Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2021

Daňové priznanie za rok 2019 ste podali


Typ poistenca (vzhľadom na povinnosť platiť poistné): samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 
v eurách
 

 

 

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2021 je vytvorená pre tie SZČO:

ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a

  • od 1. júla 2020 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 546,00 eur,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. júla 2020 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 7 091,00 eur a nižšej alebo rovnej ako 7 644,00 eur.

ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 a

  • od 1. januára 2020 platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, resp. ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume nižšej ako 546,00 eur,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ od 1. januára 2020 je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ,
  • ktorých skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako 7 091,00 eur a nižšej alebo rovnej ako 7 644,00 eur.

Nový minimálny vymeriavací základ a nový maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t.j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2020 je minimálny vymeriavací základ 506,50 eura a maximálny vymeriavací základ 7 091,00 eur. Pre rok 2021 je nový minimálny vymeriavací základ 546,00 eur a nový maximálny vymeriavací základ 7 644,00 eur.

Od 1. januára 2021 sa nemení vymeriavací základ tých povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených SZČO, ktorých vymeriavací základ je v rozpätí od 546,50 eur do 7 091,00 eur (vrátane). 

 

Platenie poistného a  sadzby poistného

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné:
4 na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu
5 na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu
6 na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu (povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo od 1. januára 2013 ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek)
7 do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.