Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu za obdobie
od 1. januára 2018

Typ poistenca (vzhľadom na povinnosť platiť poistné):

 1. som súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti 1)
 2. som súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti a som poberateľom výsluhového dôchodku po dovršení dôchodkového veku 2)
 3. som súčasne dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 3)
 4. som súčasne dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a som poberateľom výsluhového dôchodku po dovršení dôchodkového veku 4)
 5. som dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 5)
 6. som dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a mám priznaný starobný dôchodok alebo som poberateľom výsluhového dôchodku po dovršení dôchodkového veku 6)
 7. som len dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba 7)
 8. som súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba 8)
 9. som súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba a som poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku 9)
Typ dobrovoľne poistenej osoby
Vymeriavací základ10)
eur
Nápoveda Nápoveda:
Zadajte, prosím, vymeriavací základ v rozpätí mesačne najmenej a mesačne najviac a kliknite
na "vypočítaj"
Poistné na nemocenské poistenie
Poistné na starobné poistenie
Poistné na invalidné poistenie
Poistné na poistenie v nezamestnanosti
Poistné do rezervného fondu solidarity


Poistné celkom1) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dovŕšila 16 rokov veku,
 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
 5. nie je povinne nemocensky poistená.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne poistená osoba mesačne platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.

Súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou v nezamestnanosti, môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená a povinne poistená v nezamestnanosti. To znamená, že sa zamedzuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením a povinného poistenia v nezamestnanosti s dobrovoľným poistením nezamestnanosti, so zachovaním prístupu k dobrovoľnému dôchodkovému poisteniu v súbehu s povinným dôchodkovým poistením.  

2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dovŕšila 16 rokov veku, 

 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,

 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,

 5. nie je povinne nemocensky poistená.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne poistená osoba mesačne platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. Poistné na invalidné poistenie táto dobrovoľne poistená osoba neplatí z dôvodu poberania výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou v nezamestnanosti, môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená a povinne poistená v nezamestnanosti. To znamená, že sa zamedzuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením a povinného poistenia v nezamestnanosti s dobrovoľným poistením nezamestnanosti, so zachovaním prístupu k dobrovoľnému dôchodkovému poisteniu v súbehu s povinným dôchodkovým poistením. 

3) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dovŕšila 16 rokov veku,

 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, 

 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,

 5. nie je povinne nemocensky poistená.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne poistená osoba mesačne platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou, môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená. To znamená, že sa zamedzuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením, so zachovaním prístupu k dobrovoľnému dôchodkovému poisteniu v súbehu s povinným dôchodkovým poistením. 

4) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dovŕšila 16 rokov veku,

 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, 

 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,

 5. nie je povinne nemocensky poistená. 

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne poistená osoba mesačne platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Poistné na invalidné poistenie táto dobrovoľne poistená osoba neplatí z dôvodu poberania výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

Súčasne dobrovoľne nemocensky poistenou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou, môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená. To znamená, že sa zamedzuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením, so zachovaním prístupu k dobrovoľnému dôchodkovému poisteniu v súbehu s povinným dôchodkovým poistením. 

5) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba

Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou, t. j. využiť samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. dovŕšila 16 rokov veku,
 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 3. nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí mesačne poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

6) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba s priznaným starobným dôchodkom alebo poberaním výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou, t. j. využiť samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 

 1. dovŕšila 16 rokov veku,
 2. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 3. nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí mesačne poistné na starobné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Poistné na invalidné poistenie táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba neplatí odo dňa priznania starobného dôchodku alebo odo dňa, od ktorého poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení. 

7) Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba

Dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, t. j. fyzickou osobou ktorá je iba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti bez súčasného dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia, môže byť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 2. je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobu alebo má prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu ošetrovania alebo nároku na rodičovský príspevok (§ 26 ods. 4 prvá veta zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti mesačne platí poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Toto dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká samostatne zárobkovo činnej osobe dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

8) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a zároveň dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba

Súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, môže byť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,
 2. je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobu alebo má prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu ošetrovania alebo nároku na rodičovský príspevok (§ 26 ods. 4 prvá veta zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti mesačne platí poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.

Súčasné dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká samostatne zárobkovo činnej osobe dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre toto dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení. 

9) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a zároveň dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, môže byť samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, 

 2. je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobu alebo má prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu ošetrovania alebo nároku na rodičovský príspevok (§ 26 ods. 4 prvá veta zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), 

 3. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

 4. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.    

Vymeriavací základ je ňou určená suma v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Takto dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti mesačne platí poistné na starobné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. Poistné na invalidné poistenie táto dobrovoľne poistená osoba neplatí z dôvodu poberania výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Súčasné dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká samostatne zárobkovo činnej osobe dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky a odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky pre toto dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

Vznik a zánik dobrovoľného poistenia

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (ďalej len „dobrovoľné poistenie“) vzniká odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká aj odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 2, § 15 ods. 4 a § 19. ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na toto poistenie vôbec, najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie; to neplatí, ak v kalendárnom mesiaci nebola dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa § 140 zákona o sociálnom poistení.

Dobrovoľne nemocensky poistenou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou a dobrovoľne poistenou v nezamestnanosti, môže byť len tá fyzická osoba, ktorá nie je povinne nemocensky poistená a povinne poistená v nezamestnanosti. To znamená, že sa zamedzuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením a povinného poistenia v nezamestnanosti s dobrovoľným poistením nezamestnanosti, so zachovaním prístupu k dobrovoľnému dôchodkovému poisteniu v súbehu s povinným dôchodkovým poistením.

 

10)Vymeriavací základ

Vymeriavací základ poistenca, ktorý je

 1. súčasne dobrovoľne nemocensky poistený, dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma,
 2. súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená suma,
 3. súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený a dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma,
 4. dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, je ním určená suma.

Fyzická osoba, ktorá je zároveň dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si určuje jeden vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.

Fyzická osoba, ktorá je zároveň dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená, si určuje jeden vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity.

Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si určuje jeden vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity.

Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby je v rozpätí vymeriavacieho základu mesačne najmenej a vymeriavacieho základu mesačne najviac.

V prípade zmeny druhov dobrovoľného poistenia, t. j. „pribratie, resp. odobratie jednotlivého druhu dobrovoľného poistenia“ si dobrovoľne poistená osoba znova určuje vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné poistenie. Určením vymeriavacieho základu na platenie poistného na dobrovoľné poistenie sa platí poistné z určeného vymeriavacieho základu odo dňa jeho určenia, teda nie až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si určila vymeriavací základ.

Percentuálna sadzba poistného

 • na nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, 4,50 % posiela Sociálna poisťovňa na osobný účet sporiteľa v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti)
 • na invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu

Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Splatnosť poistného

Pre dobrovoľne poistenú osobu je poistné splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.