Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dozorná rada

Podľa § 123 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. dozorná rada je dozorný a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne. Dozorná rada má 11 členov. Jej predsedom je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej ju tvoria traja zástupcovia navrhnutí reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, traja zástupcovia navrhnutí reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, traja zástupcovia navrhnutí vládou a jeden zástupca navrhnutý záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada SR. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Zasadnutie dozornej rady zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený podpredseda podľa potreby, najmenej raz za dva kalendárne mesiace (§ 123, ods. 11). Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov (§ 123, ods. 14). Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

Dozorná rada:

Predseda:

Bc. Milan Krajniak
Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR

 


 

Členovia:

Za vládu Slovenskej republiky:

Mgr. Boris Ažaltovič
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mgr. Eduard Hagara
Inštitút finančnej politiky

Ing. Marcel Klimek
Ministerstvo financií SR


Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov:
JUDr. Ľudovít Paus
Združenie podnikateľov Slovenska

JUDr. Daniel Širhal, MBA
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Ing. Miriam Filová
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

 

Za reprezentatívne združenia odborových zväzov:
Ing. Magdaléna Mellenová
Odborový zväz potravinárov SR

JUDr. Mária Svoreňová
Konfederácia odborových  zväzov SR

Mgr. Martin Mikluš
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

 

Za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok:

Ing. Ján Lipiansky, PhD.
Jednota dôchodcov na Slovensku