Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálne poistenie zamestnancov a zamestnávateľov pri dohodách
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. júla 2018

Fyzické osoby, ktoré majú so zamestnávateľom uzatvorený právny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodári“), sú poistencami na účely sociálneho poistenia. Sú zamestnancami buď na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnancami len na účely dôchodkového poistenia. Žiaci, študenti alebo fyzické osoby, ktoré majú priznanú niektorú dôchodkovú dávku, majú pri splnení zákonných podmienok možnosť uplatniť si výnimku, na základe ktorej nebudú z dohody povinne sociálne poistení. Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

Pre posúdenie, či ide o dohodára, ktorý je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia, je rozhodujúce, či má z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda) právo na pravidelný mesačný príjem alebo na nepravidelný príjem, resp. či má priznanú niektorú dôchodkovú dávku (starobný dôchodok = SD, invalidný dôchodok = ID, výsluhový dôchodok a dovŕšený dôchodkový vek ­= VD+DV, invalidný výsluhový dôchodok = IVD, od 1. júla 2018 aj predčasný starobný dôchodok = PSD), resp. aký druh dohody má uzatvorený – dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

Na účely vzniku, trvania a zániku sociálneho poistenia právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom každú odmenu za prácu vykonanú na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti vyplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po výkone práce. Na účely sociálneho poistenia sa posudzuje pravidelnosť alebo nepravidelnosť odmeňovania podľa toho, ako je dohoda uzatvorená, t.j. či ide o právny vzťah zakladajúci právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti alebo o právny vzťah zakladajúci právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti.

Pravidelný mesačný príjem je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie. Za mesačné obdobie sa považuje kalendárny mesiac.

Nepravidelný príjem zo závislej činnosti je príjem zamestnanca zo závislej činnosti, ktorý nie je pravidelný mesačný príjem (ak je dohodnuté odmeňovanie iné ako pravidelné mesačné). Každá dohoda uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca a na kratšie obdobie, sa na účely sociálneho poistenia považuje za dohodu s nepravidelným príjmom.

Žiak alebo študent, ktorý so zamestnávateľom uzatvorí dohodu o brigádnickej práci študenta alebo fyzická osoba, ktorá má priznaný

 • starobný dôchodok,

 • predčasný starobný dôchodok (platí od 1. júla 2018),

 • invalidný dôchodok,

 • invalidný výsluhový dôchodok alebo

 • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku,

(ďalej aj ako „dôchodca“)

a so zamestnávateľom uzatvorí dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, je zamestnancom len na účely dôchodkového poistenia. Žiaci alebo študenti, ktorí majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcovia, ktorí majú so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, majú podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov možnosť určiť jednu svoju dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie (ďalej len „výnimka“). Ak má dôchodca, žiak alebo študent uzatvorených viacero dohôd, určiť si môže na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie iba jednu z nich. To znamená, že zo všetkých ostatných dohôd bude tento dohodár povinne dôchodkovo poistený a bude z nich platiť poistné na dôchodkové poistenie on, aj jeho zamestnávateľ. Podmienky pre určenie výnimky sú:

 • druh dohody – u žiaka alebo študenta dohoda o brigádnickej práci študenta a u dôchodcu dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti,

 • určenie dohody dôchodcom, žiakom alebo študentom na neplatenie poistného,
 • nepresiahnutie zákonom stanovenej hranice mesačného príjmu, ktorá je vo výške 200 eur (pri dohode s pravidelným mesačným príjmom), resp. priemerného mesačného príjmu (pri dohode s nepravidelným príjmom).

Ak si chce dôchodca, žiak alebo študent uplatniť výnimku je povinný:

Právne účinky uplatnenia výnimky nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu z dohody, ak uplatnenie výnimky bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku tohto právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie výnimky zamestnávateľovi oznámené.

Ak dôchodca, žiak alebo študent chce ukončiť uplatňovanie výnimky, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej výnimku uplatňovať. Právne účinky ukončenia uplatňovania výnimky nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania výnimky zamestnávateľovi oznámené.

V jednom kalendárnom mesiaci si možno uplatniť výnimku len k jednej dohode. Ak v kalendárnom mesiaci zanikne jedna dohoda, ku ktorej bola uplatnená výnimka a následne v tom istom kalendárnom mesiaci vznikne ďalšia dohoda, právne účinky uplatnenia výnimky k „novej“ dohode nastanú najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Platenie poistného pre nižšie stanovené skupiny dohodárov je upravené nasledovne:

1. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „príjem“), ak fyzická osoba nemá priznaný žiaden dôchodok (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD)

Platenie poistného

 

Zamestnanec

Druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Nemocenské poistenie

1,4 %

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Poistenie v nezamestnanosti

1,0 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený


 

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

2. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na pravidelný mesačný príjem, ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD), bez uplatnenia výnimky

Dohoda o brigádnickej práci študentov s právom na pravidelný mesačný príjem, bez uplatňovania výnimky

Platenie poistného

 

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3.0%

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera
*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

 

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

 

Spoločné k bodu 1 a 2

Splatnosť poistného

V deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. Deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, je zamestnávateľ povinný od 1. januára 2014 uvádzať na mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVP). Ak uvedie nesprávny údaj, má povinnosť podať opravný MVP.

 

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe MVP podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný mesačný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný mesačný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný mesačný príjem bez uplatňovania výnimky

Povinnosť predložiť MVP – v lehote splatnosti poistného.

 

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ pred vznikom sociálneho poistenia zamestnanca, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

 

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive Registračný list FO – do ôsmich dní od zániku sociálneho poistenia zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

 

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 zákona o sociálnom poistení nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 9 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

 

3. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba nemá priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV­, IVD),

Dohoda o brigádnickej práci študentov s právom na nepravidelný príjem, bez uplatňovania výnimky

Platenie poistného

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

 

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

4. Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem ak fyzická osoba má priznaný niektorý z dôchodkov (SD, PSD, ID, VD+DV, IVD), bez uplatnenia výnimky

Platenie poistného

 

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

 

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

Spoločné k bodu 3 a 4

Splatnosť poistného

Do ôsmeho dňa

 1. druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
 2. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe výkazu poistného a príspevkov podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

Povinnosť predložiť výkaz poistného a príspevkov – v lehote splatnosti poistného.

 

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive Registračný list FO – pred vznikom dôchodkového poistenia zamestnanca, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

 

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive Registračný list FOdo ôsmich dní od zániku dôchodkového poistenia zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP - nepravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

 

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive Registračný list FO zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 zákona o sociálnom poistení nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 9 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

Zbaliť <<
viac informácií... >>

5. Dohoda o brigádnickej práci študentov, žiak alebo študent si uplatňuje výnimku (oznámením a čestným vyhlásením), dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, fyzická osoba, ktorá má priznaný niektorý z dôchodkov(SD, PSD, ID, VD+DV, IVD) si uplatňuje výnimku (oznámením a čestným vyhlásením) a z dohody má právo:

a) na pravidelný mesačný príjem

Platenie poistného

• ak nie je prekročená zákonom stanovená hranica mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, príslušné poistné platí len zamestnávateľ. Je to pri dodržaní podmienky neprekročenia hraničnej sumy mesačného príjmu vo výške 200 eur.

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Úrazové poistenie

0,8 %

Garančné poistenie

0,25 % (za predpokladu, že zamestnávateľ je povinne garančne poistený)

 

• ak je prekročená zákonom stanovená hranica mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, žiakovi, študentovi alebo dôchodcovi vzniká povinné dôchodkové poistenie zamestnanca a v tej súvislosti aj povinnosť pre zamestnanca a zamestnávateľa platiť aj toto poistné, pre zamestnávateľa aj povinnosť doprihlásiť zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie

 

 

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera.
*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený

 

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

 

Splatnosť poistného

V deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov s číselným označením typu zamestnanca v prílohe MVP podľa druhu dohody:

33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný mesačný príjem

31 – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný mesačný príjem

51 – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný mesačný príjem

71 – DoBPŠ pravidelný príjem - výnimka – s dôchodkovým poistením, ale uplatnenou výnimkou = (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie).

Povinnosť predložiť MVP – v lehote splatnosti poistného.

 

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO “ na účely úrazového poistenia a garančného poistenia pred vznikom dohody najneskôr pred začatím výkonu práce. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem

33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

Na tlačive Registračný list FO “ na dôchodkové poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol hranicu príjmu na uplatňovanie výnimky. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

11 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem.

 

Príklad č. 1

17-ročný študent strednej školy má od októbra 2020 uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov s pravidelným mesačným príjmom. Študent si k tejto dohode od začiatku uplatní výnimku. Mesačný príjem z dohody za október a november 2020 je v sume po 165,00 eur. To znamená, že za tieto dva kalendárne mesiace neprekročil hraničnú sumu mesačného príjmu 200,00 eur a nebol povinne dôchodkovo poistený. Od decembra 2020 jeho mesačný príjem stúpne na 220,00 eur. Študentovi strednej školy od 1. decembra 2020 vznikne povinné dôchodkové poistenie zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť v lehote splatnosti poistného doprihlásiť ho na povinné dôchodkové poistenie.

 

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO “ do ôsmich dní od skončenia právneho vzťahu z dohody o brigádnickej práci študentov. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem
33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem
55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

Na tlačive „Registračný list FO“ odhlásiť zamestnanca z dôchodkového poistenia v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem nepresiahol hraničnú sumu na uplatňovanie výnimky. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

11 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem
19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem
21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem.

 

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ - zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko zrušenie prihlásenia.

V oddieli 9 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

 

b) na nepravidelný príjem

Platenie poistného

• ak nie je prekročená zákonom stanovená hranica priemerného mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, príslušné poistné platí len zamestnávateľ. Je to pri dodržaní podmienky neprekročenia hraničnej sumy priemerného mesačného príjmu vo výške 200,00 eur.

 

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Úrazové poistenie

0,8 %

Garančné poistenie

0,25 % (za predpokladu, že zamestnávateľ je povinne garančné poistený)

 

• ak je prekročená zákonom stanovená hranica priemerného mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, žiakovi, študentovi alebo dôchodcovi vzniká povinné dôchodkové poistenie zamestnanca a v tej súvislosti aj povinnosť pre zamestnanca a zamestnávateľa platiť aj toto poistné.

 

Zamestnanec

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

4,0 %

Zamestnávateľ

druhy poistenia

sadzby poistného

Invalidné poistenie*

3,0 %

Starobné poistenie

14,0 %

Starobné poistenie**

9,00 %

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie **

5,00 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Garančné poistenie***

0,25 %

Úrazové poistenie

0,8 %

* Ak má fyzická osoba priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani zamestnanec a ani zamestnávateľ

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

** Platí pre rok 2020, ak je fyzická osoba sporiteľom starobného dôchodkového sporenia a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera

*** Platí, ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený.

Upozornenie:

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (s účinnosťou od 1. januára 2020) sa na účely sociálneho poistenia považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o študenta.

 

Splatnosť poistného

Do ôsmeho dňa

 1. druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, alebo
 2. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a).

Vykazovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive “Výkaz poistného a príspevkov“ s číselným označením typu zamestnanca v prílohe výkazu poistného a príspevkov podľa druhu dohody:

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
41 – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)
66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
61 – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)
10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem
81 – DoBPŠ nepravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie). Povinnosť predložiť výkaz poistného a príspevkov – v lehote splatnosti poistného

 

Prihlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ na účely úrazového poistenia a garančného poistenia pred vznikom právneho vzťahu z dohody, najneskôr pred začatím výkonu práce. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem.

Na tlačive „Registračný list FO“ na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného, t.j. do ôsmeho dňa

 • druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, ak priemerný mesačný príjem z dohody presiahol hranicu na uplatnenie výnimky, alebo
 • kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti podľa písmena a), a až vyplatením tohto príjmu priemerný mesačný príjem z dohody presiahol hranicu na uplatnenie výnimky.

V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:.

12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem
20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem
22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

 

Príklad č. 2

Študent vysokej školy, ktorý má 23 rokov, má od 1. decembra 2019 do marca 2020 uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov s právom na nepravidelný príjem. Študent si k tejto dohode od začiatku uplatní výnimku. Počas trvania dohody mal dvakrát vyplatený príjem po 300,00 eur. Jeho priemerný mesačný príjem z tejto dohody je 150,00 eur. Oznamovaciu povinnosť na účely úrazového poistenia a garančného poistenia zamestnávateľ splnil pred vznikom dohody o brigádnickej práci študentov. Na základe tohto príjmu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca nevzniklo. V júni 2020 bol študentovi k tejto dohode vyplatený a zúčtovaný ďalší príjem v sume 240,00 eur. Rozpočítaním tohto príjmu na mesiace trvania dohody (240:4=60), priemerný mesačný príjem z tejto dohody dosiahol sumu 210,00 eur (150+60=210). Študentovi vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť v lehote splatnosti poistného (do 8. júla 2020) doprihlásiť študenta na povinné dôchodkové poistenie na tlačive Registračný list, v záhlaví uvedie prihláška a typ zamestnanca 12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem.

 

Odhlasovanie zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ najneskôr v deň nasledujúci po skončení právneho vzťahu z dohody. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:.

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem
10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem.

 

Zrušenie prihlásenia zamestnanca – zamestnávateľ

Na tlačive „Registračný list FO“ zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak právny vzťah z dohody.

V oddieli 9 Registračného listu FO je potrebné pri prihlasovaní, odhlasovaní a zrušení prihlásenia vyplniť aj dátum vzniku právneho vzťahu.

Zbaliť <<
viac informácií... >>