Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Invalidný dôchodok

Definícia / účel dávky

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý

 • je invalidný
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Po 31. decembri 2007 môže za osobitných podmienok tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.

 

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia

A. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca,
    ktorý sa stal invalidný po 31. decembri 2009, je:
 

 • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,
 • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,
 • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,
 • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
 • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,
 • najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

B. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca,
    ktorý sa stal invalidný pred 1. januárom 2010, je:

 • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 22 rokov,
 • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 22 rokov do 24 rokov,
 • najmenej tri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 26 rokov,
 • najmenej štyri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 26 rokov do 28 rokov,
 • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov.

Poznámka: Ak sa poistenec mladší ako 20 rokov stal invalidným v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, na vznik nároku na invalidný dôchodok je potrebné, aby získal najmenej jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Potrebný počet rokov sa zisťuje

 • z celého obdobia pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý nie je starší ako 28 rokov, t. j. má 28 rokov alebo menej ako 28 rokov veku,
 • z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý má viac ako 28 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa, bez ohľadu na dátum vzniku invalidity, nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ktorý sa stal invalidným v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Na nárok na invalidný dôchodok postačí, ak spĺňa zvyšné dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Po 31. decembri 2009 sa potrebný počet rokov nezisťuje ani u poistenca, ktorý je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku.

C. Nárok na invalidný dôchodok po 31. decembri 2009 poistenca, ktorému nárok na invalidný dôchodok nevznikol
    pred 1. januárom 2010,  pretože nesplnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia

Ak poistencovi, ktorý bol uznaný invalidným k dátumu pred 1. januárom 2010 nevznikol nárok na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa po 31. decembri 2009 na žiadosť znovu posúdi jeho invaliditu a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok. V takomto prípade bude novým dátumom vzniku invalidity najskôr 1. január 2010 a na vznik nároku na invalidný dôchodok bude musieť byť splnená podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2010.

 

Príklad:

Poistenec sa stal invalidným od 15. septembra 2009. Ku dňu vzniku invalidity dosiahol vek 36 rokov, podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia (5 rokov obdobia dôchodkového poistenia) sa skúmala podľa § 72 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2009 z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, t. j. v období od 15. decembra 1999 do 14. decembra 2009. V tomto období poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia iba v rozsahu 4 roky a 125 dní. Nárok na invalidný dôchodok mu od 15. septembra 2009 nevznikol.

5. januára 2010 sa dostaví do Sociálnej poisťovne, pobočky a spíše novú žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. Podľa § 293ax zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z. mu bude znovu posúdená invalidita a v súlade s týmto ustanovením bude ako deň vzniku invalidity určený 1. január 2010. Podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia sa bude skúmať z celého obdobia pred vznikom invalidity (pred 1. januárom 2010). Pokiaľ v tomto období získal aspoň osem rokov obdobia dôchodkového poistenia, nárok na invalidný dôchodok mu vznikne od 1. januára 2010.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.


Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.


Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.


Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

 

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

 

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku sú potrebné nasledovné doklady:

 • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené, potvrdené a Sociálnej poisťovni predložené ošetrujúcim lekárom žiadateľa,
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Aby nárok na invalidný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.


K žiadosti o invalidný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
  •  bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  •  poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 •  hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie.
 •  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už uvedených dokladov sú k žiadosti potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o invalidný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada invalidný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

 

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať invalidný dôchodok.


V aktuálnych prípadoch je potrebné pripojiť k žiadosti o invalidný dôchodok potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok, prípadne doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok.


K žiadosti o invalidný dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, je potrebné potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca.


Ak žiadateľ získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby žiadateľ o starobný dôchodok spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.


Ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok odporúčame predložiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.


Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy (z iných príjmov), k žiadosti je potrebné príslušné uznesenie (resp. nariadenie alebo príkaz) a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

 

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.


Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.


Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Fyzickej osobe, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu.

 

Upozornenie !


Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.


Poberateľka invalidného dôchodku je povinná oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku [napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa (detí), ktoré nebolo (neboli) uvedené v žiadosti o dôchodok].  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Suma dôchodku

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak ide o poistenca, ktorého

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

 • invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako
(POMB x ODP x ADH)  
————————————
2

alebo

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu  
—————————————————————————————
2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

 • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
 • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
 • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok,

sa s účinnosťou od 1. januára 2014 určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

Ak ide o vyššie uvedeného poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH 

 • schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %  

 

Vaša otázka   Zobraziť formulár

 

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec bol od 4. januára 2021 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2021 sa určí nasledovne: 0,7874 x 21,1042 x 14,2107 = 236,20 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020, to znamená najmenej o 7,80 eur mesačne. Invalidný dôchodok je zvýšený o pevnú sumu zvýšenia, o 7,80 eur mesačne na 244,00 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 6,20 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poistenec bol od 4. januára 2021 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.

Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eur.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2021 sa určí nasledovne: 0,9616 x 41,3261 x 14,2107 x 50 % = 282,40 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa následne (podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) od 1. januára 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020, to znamená najmenej o 4,40 eur mesačne. Invalidný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 7,40 eur mesačne na 289,80 eur mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 4,40 eur mesačne.


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Nárok na výplatu

Invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na

 • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo

 • nemocenské,

ak poistenec žiada priznať invalidný dôchodok od dátumu, v ktorom má ešte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Súbeh nárokov na výplatu

Súbehom nárokov na výplatu dôchodkov sa označuje situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov.

 • Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá invalidný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný dôchodok za výsluhu rokov

  • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
  • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

  Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

 •  Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, splnil podmienky nároku na dva invalidné dôchodky – invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tzv. invalidný dôchodok z mladosti podľa § 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov. 

  • vypláca sa iba ten dôchodok, ktorý je vyšší a
  • ak je ich suma rovnaká, tak ten, ktorý si poistenec zvolil.

  Nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca, odo dňa súbehu zaniká.

 • Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok)

  • v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok,
  • nižší sa vypláca v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok.
 • Poistenec, ktorému sa priznáva invalidný dôchodok, už poberá dva alebo viac pozostalostných dôchodkov (vdovský dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky)
  • v plnej sume sa vypláca iba najvyšší dôchodok,
  • ostatné sa vyplácajú v sume jednej polovice,
  • ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vyplácajú vždy pozostalostné dôchodky.

Ak sa priznáva invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nevznikne súbeh nárokov na výplatu invalidného dôchodku a sirotského dôchodku priznaného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takáto sirota nemá nárok na sirotský dôchodok, pretože sa nepovažuje na účely dôchodkového poistenia za nezaopatrené dieťa.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Poukazovanie dôchodku

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.

Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa.

Do cudziny, ktorá nie je  štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia  Európskej únie, sa invalidný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno invalidný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Invalidný dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení.

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom dokumente.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Premlčanie nároku na výplatu

Nárok na výplatu invalidného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý invalidný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Uvedená lehota neplynie počas konania o invalidný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Posúdenie zdravotného stavu

Vznik, resp. trvanie invalidity posudzuje v rámci dávkového konania posudkový lekár sociálneho poistenia (bližšie lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia)    

Vaša otázka Zobraziť formulár

Zánik nároku na dôchodok a jeho výplatu

Nárok na invalidný dôchodok zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol poberateľ invalidného dôchodku právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal invalidným.

Nárok na invalidný dôchodok nezaniká uplynutím času.

Nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na invalidný dôchodok a podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Prechod nároku na dôchodok po úmrtí jeho poberateľa

Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok, uplatnil si nárok na tento dôchodok a po uplatnení nároku zomrel, prechádza nárok na sumy splatné ku dňu jeho smrti postupne na:

 • manžela (manželku)
 • deti a
 • rodičov,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Ak bol invalidný dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti postupne:

 • manželovi (manželke)
 • deťom a
 • rodičom,

a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti alebo nie.

Uvedené nároky nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet spomínaných fyzických osôb.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Zahraničie a EÚ

Ak bol poistenec uznaný za invalidného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, pri posudzovaní nároku na dôchodok sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).

Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte, je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.

Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. Nevzťahuje sa to však na situácie, ak sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia považuje za splnenú, alebo ak sa na vznik nároku na dôchodok vyžaduje menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na invalidný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Pozrieť aj: Dôchodkové poistenie v zahraničí a v EÚ  

Vaša otázka Zobraziť formulár

Ďalšie informácie

S účinnosťou od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj čiastočné invalidné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004. Vyplácajú sa v sume, v akej patrili do 31. decembra 2003 a za podmienok, ktoré boli stanovené právnymi predpismi platnými do tohto dňa.Od 1. augusta 2006 sa však už neskúma splnenie podmienky poklesu zárobku, ak bol poistencovi pred 1. januárom 2004 priznaný čiastočný invalidný dôchodok.

Od 1. januára 2004 sa za invalidné dôchodky považujú aj dôchodky za výsluhu rokov, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2004.

Invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, na výplatu ktorého by mal poistencovi trvať nárok aj po dovŕšení dôchodkového veku v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku prekvalifikuje na starobný dôchodok. Starobný dôchodok sa mu potom bude vyplácať v sume invalidného dôchodku, ktorá mu patrila do dovŕšenia dôchodkového veku.

S účinnosťou od 1. januára 2005 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil pred 1. januárom 2004 60 rokov veku (ak ide o muža) alebo 57 rokov veku (ak ide o ženu).

Najskôr od 1. augusta 2006 sa za starobný dôchodok považuje aj invalidný dôchodok, ktorý bol pred 1. januárom 2004 priznaný ako invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak jeho poberateľ dovŕšil dôchodkový vek a nemal do 31. júla 2006 preskúmané trvanie invalidity podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek po 31. decembri 2007, invalidný dôchodok sa mu už neprekvalifikuje na starobný dôchodok.

Ak je poistenec, ktorému bol invalidný dôchodok prekvalifikovaný na starobný dôchodok, dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. júli 2006 do 31. decembra 2007 zvyšuje rovnako ako starobný dôchodok priznaný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pozrieť aj: Zvýšenie starobného dôchodku po priznaní dôchodku v časti Starobný dôchodok.

Informácie o dôchodkoch:  
0800 123 123
dochodky@socpoist.sk
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

     

Upozornenie

Každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok je potrebné do ôsmich dní  oznámiť Sociálnej poisťovni.

Poberateľka invalidného dôchodku je povinná oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku [napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa (detí), ktoré nebolo (neboli) uvedené v žiadosti o dôchodok].   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

 

(§ 70 až 73, § 80, § 110, § 111 a § 263 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)