Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne (MÚSP)

 

 

 

 

NKIVS, schválená vládou SR dňa 28. septembra 2016, ako jednu zo svojich strategických priorít zadefinovala „Manažment údajov“. Práve projekt MÚSP je aplikovaním strategickej priority „Manažment údajov“ do prostredia SP prostredníctvom zavedenia „Data governance“, čo je celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie.

 • miesto realizácie projektu: celé územie SR
 • celková výška oprávnených výdavkov projektu: 4 971 150,00 €
 • stručný opis projektu:

Dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci aktuálny stav pri správe údajov v SP. Nie je vhodné, aby každý informačný podsystém pre svoje potreby zakladal a spravoval vlastné registre a referenčné dáta. Tento stav je charakteristický pre súčasnosť a vyžaduje značné finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov.

Cieľové riešenie MÚSP bude zahrňovať nasledovné oblasti riadenia údajov:

 • Manažment životného cyklu údajov.
 • Kvalita údajov.
 • Klasifikácia a kategorizácia údajov.
 • Integrácia údajov.
 • Referenčné údaje a princíp jedenkrát a dosť.
 • Dátová podpora pre služby: Moje dáta a Open dáta
 • Dátová podpora pre analytické spracovanie údajov vo verejnej správe

 

Aktuálne

 • 18. december 2018

none Dodatok č.1 k Zmluve o NFP

 • 11. október 2018

none Zmluva o nenávratný finančný príspevok

 • 02. júl 2018

none Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • 05. marec 2018

Vyzvanie č. OPII-2018/7/7-NP na predloženie Národného projektu: Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne

 • 12. december 2017

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) schválil Štúdiu uskutočniteľnosti k projektu MÚSP

 • 23. november 2017
Verejné prerokovanie pripomienok v priestoroch Sociálnej poisťovne.
 • 14. november 2017

Verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Manažment údajov Sociálnej poisťovne“

 

Dokumenty

 

PROGRAMOVÉ Dokumenty

 • none Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
 • none Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
 • none Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk