Page title

Formuláre

51. Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia

Vyplníte po stiahnutí

Skupina príloh

116. Žiadosť o zaslanie potvrdenia

Žiadosť o zaslanie potvrdenia súvisiaceho s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, invaliditou, dočasnou práceneschopnosťou a pod.

Skupina príloh

164. Basic billing document for health care provider (HCP)

Basic billing document for health care provider (HCP)

Skupina príloh

167. Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers

Agreement on using the electronic services of Social Insurance Agency for Healthcare providers

Skupina príloh

181. Vereinbarung über die Verwendung der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt für Geber der Gesundheitsfürsorge

Vereinbarung über die Verwendung der elektronischen Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt für Geber der Gesundheitsfürsorge

Skupina príloh

183. Grundabrechnungsbeleg des Gesundheitsfürsorgegebers ("PZS")

Angaben über Gesundheitshandlungen zu Zwecken der Sozialversicherung

Skupina príloh

189. Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Skupina príloh

197. Oznámenie čísla bankového účtu – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Oznámenie je určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonali zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia pre Sociálnu poisťovňu (napr. cez ePN) a Sociálna poisťovňa im za tieto úkony zašle úhradu na účet, ktorý uvedú.

Skupina príloh

245. Žiadosť poistenca o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského

Žiadosť poistenca o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského

Skupina príloh