Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. júla 2011

Typ poistenca (vzhľadom na povinnosť platiť poistné): SZČO1)

v EUR
 


1 Ktoré fyzické osoby majú postavenie SZČO v sociálnom poistení

SZČO na účely sociálneho poistenia je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa § 31 zákona  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s dosahovaním príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona     č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kedy vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenej, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačnej najmenej.
Povinnosť prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do 11. júla 2011 a povinnosť platiť poistné má za obdobie od 1. júla 2011 SZČO, ktorá dosiahla za rok 2010 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 3 948,72 EUR (12 x 329,06 EUR).
Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, vzniká od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenej, a zaniká 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu mesačne najmenej.
Pri posudzovaní vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO a vzniku povinnosti platiť poistné sa do úvahy berú dosiahnuté príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2010 bez odpočítania výdavkov.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (v období od 2. júla 2011) alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, vzniká odo dňa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, že k 1. júlu 2011 alebo k 1. októbru 2011, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2010 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

2 Vymeriavací základ na platenie poistného

Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
Príklad:
Vymeriavací základ na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, ktorá vykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby po celý kalendárny rok, t. j. počas celých 12 kalendárnych mesiacov sa vypočíta nasledovne:
Vymeriavací základ = čiastkový základ dane :2 :12

Minimálny vymeriavací základ je pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu mesačne vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku za ktorý sa platí poistné.

Minimálny vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu je za obdobie od 1. januára 2011 v sume 329,06 EUR (VVZ za rok 2009 = 8 934,00 EUR; 8 934,00 : 12 = 744,50; 44,2% zo 744,50 = 329,069 = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol = 329,06 EUR).

Maximálny vymeriavací základ pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 na platenie poistného na nemocenské poistenie je v sume 1 116,75 EUR a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity je v sume 2 978,00 EUR.

Platenie poistného a  sadzby poistného

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné:

4 na nemocenské poistenie 4,4%  z vymeriavacieho základu 

5 na starobné poistenie 18%  z vymeriavacieho základu

6 na invalidné poistenie 6%  z vymeriavacieho základu (povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie po priznaní  starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku)

7 do rezervného fondu solidarity 4,75%  z vymeriavacieho základu

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú (za obdobie od 1. januára 2011) na najbližší eurocent nadol.

Príklad vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby k 1. júlu 2011:

Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2010 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú v sume 15 834,28 EUR, čiastkový základ dane je v sume 12 685,19 EUR, počet mesiacov vykonávania samostatne zárobkovej činnosti je 12.

Suma príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 15 834,28 EUR sa posúdi s 12-násobkom vymeriavacieho základu mesačne najmenej v sume 3 948,72 EUR. Príjem samostatne zárobkovo činnej osoby je vyšší ako zákonom ustanovená hranica príjmov, t. j. od 1. júla 2011 vzniká tejto samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, samozrejme za predpokladu, že k 1. júlu 2011 má táto fyzická osoba naďalej postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Určenie vymeriavacieho základu tejto samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. júla 2011:

Keďže vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, pri určení vymeriavacieho základu sa postupuje nasledovne:
12 685,19 EUR :2 :12 =528,549583333 EUR.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol, to znamená, že suma 528,549583333 EUR sa zaokrúhli na sumu 528,54 EUR, čo predstavuje vymeriavací základ tejto samostatne zárobkovo činnej osoby.

Z vymeriavacieho základu 528,54 EUR ( táto suma je vyššia ako minimálny vymeriavací základ 329,06 EUR, platný za obdobie od 1. januára 2011 a nižšia ako maximálne vymeriavacie základy 1 116,75 EUR a 2 978,00 EUR, platné za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011) sa vypočítajú jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie nasledovne.

Výpočet jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2011:

Jednotlivé sumy poistného sa (za obdobie od 1. januára 2011) zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol, nasledovne:

- poistné na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu 528,54 EUR = 23,255 EUR= po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 23,25 EUR,

- poistné na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu 528,54 EUR = 95,137 EUR = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 95,13 EUR,

- poistné na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu 528,54 EUR = 31,712 EUR = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 31,71 EUR,

- poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 528,54 EUR =25,105  EUR = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 25,10 EUR.

Od 1. júla 2011 platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 175,19 EUR.