Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Matka - Opatrovateľ - Asistent - Dobrovoľný vojak - Fyzická osoba s kompenzačným príspevkom

Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, VOJAK DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY, FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ MÁ PRIZNANÝ KOMPENZAČNÝ PRÍSPEVOK – štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to POISTENCI ŠTÁTU.

Definícia

Poistencom štátu je:

 • fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku,

 • fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,

 • fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,

 • fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne,

 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,

 • fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok.

   

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov jeho veku, je dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak majú trvalý pobyt v SR, môže byť poistencom štátu aj v prípade, ak sa prechodne zdržiava v zahraničí),
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO,
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek) a ak
 • podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak nemá nárok na rodičovský príspevok. Ak osoba nárok na rodičovský príspevok, vznik a zánik dôchodkového poistenia ako poistenca štátu jej automaticky zaeviduje Sociálna poisťovňa.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šesť rokov, najdlhšie do 18 rokov jeho veku, je dôchodkovo poistená, ak:

 • ona aj dieťa majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo ako osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov jeho veku,

 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Upozornenie:
Hlavnou podmienkou pre osobu, ktorá sa stará o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení veku šesť rokov, najdlhšie do veku 18 rokov, je splnenie riadnej starostlivosti. Riadna starostlivosť o dieťa na účely dôchodkového poistenia je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.
Podmienka riadnej starostlivosti na účely dôchodkového poistenia sa považuje za splnenú aj vtedy, ak táto osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola a pod.).

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok a fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov,

 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,

 • nedovŕšila dôchodkový vek,

 • a ak fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá nemá nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, vykonávať osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy

Fyzická osoba počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je dôchodkovo poistená ak:

 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta,

 • nemá priznaný invalidný dôchodok. 

 

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, je dôchodkovo poistená, ak:

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár), SZČO alebo fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok, fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok,
 • nedovŕšila dôchodkový vek.

Upozornenie pre všetky skupiny poistencov štátu:

Podmienky povinného dôchodkového poistenia na to, aby fyzická osoba patrila do okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb a aby za ňu štát platil poistné na dôchodkové poistenie, musia byť splnené naraz. Ak jednu z uvedených skutočností v určitom čase osoba nespĺňa, nepatrí do okruhu osôb, ktoré sú povinne dôchodkovo poistené, a povinné dôchodkové poistenie jej nevzniká a ak už vzniklo, zaniká zo zákona. Právne následky na povinné dôchodkové poistenie majú všetky skutočnosti, ktorými zákon podmieňuje povinné dôchodkové poistenie takejto fyzickej osoby.

 

Na účely vzniku, trvania a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Vznik dôchodkového poistenia poistenca štátu

1. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov

2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov

3. Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok

4. Fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ŤZP

 

Od 1. januára 2018 Sociálna poisťovňa automaticky eviduje tieto štyri kategórie osôb na dôchodkové poistenie ako poistencov štátu, na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Upozornenie:
Nutnosť podať prihlášku zostáva pre fyzickú osobu starajúcu sa o dieťa do šesť rokov, ak nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež pre fyzickú osobu, ktorá podľa zmluvy vykonáva osobnú asistenciu osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne pričom osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje osobná asistencia nemá nárok na peňažný príspevok za osobnú asistenciu (úradom práce neevidovaná zmluva)

Takáto osoba podáva prihlášku osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu alebo ju doručí poštou. Vyplní tlačivo Registračný list fyzickej osoby – prihláška FO, za ktorú platí štát, Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia. Tlačivá majú k dispozícii aj pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Upozornenie:

Ak sa o dieťa do šesť rokov riadne stará viac osôb, Sociálna poisťovňa zaeviduje ako poistenca štátu tú osobu, ktorá má nárok na rodičovský príspevok. Ak ani jedna z osôb poskytujúcich riadnu starostlivosť o dieťa nemá nárok na rodičovský príspevok, povinne dôchodkovo poistená z dôvodu tejto starostlivosti, je osoba, ktorá podala prihlášku skôr.

Ak sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov v tom istom období riadne stará viac osôb, Sociálna poisťovňa zaeviduje ako poistenca štátu osobu určenú podľa ich dohody.

Za zamestnanca a povinne poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské a povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo SZČO im trvá, štát taktiež naďalej platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky.

 

5. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu

Povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu vzniká vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie.

Informácie o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy zasiela Sociálnej poisťovni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, preto sa vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy taktiež nemusia prihlasovať do Sociálnej poisťovne ako poistenci štátu, keďže ich automaticky zaeviduje Sociálna poisťovňa.

 

6. Fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok

Sociálna poisťovňa automaticky eviduje túto kategóriu osôb na dôchodkové poistenie ako poistencov štátu na základe podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Platenie poistného

Štát platí za poistenca štátu poistné v roku 2021  

 • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 5,25 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:

 • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 je vymeriavací základ v sume 655,20 eura),

 • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov, vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a pre fyzické osoby, ktorým je priznaný kompenzačný príspevok – mesačne 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2021 platí minimálny vymeriavací základ v sume 546 eura).

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Zánik dôchodkového poistenia poistenca štátu

 1. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov
  Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa do šesť rokov zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o toto dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia veku šesť rokov.
 2. Fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov
  Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení veku šesť rokov zaniká dňom skončenia riadnej starostlivosti o toto dieťa, najneskôr dňom dovŕšenia veku 18 rokov.
 3. Fyzická osoba poberajúca opatrovateľský príspevok
  Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie.
 4. Fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ŤZP
  Povinné dôchodkové poistenie osobnému asistentovi, ktorý sa venuje osobe s ŤZP zaniká dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne, alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie.

 5. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu
  Povinné dôchodkové poistenie vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy zaniká dňom, od ktorého už nevykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu, alebo priznaním invalidného dôchodku.

 6. Fyzická osoba, ktorej je priznaný kompenzačný príspevok

  Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok, zaniká dňom zániku nároku na kompenzačný príspevok.

Upozornenie:

Pre všetky skupiny poistencov štátu platí, že ich povinné dôchodkové poistenie zaniká aj dňom, od ktorého osoba nespĺňa aspoň jednu zákonom uloženú podmienku pre možnosť byť dôchodkovo poistená ako poistenec štátu.

 

Na účely posúdenia zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu je potrebné, aby poistenec štátu v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu bezodkladne oznámil, ak

 • má bydlisko (v zmysle koordinačných nariadení EÚ je bydlisko miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok, centrum svojich životných záujmov) na území iného členského štátu Európskej únie, štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát EÚ“),
 • je povinne poistený v inom členskom štáte EÚ,
 • sa naňho uplatňuje medzinárodná zmluva vo veciach sociálneho zabezpečenia, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,
 • má priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom členskom štáte EÚ,
 • stratí trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu EÚ,
 • sa naňho vzťahuje alebo začal vzťahovať zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podanie odhlášky

A) Povinnosť podať odhlášku

Od 1. januára 2018 povinnosť podať odhlášku zostáva iba v prípade ak:

 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov alebo
 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šesť do 18 rokov

skončí riadnu starostlivosť. Registračný list fyzickej osoby (Odhláška FO, za ktorú platí štát) sú povinné podať pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu do ôsmich dní od skončenia poskytovania riadnej starostlivosti.

 

Upozornenie:

Za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje napr. skutočnosť, že o dieťa sa začne starať iná osoba (napr. otec) alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti inej osobe.

Skončenie poberania rodičovského príspevku alebo umiestnenie dieťaťa do škôlky sa nepovažuje za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa napr. matka stará o dieťa aj po ukončení poberania rodičovského príspevku, ale nepracuje (nie je teda dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO), pokračuje jej poistenie poistenca štátu a odhlášku nepodáva, pretože sa naďalej riadne stará o dieťa do šesť rokov. Ak začne pracovať, prestáva byť automaticky poistencom štátu (nemusí však podať odhlášku, zánik poistenia jej zaeviduje Sociálna poisťovňa).

 

Príklad:

Povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba, ktorá sa starala o svoje päťročné dieťa, od 5. januára 2021 skončila riadnu starostlivosť o dieťa. Je teda povinná odhlásiť sa ako poistenec, za ktorého platí štát poistné na dôchodkové poistenie, najneskôr do 13. januára 2021 (do ôsmich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej zánik poistenia, v tomto prípade skutočnosť zakladajúca zánik poistenia vznikla 5. januára 2021, takže ôsmy deň lehoty pripadol na 13. januára 2021), pretože prestala spĺňať podmienku poskytovania riadnej starostlivosti o dieťa. Dátum zániku poistenia poistenca štátu je 4. januára 2021.

 

Povinnosť podať odhlášku zostáva tiež v prípade ak:

 • fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy vykonáva osobnú asistenciu osobe s ŤZP najmenej 140 hodín mesačne, podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto osobnej asistencie. Takáto osoba je povinná odhlásiť sa z dôchodkového poistenia do ôsmich dní odo dňa, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne, alebo odo dňa zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu.

B) Možnosť podať odhlášku

Pokiaľ poistenec štátu z akéhokoľvek dôvodu nemá záujem, aby štát za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, má možnosť podať z tohto poistenia odhlášku. Dôchodkové poistenie ako poistenca štátu mu zanikne odo dňa odhlásenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky.

Upozornenie:

Ak by sa osoba po odhlásení rozhodla, že chce byť opätovne poistencom štátu, môže podať prihlášku a poistenie jej vznikne odo dňa uvedeného v prihláške, avšak najskôr odo dňa nasledujúceho po odhlásení sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu. Samozrejme toto platí, pokiaľ osoba spĺňala podmienky byť poistencom štátu.

 

Neprihlásenie sa ako poistenec štátu pred 1. januárom 2018

Spätné prihlásenie osoby na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu pred 1. januárom 2018 nie je možné. Čo sa týka obdobia do 31. decembra 2017, počas ktorého sa osoba „zabudla“ prihlásiť v Sociálnej poisťovni, bude takéto „neprihlásené“ obdobie započítané ako obdobie dôchodkového poistenia, ak si osoba požiada o dôchodkovú dávku alebo požiada o zmenu už priznanej dôchodkovej dávky. A to za predpokladu, že budú splnené aj všetky ostatné podmienky zákona o sociálnom poistení, okrem podania prihlášky. 

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Individuálny účet poistenca štátu

Sociálna poisťovňa vo svojich e-Službách zriadila elektronickú službu Individuálny účet poistenca štátu. Prostredníctvom tejto služby si poistenci štátu môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení poistenca štátu.

Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe, tento prístup umožňuje prístup aj k elektronickej službe Individuálny účet poistenca štátu. V opačnom prípade sa za účelom získania prístupu k Individuálnemu účtu poistenca štátu môžu poistenci obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu (ďalšie informácie tu: Individuálny účet poistenca).