Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodkový vek od r. 2021
a diskriminované ročníky poistencov 1957-65

Ako sa zmenil vek odchodu do dôchodku od roku 2021

Od 1. januára 2021 sa zmenila právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom.

Zmenil sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravil tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa. Súčasne sa stanovil aj spôsob kompenzácie poistencov, ktorí dôchodkový vek ešte nedovŕšili, ale podľa novely zákona je ich dôchodkový vek nižší a dovŕšili by ho pred 1. januárom 2021. Kompenzácia má formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo formu percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku. Formou percentuálnej kompenzácie sa zvýšili aj dôchodky poistencov, ktorým bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok a ich dôchodkový vek sa znížil.

 

Skupiny poistencov

Nová právna úprava rozdeľuje ročníky poistencov a ich určenie dôchodkového veku do troch skupín. Poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021

 • nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021
  - na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa,
 • nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021
  - dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021,
 • dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1. januárom 2021
  - tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklady

I. Poistenka narodená 15. mája 1959
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
Dôchodkový vek poistenka dovŕši 15. marca 2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2021.

 

II. Poistenka narodená 15. júna 1958
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných

 • do 31. decembra 2020 62 rokov a 7 kalendárnych mesiacov 15. januára 2021
 • od 1. januára 2021 1. januára 2021
  Fiktívny dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace 15. augusta 2020

Dôchodkový vek poistenka dovŕši 1. januára 2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15. august 2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1. január 2021.

 

III. Poistenka narodená 10. januára 1957
Počet vychovaných detí 1
Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020
62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov 10. júla 2019
Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021
62 rokov 10. januára 2019
Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 10. júla 2019.
Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10. január 2019 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie.

 

Dôchodkové nároky poistencov a kompenzácie podľa dátumu priznania

Nová právna úprava rozdeľuje poistencov a ich dôchodkové nároky do dvoch skupín podľa dátumu priznania dôchodku.

I. Dôchodok priznaný najneskôr 1. januára 2021

a) starobný dôchodok

 • poistencom, ktorým bol priznaný starobný dôchodok najneskôr 1. januára 2021 (dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 dovŕšili pred 1. januárom 2021 alebo dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 dovŕšili 1. januára 2021), je určený fiktívny dôchodkový vek, teda dôchodkový vek, ktorý by podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 dovŕšili ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021. Fiktívny dôchodkový vek je stanovený na určenie obdobia rozdielu dôchodkových vekov.
 • Týmto poistencom vznikne nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku za obdobie rozdielu dôchodkových vekov. Ide o kompenzáciu formou ušlého dôchodku za obdobie od fiktívneho dôchodkového veku do dôchodkového veku, o ktorom Sociálna poisťovňa rozhodne
  1) zároveň s priznaním starobného dôchodku, ak rozhoduje po 31. decembri 2020.
  2) do 31. decembra 2022, ak rozhodla o priznaní dôchodku pred 1. januárom 2021.

 

b) predčasný starobný dôchodok

 • poistenci, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2021, majú nárok na zvýšenie predčasného starobného (po dovŕšení dôchodkového veku starobného dôchodku) o 0,5 % sumy predčasného starobného dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, a to za každých začatých 30 dní rozdielu dôchodkových vekov.
 • O nároku na zvýšenie dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne
  1) zároveň s priznaním predčasného starobného dôchodku, ak rozhoduje po 31. decembri 2020.
  2) do 31. decembra 2022, ak rozhodla o priznaní dôchodku pred 1. januárom 2021.

II. Dôchodok priznaný najskôr 2. januára 2021

 • Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 pred 2. januárom 2021, za obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov patrí zvýšenie starobného dôchodku ako za obdobie dôchodkového poistenia získané bez poberania starobného dôchodku.
 • Sociálna poisťovňa rozhodne v rámci priznania starobného dôchodku (táto „kompenzácia“ je súčasťou priznanej mesačnej sumy dôchodku).

 

Tabuľka dôchodkového veku (platného od 1. januára 2021)

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek

mužov

žien s počtom vychovaných detí

0

1

2

3 alebo 4

5 a viac

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

 

Rok
narodenia
poistenca

Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí

1

2

3 a viac

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966 a viac

63r 6m

63r

62r 6m

 

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca.

Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

 

Príklady

Poistenka narodená 31. októbra 1959
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. augusta 2021

 

Poistenka narodená 1. apríla 1962
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 62 rokov a 4 kalendárne mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 1. augusta 2024

 

Poistenec narodený 14. júla 1965
Dôchodkový vek 63 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 14. mája 2029

 

Poistenec narodený 31. decembra 1961
Počet vychovaných detí 2
Dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace
Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 28. februára 2024

 

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

 

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku je zverejnená tu: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Kalkulačka poskytuje:

 • výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku
 • špeciálne funkcie
 • výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa
 • výpočet zníženého dôchodkového veku po vyplnení výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii