Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Jednorazové vyrovnanie

Definícia / účel dávky

Účelom dávky je finančne kompenzovať pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na jednorazové vyrovnanie ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) nárok zamestnanec a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení). Zákon takúto osobu pre účely poskytovania úrazových dávok definuje ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak

  • v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %,

  • mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo

  • mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Ak zamestnávateľ alebo právnická osoba (ďalej „zodpovedný“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma jednorazového vyrovnania o mieru zavinenia poškodeného tak, aby konečná suma jednorazového vyrovnania zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný.  

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Posúdenie zdravotného stavu

Pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo osoby spadajúcej do osobného rozsahu úrazového poistenia posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia (viac v časti Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia). Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje vtedy, keď je zdravotný stav poškodeného ustálený, zvyčajne po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla poškodenému následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 


Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Upozornenia

Ak sa u poškodeného, ktorému bolo priznané jednorazové vyrovnanie, predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti v dôsledku preukázanej zmeny zdravotného stavu v príčinnej súvislosti s poškodením zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, pokles pracovnej schopnosti poškodeného opätovne posúdi posudkový lekár. Ak podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom na základe zmien v zdravotnom stave poškodeného zmena poklesu pracovnej schopnosti dosiahne viac než 40 % (napr. z dôvodu neskorších komplikácií poškodenia zdravia v dôsledku toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania), bude mať nárok na priznanie úrazovej renty (viac v časti Úrazová renta).


Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

(§ 17, § 90, § 91, § 111 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 215 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)