Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dávka v nezamestnanosti a Európska únia

V súvislosti s uplatnením nároku na dávku v nezamestnanosti a výkonom zárobkovej činnosti na území členských štátov Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia), štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) sa uplatňuje Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia 883/2004 (ďalej len „koordinačné nariadenia“).

 

Zásada úhrnu období poistenia

Základnou zásadou koordinačných nariadení v súvislosti s dávkou v nezamestnanosti je zásada úhrnu období poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. V zmysle tejto zásady sa obdobia poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté na území ktoréhokoľvek iného členského štátu zohľadnia pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike tak, akoby boli obdobiami poistenia dosiahnutými podľa slovenských právnych predpisov za predpokladu, že tieto obdobia sa považujú za obdobia poistenia aj v členskom štáte, v ktorom boli nadobudnuté.


Vaša otázka Zobraziť formulár

Dávka v nezamestnanosti

Koordinačné nariadenia všeobecne určujú, že pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnané osoby mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v členskom štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie. V takýchto prípadoch sa žiadosť o dávku v nezamestnanosti posudzuje podľa právnych predpisov príslušného členského štátu. Nesplnenie podmienok na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti v jednom členskom štáte nezakladá nárok na automatické priznanie dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte.

Z tohto všeobecného pravidla príslušnosti členského štátu posledného zamestnania existuje výnimka, kedy môže byť na výplatu dávky v nezamestnanosti príslušný iný členský štát ako členský štát posledného zamestnania, a to členský štát bydliska. V takom prípade sa prísne skúma zachovanie centra záujmov osoby v tomto inom členskom štáte počas obdobia posledného zamestnania v členskom štáte zamestnania podľa kritérií uvedených nižšie (cezhraničný pracovník).

Pokiaľ kritériá pre zachovanie centra záujmov nie sú splnené a osoba napriek tomu žiada o dávku v nezamestnanosti v členskom štáte inom, ako je členský štát posledného zamestnania, dôjde k nepriznaniu nároku na dávku v nezamestnanosti napriek tomu, že osoba bola dostatočné obdobie pred tým, ako sa stala nezamestnanou, poistená v nezamestnanosti.

Z uvedeného dôvodu by osoba mala predovšetkým požiadať o dávku v nezamestnanosti v členskom štáte posledného zamestnania, možnosť požiadať o dávku v nezamestnanosti v inom členskom štáte by mala byť skôr výnimkou. Členský štát posledného zamestnania neskúma centrum záujmov, skúma len splnenie podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti podľa svojich vnútroštátnych predpisov a je povinný zohľadniť aj obdobia poistenia/zamestnania získané v inom členskom štáte dosiahnuté pred výkonom posledného zamestnania na svojom území, ak tieto obdobia spadajú do ním skúmaného obdobia na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti. Ak takáto osoba, ktorej dávku v nezamestnanosti prizná členský štát posledného zamestnania, má v úmysle si prácu hľadať v inom členskom štáte, môže využiť možnosť nechať si dávku v nezamestnanosti exportovať do iného členského štátu za podmienok uvedených nižšie – v časti export dávky v nezamestnanosti.

 

Výnimka – cezhraničný pracovník

Cezhraničný pracovník je osoba, ktorá:

 • vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného členského štátu a mala bydlisko na území iného členského štátu, do ktorého sa vracala spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň,

 • vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného členského štátu a mala bydlisko na území iného členského štátu, ak

  • uvedenú činnosť vykonávala na palube plavidla plávajúceho na mori pod vlajkou členského štátu iného, ako je členský štát bydliska, alebo
  • uvedenú činnosť vykonávala súčasne na území dvoch alebo viacerých členských štátov alebo
  • počas obdobia výkonu uvedenej činnosti mala táto osoba zachované centrum záujmov v členskom štáte bydliska.

Ak cezhraničný pracovník, ktorý predtým ako sa stal úplne nezamestnaný, vykonával činnosť ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte, pričom mal miesto bydliska a zachované centrum záujmov v Slovenskej republike, je na výplatu dávky v nezamestnanosti príslušnou inštitúciou Sociálna poisťovňa. Cezhraničný pracovník sa môže ako doplňujúci krok prihlásiť v službách zamestnanosti členského štátu, na ktorého území vykonával poslednú zárobkovú činnosť.

Bydliskom sa rozumie miesto (členský štát, kde osoba zvyčajne býva počas zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti), v ktorom si osoba zachovala centrum záujmov. Na účely koordinačných nariadení sa však za bydlisko nepovažuje miesto (členský štát), v ktorom má osoba trvalý, resp. prechodný pobyt. Pokiaľ sa teda osoba zaeviduje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude príslušná pobočka Sociálnej poisťovne zisťovať, či mala počas výkonu poslednej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte bydlisko (centrum záujmov) v Slovenskej republike. Iba v prípade existencie bydliska na území Slovenskej republiky počas výkonu poslednej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte možno použiť zásadu úhrnu období poistenia v nezamestnanosti, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti a tieto obdobia získané na území iného členského štátu zohľadniť na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

 

Bydlisko osoby sa určuje najmä s prihliadnutím na tieto kritériá:

 • dĺžku a trvalosť prítomnosti na území dotknutých členských štátov,

 • povahu a vlastnosti vykonávanej činnosti, miesto výkonu zárobkovej činnosti a dĺžku trvania tejto zárobkovej činnosti, dĺžku trvania pracovnej zmluvy,

 • rodinný stav a rodinné väzby,

 • vykonávanie akejkoľvek nezárobkovej činnosti,

 • bytovú situáciu osoby a stabilitu tejto situácie,

 • miesto, kde dochádza k zdaňovaniu príjmov osoby.

Skutočnosť, v ktorom členskom štáte majú osoby patriace do tejto kategórie svoje bydlisko, sa skúma za obdobie, počas ktorého osoba vykonávala poslednú zárobkovú činnosť na území členského štátu a v každom jednotlivom prípade individuálne vždy v medziach koordinačných nariadení a jurisdikcie Európskeho súdneho dvora.

 

V zmysle rozsudku Európskeho súdneho dvora (z 8. júla 1992) sa na účely určenia bydliska zohľadňuje aj:

 • dĺžka a kontinuita pobytu osoby pred jej odchodom do iného členského štátu,

 • dĺžka a účel jej neprítomnosti,

 • povaha práce vykonávanej v inom členskom štáte,

 • zámer osoby, ktorý vyplýva zo všetkých okolností.

Na určenie, či miesto bydliska zostalo zachované počas posledného výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, je osoba požiadaná vyplniť Vyhlásenie žiadateľa na účely posúdenia bydliska a doložiť ďalšie doklady.

Výška dávky v nezamestnanosti sa v prípade cezhraničného pracovníka vypočíta zo mzdy, ktorú osoba dosiahla v poslednom zamestnaní na území iného členského štátu.

 

Osoba iná ako cezhraničný pracovník je osoba, ktorá:

 • naposledy vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného členského štátu a mala bydlisko na území druhého členského štátu, pričom nespĺňa definíciu cezhraničného pracovníka, alebo

 • naposledy vykonávala činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území Slovenskej republiky.

Osoba iná ako cezhraničný pracovník má právo si zvoliť, či si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatní v členskom štáte svojho posledného zamestnania alebo sa vráti na územie členského štátu bydliska.

V prípade, že posledné obdobie poistenia v nezamestnanosti bolo dosiahnuté na území Slovenskej republiky, k tomuto obdobiu poistenia v nezamestnanosti potrebnému na nárok na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike sa v súlade s pravidlom úhrnu období poistenia pripočítajú aj obdobia poistenia nadobudnuté v inom členskom štáte. Ak takejto osobe vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike, jej výška sa vypočíta z platu alebo príjmu, ktorý daná osoba dosiahla v súvislosti so svojou činnosťou ako zamestnanec v Slovenskej republike. 

 

Formuláre na zohľadnenie dôb poistenia/zamestnania/samostatnej zárobkovej činnosti

Na uplatnenie zásady úhrnu období poistenia alebo zamestnania, t. j. aby sa zohľadnili obdobia nadobudnuté v inom členskom štáte na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, je potrebné preukázať ich na formulári potvrdenom príslušnou inštitúciou členského štátu, na ktorého území boli získané.

Na účely zohľadnenia období poistenia v nezamestnanosti nadobudnutých v inom členskom štáte sú akceptované a používané formuláre:

 • E 301,

 • prenosný dokument U1 (Portable Document PD U1) a

 • štruktúrovaný elektronický dokument (SED) v papierovej forme U002, ktorý slúži výlučne na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami členských štátov.

V prípade, že sa nárok na dávku v nezamestnanosti uplatňuje v inom členskom štáte a na účely posúdenia nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné započítať obdobia poistenia v nezamestnanosti získané podľa slovenských právnych predpisov, žiadosť o potvrdenie období poistenia v nezamestnanosti získaných v Slovenskej republike sa podáva pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla posledného zamestnávateľa, prípadne ústrediu Sociálnej poisťovne, ktoré žiadosť postúpi príslušnej pobočke na vybavenie.

Žiadosť o vystavenie formulára je možné zaslať písomne na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, t. j. pobočke určenej podľa poslednej zárobkovej činnosti žiadateľa v Slovenskej republike / dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti žiadateľa v Slovenskej republike / miesta trvalého pobytu žiadateľa v Slovenskej republike, alebo elektronicky na e-mailovú adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, alebo je možné požiadať o jeho vystavenie osobne v tejto pobočke. Kontaktné údaje príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne je možné vyhľadať na adrese http://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s

O formulár preukazujúci nadobudnutie období poistenia v nezamestnanosti v členskom štáte nežiada zamestnávateľ, ale osoba, ktorá ho žiada vystaviť, resp. príslušná inštitúcia členského štátu, ktorá bude rozhodovať o nároku na dávku v nezamestnanosti.

Ak sa uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike, jednou z podmienok na priznanie nároku je preukázanie obdobia poistenia v nezamestnanosti v trvaní aspoň dva roky v predchádzajúcich štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak počas predchádzajúcich štyroch rokov osoba pracovala v inom členskom štáte, obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov iného členského štátu je potrebné preukázať na príslušnom formulári, ktorý vydá príslušná inštitúcia členského štátu, v ktorom osoba pracovala. Po skončení zamestnania v zahraničí odporúčame od príslušnej inštitúcie vyžiadať potvrdený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike. Formulár možno vyžiadať aj dodatočne korešpondenčne, takýto postup je však často spojený s prieťahmi a môže výrazne predĺžiť posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti. Ak si formulár nevyžiada osoba, ktorá v inom členskom štáte pracovala, vykoná tak pobočka Sociálnej poisťovne v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti.


Vaša otázka Zobraziť formulár

Export dávky v nezamestnanosti zo Slovenskej republiky do iného členského štátu

Koordinačné nariadenia umožňujú nezamestnaným osobám hľadať zamestnanie počas obmedzeného obdobia v inom členskom štáte a súčasne si zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti je aj naďalej vyplácaná inštitúciou členského štátu, podľa ktorého právnych predpisov bol nárok priznaný.

Ak osoba, ktorá je úplne nezamestnaná a spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, odíde do iného členského štátu, aby si tam hľadala zamestnanie, zachová si nárok na dávku v nezamestnanosti za týchto podmienok:

 • pred svojím odchodom musí byť evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej štyri týždne po tom, ako bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie (uvedenú lehotu môže príslušná pobočka Sociálnej poisťovne skrátiť),
 • najneskôr do siedmich dní od dátumu, keď prestala byť osoba k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike, musí sa zaevidovať ako osoba hľadajúca zamestnanie v službách zamestnanosti v členskom štáte, v ktorom si hľadá zamestnanie, a podrobiť sa tam organizovaným kontrolným postupom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu (uvedenú lehotu môže príslušná pobočka Sociálnej poisťovne vo výnimočných prípadoch predĺžiť),
 • nárok na dávku trvá počas troch mesiacov od dátumu, keď osoba prestala byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike, nie však dlhšie ako do vyčerpania celkového nároku. Pobočka Sociálnej poisťovne môže na žiadosť klienta túto lehotu troch mesiacov vo výnimočných prípadoch predĺžiť maximálne na šesť mesiacov.

Na export dávky v nezamestnanosti zo Slovenskej republiky, pobočka Sociálnej poisťovne vystaví osobe formulár PD U2 alebo príslušnej inštitúcii členského štátu SED U008, na ktorom potvrdí dátum, od ktorého osoba prestala byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; lehotu, do ktorej sa daná osoba má povinnosť zaregistrovať v službách zamestnanosti iného členského štátu, do ktorého odchádza hľadať prácu; obdobie, počas ktorého zostáva nárok na dávku v nezamestnanosti zachovaný a informácie o okolnostiach, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti.

Na vystavenie príslušného formulára je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni tlačivo „Oznámenie dátumu, od ktorého uchádzač o zamestnanie prestáva byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odchodu do iného členského štátu EÚ“, ktoré vyplní príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnej pôsobnosti je osoba evidovaná ako uchádzač o zamestnanie.

Dávku v nezamestnanosti bude naďalej vyplácať Sociálna poisťovňa, ktorá export dávky v nezamestnanosti umožnila.

 

Export dávky na územie Slovenskej republiky

Ak osoba splní podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov iného členského štátu, v prípade odchodu na územie Slovenskej republiky za účelom hľadania zamestnania si zachová nárok na dávku v nezamestnanosti pri splnení vyššie uvedených podmienok.

V tomto prípade potvrdzuje príslušný formulár (PD U2 alebo SED U008) a povoľuje export dávky v nezamestnanosti príslušná inštitúcia iného členského štátu, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti.

Po príchode do Slovenskej republiky sa osoba zaeviduje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v lehote určenej príslušnou inštitúciou členského štátu, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti. Osoba následne predloží Sociálnej poisťovni potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Sociálna poisťovňa vystaví a odošle príslušnej inštitúcii členského štátu, z ktorého osoba odišla a povolila export dávky v nezamestnanosti, príslušný formulár potvrdzujúci dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a adresu osoby.

Dávku v nezamestnanosti bude naďalej vyplácať príslušná inštitúcia členského štátu, kde osoba získala nárok na dávku v nezamestnanosti. Osoba bude mať však povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky. Ak sa vyskytnú akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nárok na dávku v nezamestnanosti, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne o tom informuje príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorá dávku v nezamestnanosti vypláca.

 

Formuláre potvrdzujúce zachovanie nároku na dávku v nezamestnanosti

Pre export dávky v nezamestnanosti sa používajú formuláre PD U2 a SED U008.


Vaša otázka Zobraziť formulár


 

Rodinní príslušníci

Na príslušnom formulári (E 302 alebo SED U006) sa potvrdzujú údaje o rodinných príslušníkoch nezamestnanej osoby, na ktoré sa podľa právnych predpisov niektorých členských štátov berie ohľad pri výpočte dávky v nezamestnanosti.

Pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti podľa slovenských právnych predpisov sa na rodinných príslušníkov nezamestnanej osoby neprihliada, preto Sociálna poisťovňa tento formulár nevyžaduje.

Ak si občan uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v členskom štáte, ktorý berie pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti ohľad na rodinných príslušníkov, Sociálna poisťovňa vydá na tieto účely príslušný formulár.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Príslušné inštitúcie na vystavenie formulára E 301 a Prenosného dokumentu PD U1 potvrdzujúceho obdobia poistenia v nezamestnanosti získané v iných členských štátoch EÚ