Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2019

Typ poistenca (vzhľadom na povinnosť platiť poistné): samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 eur
 


Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2019 je vytvorená pre tie SZČO:


  • ktoré od 1. júla/1. októbra 2018 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 477,00 eur,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. júla/1. októbra 2018 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 6 384,00 eur a nižšej alebo rovnej ako 6 678,00 eur.

 

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2018 je minimálny vymeriavací základ 456,00 eura a maximálny vymeriavací základ 6 384,00 eur. Pre rok 2019 je nový minimálny vymeriavací základ 477,00 eur a nový maximálny vymeriavací základ 6 678,00 eur.

Nemení sa vymeriavací základ tých SZČO, ktorých skutočný vymeriavací základ, určený k 1. júlu/1. októbru 2018, resp. pri opätovnom vzniku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia SZČO je v rozpätí od 477,00 eur do 6 384,00 eur (vrátane).

 


 

Vymeriavací základ SZČO v súvislosti so vznikom/trvaním povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. júlu/ 1. októbru kalendárneho roka (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) resp. pri opätovnom vzniku. Všetky s tým súvisiace informácie nájdete v Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla konkrétneho kalendárneho roka.

 

Platenie poistného a  sadzby poistného

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné:
4 na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu
5 na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu
6 na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu (povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo od 1. januára 2013 ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek)
7 do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.