Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôchodok z II. piliera

Základné informácie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca:

 • Starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku.

 • Predčasný starobný dôchodok
  Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je
  - vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
  - súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 • Pozostalostný dôchodok
  - vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok
  - sirotský dôchodok

 • Výnos z investovania

 

Žiadosť o dôchodok a ponukový list

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou), môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok (listinne alebo elektronicky).

 

Žiadateľ o dôchodok z II. piliera alebo poberateľ dôchodku z II. piliera môže využiť služby Centrálneho informačného ponukového systému (CIPS)

 

Formy dôchodku z II. piliera

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku, na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.

Podmienky vyplácania dočasného dôchodku a programového výberu:

 • a) súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol a zároveň
 • b) súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu rovnej 1,25.

V prípade, ak sporiteľ nemá znížený dôchodok z I. piliera z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. ak sa sporiteľ stal poberateľom starobného dôchodku z I. piliera pred vstupom do II. piliera):

 • a) súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...), je vyšší ako 4-násobok sumy životného minima a zároveň
 • b) minimálne 50 % nasporenej sumy sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku.

 

Malá nasporená suma

Sporiteľom, ktorým žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, t. z. ich nasporená suma na osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, je určený dočasný dôchodok, resp. programový výber v režime malá nasporená suma. V tomto prípade sa sporiteľovi postupne vyplatí celá suma nasporených príspevkov do jej vyčerpania (nie doživotne) formou dočasného dôchodku alebo programového výberu – bez doživotného dôchodku, mesačne však najviac v sume mediánu.

 

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia za podmienok ustanovených zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom vdovského dôchodku z II. piliera je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Účelom sirotského dôchodku je sirote zabezpečiť príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

 

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok

Nevyčerpaný doživotný dôchodok

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie

Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku, životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok

Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

 

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z II. piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie tohto výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej je sporiteľom.

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde. Ponuka na výplatu výnosu z investovania nie je obsiahnutá v ponukovom liste.

 

Ako sa sporiteľ v II. pilieri dostane k dôchodku - postup v krokoch

Sporiteľ v II. pilieri

 

 

 

Žiadosť o dôchodok podá v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) alebo v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporí

Stav žiadosti si môže sledovať v Centrálnom informačnom ponukovom systéme (CIPS) na webovej stránke SP

DSS vyhotoví certifikát o nasporených príspevkoch

SP pošle certifikát životným poisťovniam (ŽP), aby predložili svoje ponuky dôchodkov

SP zašle sporiteľovi ponukový list, obsahujúci ponuky dôchodkov jednotlivých ŽP a DSS  
(platnosť ponuky je 30 dní a nasporená suma sa vtedy nezhodnocuje)

 

Sporiteľ si VYBERIE z ponuky dôchodkov

Sporiteľ si NEVYBERIE z ponuky dôchodkov

Sporiteľ kontaktuje ŽP alebo DSS, ktorej ponuku si vybral

Sporiteľ požiada o dôchodok kedykoľvek neskôr
(začne potom od prvého kroku podaním žiadosti)

Sporiteľ podpíše zmluvu o poistení dôchodku (v ŽP), prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku (v DSS)

Zmluva je účinná od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Dôchodky sa vyplácajú mesačne pozadu
(napr. po zmluve účinnej od 1.2. sa dôchodok za február vyplatí v marci)

Zbaliť <<
viac informácií... >>

Najčastejšie otázky

Kedy sa môžem stať sporiteľom v II. pilieri?

 • Vstup do II. piliera je možný od 15. roku života, pred dovŕšením 35 rokov veku a vznikom prvého dôchodkového poistenia. Prvé dôchodkové poistenie vznikne napríklad pri vstupe do zamestnania – (zamestnanec), pri začiatku platenia poistného na dôchodkové poistenie v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO, živnostník) alebo aj pri práci na dohodu, resp. pri študentskej dohode s príjmom nad 200 eur. Dôchodkové poistenie vzniká aj zo študentskej dohody, pri ktorej si študent neuplatnil výnimku, a teda zo zárobku si platí poistné na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa bude študentovi, ktorý je účastníkom II. piliera postupovať príspevky zo zárobku (v roku 2018 je to 4,50 % z tejto sumy, sadzba sa bude každoročne zvyšovať o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu.).
  Sociálna poisťovňa zašle všetkým prvopoistencom – čiže tým, ktorým prvý raz vznikne dôchodkové poistenie – informačný list o možnosti uzatvoriť zmluvu a vstúpiť do II. piliera. Fyzická osoba, ktorá má záujem, stať sa sporiteľom, uzatvorí s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností (DSS) zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, na základe ktorej jej vznikne účasť na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier).

 

Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

 • Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima.

 

Kedy dosiahnem dôchodkový vek?

 • Zistite si, kedy dosiahnete dôchodkový vek. Kalkulačku na výpočet dôchodkového veku nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v záložke „Dôchodca“.
 • Premyslite si, kedy chcete ísť do dôchodku. V prípade neskoršieho odchodu do dôchodku môžete získať vyšší dôchodok.

 

Ako požiadam o dôchodok z II. piliera?

 • O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.
 • Následne Vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste.
 • Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.
 • V prípade, že si z predložených ponúk počas ich platnosti žiadnu nevyberiete, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

 

Aký vysoký dôchodok z II. piliera môžem očakávať?

 • Najskôr si zistite výšku nasporenej sumy na svojom osobnom dôchodkovom účte. Môžete tak urobiť pomocou výpisu z Vášho osobného dôchodkového účtu alebo prostredníctvom elektronického prístupu k nemu.
 • Oboznámte sa s rôznymi formami vyplácania dôchodkov z II. piliera.
 • V prípade, že jednotlivé formy vyplácania dôchodkov z II. piliera sú pre Vás komplikované, požiadajte o pomoc svojich blízkych. Konzultujte s nimi výhody a nevýhody produktov vzhľadom na Vaše potreby.

 

Aké formy vyplácania dôchodkov z II. piliera existujú?

 • Z II. piliera sa vypláca

  · doživotný dôchodok
  · dočasný dôchodok
  · programový výber

  Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Základným dôchodkom, určeným pre väčšinu sporiteľov, je doživotný dôchodok. 

 

Čo ak mi žiadna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

 • Ak Vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu. 

 

Čo ak mám záujem o programový výber alebo dočasný dôchodok?

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli,
 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako Váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote POMB rovnej 1,25. 

Ak nemáte dôchodok z I. piliera znížený z titulu účasti v II. pilieri (napr. stali ste sa poberateľom starobného dôchodku, pred vstupom do II. piliera) máte nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

 • súčet súm Vašich doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny), je vyšší ako 4 – násobok sumy životného minima,
 • minimálne 50 % nasporenej sumy musíte použiť na zakúpenie doživotného dôchodku. 

 

Čo je POMB?

 • Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi Vašou mzdou a mzdou v hospodárstve počas celej Vašej kariéry. Ak je Váš POMB vyšší / nižší ako 1, znamená to, že Vaša priemerná mzda, počas celej Vašej kariéry, bola vyššia / nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve. Ak je Váš POMB vyšší ako 1,25 znamená to, že Váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej, ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1). 

 

Ako si zvýšim šancu, že budem môcť poberať programový výber alebo dočasný dôchodok?

 • Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré Vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera. V prípade, že Vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, môžete raz ročne požiadať Sociálnu poisťovňu o tzv. prepočet sumy dôchodku, čo Vám umožní zvýšiť si sumu dôchodku vyplácaného z I. piliera. O tento prepočet môžete požiadať aj v prípade, že ste po priznaní dôchodku z I. piliera prestali pracovať.

 

Pre koho sú určené dôchodky v režime malá nasporená suma?

 • Dôchodky v režime malá nasporená suma sú určené pre tých sporiteľov, ktorých nasporená suma nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku. To, či Vaša nasporená suma nie je dostatočná na výplatu doživotného dôchodku sa dozviete z ponukového listu. Ponukový list Vám zašle Sociálna poisťovňa po tom, ako požiadate o dôchodok. Ak Vaša nasporená suma nebude postačovať na výplatu doživotného dôchodku, automaticky dostanete ponuky na programový výber a / alebo dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma. 

 

Aký vysoký dôchodok môžem v tomto prípade očakávať?

 • Každá poisťovňa bude vyplácať doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Z týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov sa vyberie prostredná hodnota, ktorá bude zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle. Táto suma bude platiť pre všetkých, ktorí si dohodnú výplatu dôchodkov v režime malá nasporená suma v danom kalendárnom roku. Dohodnutá suma vyplácaného dôchodku v režime malá nasporená suma sa poberateľovi počas obdobia výplaty nemení. 

 

Ako dlho sa mi bude takýto dôchodok vyplácať?

 • V prípade dočasného dôchodku v režime malá nasporená suma uvidíte dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výška Vašej nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime. Pri programovom výbere v režime malá nasporená suma Vaše prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS. Hodnota Vašich úspor sa teda v závislosti od zhodnotenia Vášho fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu Vám DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty. Programový výber v režime malá nasporená suma Vám bude vyplácať dovtedy, kým sa Vám úspory na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. 

 

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou svoj výber zmeniť?

 • V prípade, že si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

 

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

 • Výber poisťovne je iba Vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si sporili. 

 

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

 • Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete mať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

 

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

 • Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk nasledovným spôsobom:

  I. osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta Vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
  II. pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu,
  III. Vaša nová DSS Vás bude informovať o úspešnom prestupe.

 

Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber?

 • Programový výber sa Vám môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. 

 

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?

 • Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete nechať vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte predčasný starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe ktorých sa Vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom. 

 

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?

 • Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť. 

 

Ako často sa mi dôchodok z II. piliera bude vyplácať?

 • Dôchodok z II. piliera sa Vám bude vyplácať mesačne – tak ako to je i v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne popredu, ale mesačne pozadu. 

 

Je možné moje dôchodkové úspory z II. piliera dediť?

 • V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť si oprávnenú osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade Vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia. 
 • Vo výplatnej fáze v prípade vyplácania doživotného dôchodku je poskytovaná 7 ročná garancia. Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste si určili v zmluve s poisťovňou. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako Vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, je predmetom dedenia.
 • Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba, ktorú ste si určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, je Váš majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.
 • Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Ak počas jeho poberania zomriete skôr, ako Vám bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia
 • Ak si pri podpise zmluvy s poisťovňou dohodnete aj pozostalostné krytie a v čase Vášho úmrtia už nebudete mať pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia
 • Ak si nebudete chcieť čerpať Svoje dôchodkové úspory prostredníctvom dôchodku, môžete si dať vyplácať len výnos z investovania. V prípade Vašej smrti sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia. 

  

 

Legislatíva

 

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 

Životné poisťovne

Zoznam životných poisťovní, ktorým bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia:

 

Medián

Medián najnižších mesačných súm doživotného dôchodku bez jeho zvyšovania a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poisťovne záujem vyplácať, je 12,60 EUR. Dočasný dôchodok, resp. dôchodok vyplácaný programovým výberom v režime malá nasporená suma je mesačne najviac v sume mediánu platnej v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhotovená ponuka.

 

Referenčná suma

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Priemerný mesačný starobný dôchodok na účely referenčnej sumy sa vypočítava zo starobných dôchodkov

 • na ktoré vznikol poistencom nárok po 31. decembri 2003,
 • ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok (súbeh s vdovským alebo vdoveckým dôchodkom), t. z. sú vyplácané v plnej výške,
 • pričom za poistencov, ktorí sú alebo boli aj sporiteľmi, sa budú započítavať ich starobné dôchodky nekrátené za obdobie ich účasti v II. pilieri – t. j. do priemeru sa bude započítavať suma ich starobného dôchodku z I. piliera v takej výške, ako by v II. pilieri nikdy neboli.

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

Referenčná suma platná na rok 2018 je 432,40 eur.

 

Štatistické údaje dôchodkov z II. piliera

Priemerné sumy dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia za rok 2017 (v eurách)

 • Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia
  Doživotný dôchodok bez zvyšovania Doživotný dôchodok so zvyšovaním
Bez pozostalostného krytia S jednoročným pozostalostným krytím S dvojročným pozostalostným krytím Bez pozostalostného krytia S jednoročným pozostalostným krytím S dvojročným pozostalostným krytím
Priemerná mesačná suma dôchodku 24,07 26,30 21,72 27,43 0 26,20

 

 • Predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok bez zvyšovania Doživotný dôchodok so zvyšovaním
Bez pozostalostného krytia S jednoročným pozostalostným krytím S dvojročným pozostalostným krytím Bez pozostalostného krytia S jednoročným pozostalostným krytím S dvojročným pozostalostným krytím
Priemerná mesačná suma dôchodku 25,04 21,04 19,28 23,72 0 22,27

 

 • Pozostalostný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia vyplácaný pozostalej osobe (vdove, vdovcovi alebo sirote) na základe zmluvy o poistení dôchodku, v ktorej si poberateľ dôchodku z II. piliera dohodol s poistiteľom doživotný dôchodok
bez zvyšovania a so zvyšovaním a
jednoročné pozostalostné krytie dvojročné pozostalostné krytie jednoročné pozostalostné krytie dvojročné pozostalostné krytie
Priemerná mesačná suma pozostalostného dôchodku 12,98 17,21 0 0

 

 • Výnos z investovania  

Výnos z investovania
Priemerná ročná suma 273,32

 

Informačný leták

none Informačný leták o dôchodkoch z II. piliera na stiahnutie

 

Tu získate bližšie informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia a vysvetlenie jednotlivých situácií na názorných príkladoch.

 

 

Chystáte sa do dôchodku?

Príručka pre všetkých dôchodcov