Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Jednorazové odškodnenie

Definícia / účel dávky

Na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa poskytuje manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného jednorazové odškodnenie.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na jednorazové odškodnenie ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom manžel, manželka a každé nezaopatrené dieťa poškodeného (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti).  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Manželka/manžel a nezaopatrené deti poškodeného si nárok uplatnia podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. januára 2021 je 58 712,30 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí od 1. januára 2021 je 58 712,30 eura.

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu poškodeného a je určená maximálnou sumou pre každý kalendárny rok. Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa je polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky zosnulého poškodeného. Úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí nesmie presiahnuť maximálnu platnú sumu jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky platnú pre daný kalendárny rok. Ak úhrn jednorazových odškodnení presiahne túto sumu, znížia sa sumy jednorazových odškodnení tak, aby ich úhrn bol najviac v sume limitu platného v času nároku na dávku.

Maximálna výška súm jednorazového odškodnenia, ktoré sú platné k 31. decembru kalendárneho roka, sa zvyšujú vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Od 1. januára 2020:

  • maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky o 2,50 % na sumu 57 392,20 eura,
  • maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí o 2,50 % na sumu 57 392,20 eura.

Od 1. januára 2019:

  • maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky o 2,60 % na sumu 55 992,30 eura,
  • maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí o 2,60 % na sumu 55 992,30 eura.

Od 1. januára 2018:

  • maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky o 2,00 % na sumu 54 573,30 eura,

  • maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí o 2,00 % na sumu 54 573,30 eura.

Poznámka: Na jednorazové odškodnenie pozostalých sa nevzťahuje § 111 ods. 2 zákona.

(§ 94 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)  

Vaša otázka Zobraziť formulár