Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) na určenie sumy úrazového príplatku, úrazovej renty, jednorazového vyrovnania, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, rehabilitačného a rekvalifikačného je podiel súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktorý dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor.

Ak nárok na úrazovú dávku vznikne v období po kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom poškodený naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval ako zamestnanec za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, určí sa DVZ podľa predchádzajúceho odseku a vynásobí sa koeficientom určeným ako podiel všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazovú dávku, a všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom poškodený utrpel pracovný úraz alebo v ktorom naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania. Koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. 

 

Všeobecný vymeriavací základ za jednotlivé roky

Všeobecný vymeriavací základ sa ustanovuje opatrením, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Jeho úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov SR.

Ak zamestnanec nemal v rozhodujúcom období príjem, z ktorého sa určuje vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie zodpovedným zamestnávateľom, alebo ak nárok na úrazovú dávku vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo dôchodkového poistenia, suma úrazovej dávky sa určí z pravdepodobného DVZ.

Pravdepodobný DVZ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo alebo by sa platilo poistné na úrazové poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom poškodený naposledy vykonával činnosť zamestnanca pred vznikom pracovného úrazu alebo pred zistením choroby z povolania za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania.

Všeobecný vymeriavací základ – prehľad za jednotlivé roky

 

(§ 84 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)