Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ako požiadať o dávku garančného poistenia

Ako požiadať o dávku garančného poistenia

(postup)

 

  1. Zamestnanec vyplní tlačivo Žiadosť o dávku garančného poistenia. K dispozícii je aj v papierovej podobe v pobočkách Sociálnej poisťovne.
  2. K vyplnenému tlačivu pripojí tieto prílohy:
    • fotokópiu pracovnej zmluvy alebo iný doklad preukazujúci dohodnuté mzdové podmienky,
    • fotokópiu dokladu o skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak bol skončený, príp. iné prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti o dávku.
    • tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť neuspokojené mzdové nároky zamestnanca, môže byť taktiež súčasťou žiadosti. Avšak ak toto tlačivo zamestnanec nemá, žiadosť môže podať aj bez neho.
  3. Vyplnené tlačivo s prílohami zamestnanec doručí pobočke Sociálnej poisťovne (osobne, poštou, do e-schránky), v ktorej je jeho zamestnávateľ registrovaný na platenie poistného, resp. v akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jeho žiadosť následne postúpi príslušnej pobočke.
  4. O tom, či poistencovi vznikol nárok na dávku garančného poistenia vydá Sociálna poisťovňa písomné rozhodnutie, a to do 60 dní od doručenia žiadosti miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak ide o zložitý prípad, Sociálna poisťovňa môže lehotu predĺžiť alebo konanie prerušiť. Po vydaní rozhodnutia Sociálna poisťovňa dávku garančného poistenia vyplatí.

Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

Podmienky nároku a ďalšie informácie tu: