedený nárok vznikol.

Maximálna výška dávky garančného poistenia je v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Ak platobná neschopnosť vznikla v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka, použije sa všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla platobná neschopnosť.

Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období:

 • od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je 3 039 eur, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2018,
 • od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 bola 2 862 eur, čo predstavuje trojnásobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného za kalendárny rok 2017.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Súbeh nárokov na výplatu

Ak zamestnanec nemal uspokojené nároky z pracovnoprávneho vzťahu u viacerých platobne neschopných zamestnávateľov, nárok na dávku garančného poistenia a určenie jej maximálnej výšky sa posudzuje samostatne.  

Vaša otázka Zobraziť formulár  

Poskytovanie dávky

Zamestnancovi sa dávka garančného poistenia vyplatí po splnení zákonom stanovených podmienok najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky.

O dávke garančného poistenia vydá pobočka Sociálnej poisťovne rozhodnutie.

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti (poštovou poukážkou). Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí (Formuláre).

Dávka garančného poistenia je jednorazová dávka. Pri splnení podmienok na vznik nároku sa prizná a vyplatí, o čom pobočka Sociálnej poisťovne vydá rozhodnutie. Ak podmienky nároku nie sú splnené, vydá pobočka Sociálnej poisťovne rozhodnutie, ktorým sa nárok na dávku neprizná. Proti všetkým prvostupňovým rozhodnutiam je prípustný riadny opravný prostriedok (odvolanie).  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Vrátenie dávky / premlčanie

Príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak

 1. nesplnil povinnosť uloženú zákonom o sociálnom poistení,

 2. prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo

 3. vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. 

Nárok na výplatu dávky garančného poistenia alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. Táto lehota neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Prechod nároku na výplatu dávky

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku, zomrela po uplatnení nároku na dávku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela (manželku), deti a rodičov (Formuláre).

Ak fyzická osoba, ktorá splnila podmienky nároku na dávku garančného poistenia, zomrela pred uplatnením nároku na tieto dávky, prechádzajú nároky na sumy dávky splatnej ku dňu smrti tejto fyzickej osoby postupne na manžela (manželku), deti a rodičov (Formuláre).

Ak sa dávka priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a nároku na jej výplatu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti tejto fyzickej osoby, manželovi (manželke), deťom a rodičom (Formuláre).

Nároky prechádzajúce na manžela (manželku), deti a rodičov nie sú predmetom dedičstva.

Ak niet fyzických osôb, ktoré by podľa predchádzajúcich odsekov nadobudli nárok na dávky, tieto dávky sú ostatným príjmom toho základného fondu, z ktorého mali byť vyplatené.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Oznamovacia povinnosť

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní:

 • písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia, potom informovať priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti zamestnávateľa do desiatich dní od jej vzniku,

 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku,

 • oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia,

 • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu, najviac v rozsahu a za obdobie troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred skončením pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Potvrdenie zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty súčasne predloží aj príslušnej pobočke.

 • potvrdiť správnosť požadovaných údajov na tlačive Sociálnej poisťovne a doručiť ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich pracovných dní od doručenia tlačiva Sociálnou poisťovňou.

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť oznámiť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Povinnosť zamestnávateľa nahradiť vyplatenú sumu dávky

Po vyplatení dávky garančného poistenia sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne a Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom dlžníka. Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnávateľ je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zastavení konkurzného konania.


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(§ 12, § 18, § 102 až 103a, § 109 až § 118, § 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca)