Page title

Požiadať o informáciu o zmenách stavu Individuálneho účtu poistenca

Čo je Informácia o zmenách stavu Individuálneho účtu poistenca (IÚP)?

Text

V Elektronickom účte poistenca nájdete aj informácie o vašom Individuálnom účte poistenca.

Prostredníctvom Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca (IÚP) vás Sociálna poisťovňa informuje o vašom nemocenskom poistení, dôchodkovom  poistení a poistení v nezamestnanosti. 

Ak si chcete zistiť stav vašich poistení, môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o sprístupnenie Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca je názov, ktorý pochádza zo zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa musí sprístupniť informácie o stave IÚP poistencovi. Údaje o období dôchodkového poistenia do 31. decembra 2003 boli obsahom “Informácie o stave IÚP”, ktorá bola zaslaná všetkým poistencom.

Údaje o období dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 sú obsahom “Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu”, ktorá okrem údajov o dôchodkovom poistení obsahuje aj údaje o nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti.

Ako požiadam o Informáciu o zmenách stavu Individuálneho účtu poistenca (IÚP)?

Text

O informáciu nemusíte žiadať, ak si jednoducho zriadite prístup k Elektronickému účtu poistenca – pozri v časti Čo budem potrebovať k zriadeniu elektronického účtu poistenca (EÚP)?   

V prípade, ak chcete požiadať, môžete tak urobiť osobne, písomne alebo elektronicky:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

O zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu môžete požiadať raz ročne. Žiadosť za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka pošlite najskôr 1. apríla kalendárneho roka.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Nepotrebujete žiadne konkrétne tlačivo, stačí podať neformálnu žiadosť, v ktorej však nesmie chýbať meno, priezvisko, rodné číslo a adresa poistenca, na ktorú mu má byť informácia zaslaná.