Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Medzinárodné zmluvy

Zoznam medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení


Poznámka:

Ustanovenia medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení uzatvorenej so štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie (pozri: Členské štáty), sa už vo vzájomných vzťahoch Slovenskej republiky a druhého zmluvného štátu v zásade neuplatňujú, ale po vstupe Slovenskej republiky alebo druhého zmluvného štátu do Európskej únie sa už aplikujú koordinačné nariadenia Európskej únie. V prípade Švajčiarskej konfederácie sa takto postupuje od 1. apríla 2006. 

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení,

  • platná od 1. januára 2012,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky a starobného dôchodku z dôchodkového systému Austrálie; na účely priznávania dôchodkových dávok umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia, resp. pobytu získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu; garantuje vzájomnú výplatu dôchodkových dávok;

  • none základné informácie

  • určenie príslušných právnych predpisov

   

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení,

  • platná od 1. júla 2002,
  • neaplikuje sa od 1.januára 2007, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok umožňuje prihliadať aj na doby zamestnania a na doby im na roveň postavené, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,

   

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. februára 1996,
  • neaplikuje sa od 1.januára 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia (poistenia), získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • none správna dohoda o vykonávaní zmluvy

   

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 3. mája 1993, predbežne vykonávaná od 1. januára 1993,
  • neaplikuje sa od 1.januára 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok a tiež na poskytovanie dávok a služieb sociálnej starostlivosti;
   na účely priznávania dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov

   

 • none  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení,
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“) nadobudla platnosť 1. júla 2017, rovnakým dňom nadobudla platnosť aj Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení;
  • vo vzájomných vzťahoch Slovenskej republiky a Čiernej Hory dňom 1. júla 2017 stráca platnosť Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. mája 1957 a Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957;
  • podľa Zmluvy sa poskytujú dávky zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a prídavok na dieťa;
  • Zmluva umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov;
  • na účely priznávania dávok sociálneho poistenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany;
  • none základné informácie (pdf)
  • none vykonávacia dohoda (pdf)

   

 • none Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení,
  • platný od 1. decembra 1957,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok poistenia pre prípad choroby a materstva, dôchodkového poistenia a na poskytovanie prídavkov na deti;
   na účely priznávania dávok umožňuje prihliadať aj na doby poistenia (zamestnania), získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • od 1. mája 1998 sa zmluva neaplikuje s Chorvátskou republikou,
  • od 1. mája 2004 sa neaplikuje so Slovinskou republikou a
  • od 1. marca 2013 sa neaplikuje so Srbskou republikou  

 • none Všeobecný dohovor o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom v znení neskorších zmien,
  • platný od 1. júla 1949,
  • neaplikuje sa  od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, starobného poistenia, invalidného poistenia, poistenia pozostalých, prídavkov na deti a tiež aj na poskytovanie jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti;
   na účely priznávania dávok umožňuje prihliadať aj na doby poistenia, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia,
  • platná od 1. mája 2002, ustanovenie o vzájomnej výplate dávok dôchodkového zabezpečenia predbežne vykonávaná od 1. júla 2001,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na výplatu dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, ako aj na poskytovanie prídavkov na deti z Holandského kráľovstva, a to oprávneným alebo ich rodinným príslušníkom, ktorí majú trvalý, dlhodobý alebo prechodný pobyt na území druhej zmluvnej strany,

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. mája 1998,
  • neaplikuje sa od 1. júla 2013, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, prídavkov na deti, zdravotnej starostlivosti, ako aj na oblasť zdravotného poistenia a zamestnanosti;
   na účely priznávania dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, prídavkov na deti, dávok v nezamestnanosti umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia (poistenia), získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. januára 2003,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, a za určitých podmienok aj na doby poistenia, získané podľa právnych predpisov tretích štátov; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, a to aj na územie tretieho štátu; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu, resp. tretieho štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení

  • platná od 1. marca 2010,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového poistenia; na účely priznávania dávok dôchodkového poistenia umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany a v istých prípadoch aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu; garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia;
  • základné informácie (pdf)
  • určenie príslušných právnych predpisov 

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. februára 2004,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, úrazového poistenia, zdravotného poistenia, dávok v nezamestnanosti a na poskytovanie prídavkov na deti a príspevkov pri narodení dieťaťa; na účely priznávania uvedených dávok umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a za určitých podmienok aj na doby poistenia, získané podľa právnych predpisov tretích štátov; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • základné informácie
  • none vykonávacia dohoda

   

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
  •  Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“) nadobudla platnosť 1. decembra 2015, rovnakým dňom nadobudla platnosť aj Vykonávacia dohoda na vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • vo vzájomných vzťahoch Slovenskej republiky a Macedónskej republiky dňom 1. decembra 2015 stráca platnosť Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. mája 1957 a Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957,

  • podľa Zmluvy sa poskytujú dávky zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a prídavok na dieťa,

  • Zmluva umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,

  • na účely priznávania dávok sociálneho poistenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany,

  • dôchodkové poistenie,

  • vykonávacia dohoda (pdf)

   

 • none Dohovor medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky,

  • platný od 1. decembra 1959,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok poistenia pre prípad choroby a materstva a dávok dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok sociálneho zabezpečenia (poistenia) umožňuje prihliadať aj na doby zamestnania (poistenia) a doby im na roveň postavené, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,

   

 • none Dohovor medzi republikou Československou a republikou Poľskou republikou o sociálnom poistení,
  • platný od 1. októbra 1948,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok sociálneho poistenia, t. j. nemocenského poistenia, úrazového poistenia, dôchodkového poistenia a dávok poistenia pre prípad nezamestnanosti;
   na účely priznávania dávok sociálneho poistenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,
 • none Dohovor medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení,

  • platný od 1. augusta 2005,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového poistenia; na účely priznávania dávok dôchodkového poistenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany a v istých prípadoch aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov Kanady alebo tretieho štátu; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie iného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. júna 2003,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, zdravotného poistenia a dávok v nezamestnanosti;
   na účely priznávania dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, dávok zdravotného poistenia a dávok v nezamestnanosti umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu;
   umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • základné informácie

 • none Dohovor medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach,
  • platný od 20. marca 1958,
  • neaplikuje sa od 1. januára 2007, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok sociálneho poistenia, t. j. na poskytovanie dôchodkov, krátkodobých peňažných dávok a vecných dávok (preventívna a liečebná starostlivosť), a tiež aj na poskytovanie sociálnej starostlivosti;
   na účely priznávania dávok umožňuje prihliadať aj na doby poistenia (zamestnania) získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; dávky dôchodkového zabezpečenia vypláca inštitúcia vykonávajúca dôchodkové zabezpečenie toho zmluvného štátu, na území ktorého má oprávnená osoba bydlisko,

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení, 
  • zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zmluva“) nadobudla platnosť 1. marca 2013; rovnakým dňom nadobudla platnosť aj vykonávacia dohoda na vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
  • vo vzťahu k zmluvným stranám dňom 1. marca 2013 stráca platnosť Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. mája 1957
  • podľa zmluvy sa poskytujú dávky zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a prídavku na dieťa
  • zmluva umožňuje prihliadať saj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov. 
  • základné informácie 
  • určenie príslušných právnych predpisov
  • choroba a materstvo, úrazové poistenie

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení,
  • o platná od 1. mája 2014; vykonávacia dohoda je platná počas platnosti zmluvy,
  • o vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového poistenia (starobné, invalidné a pozostalostné dávky,
  • o umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia; pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • none základné informácie

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. decembra 2003,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia; na účely priznávania dávok dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • základné informácie

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. januára 2012,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dôchodkových dávok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky a Štátu Izrael, dávok úrazového poistenia a štátnych sociálnych dávok; na účely priznávania dôchodkových dávok umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu; garantuje vzájomnú výplatu dôchodkových dávok;
 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. septembra 2003,
  • neaplikuje sa od 1. mája 2004, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účely priznávania dávok dôchodkového zabezpečenia;
   umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia;
   inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov,
  • základné informácie

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. decembra 1997,
  • neaplikuje sa od 1. apríla 2006, 
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov
 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. januára 2002,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia;
   na účely priznávania dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov,

 • none Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. júla 1960,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti;
   na účely priznávania dôchodkov a iných dávok sa umožňuje prihliadať aj na doby zamestnania a doby iných jemu na roveň postavených činností, získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany; dávky dôchodkového zabezpečenia vypláca inštitúcia vykonávajúca dôchodkové zabezpečenie zmluvného štátu, na území ktorého oprávnená osoba býva,
  • zmluva sa od 1. januára 1992 neaplikuje s
   • Lotyšskou republikou,
   • Litovskou republikou,
   • Estónskou republikou,
   • Gruzínskou republikou,
  • od 1. januára 1993 sa neaplikuje s Moldavskou republikou a
  • od 1. januára 2002 sa neaplikuje s Ukrajinou. 

 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení,
  • platná od 1. júla 2013; vykonávacia dohoda je platná počas platnosti zmluvy
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového poistenia (starobné, invalidné a pozostalostné dávky), úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, príspevku na pohreb a rodinných dávok
  • základné informácie
  • dôchodkové poistenie
 • none Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení,

  • platná od 1. júla 2019,
  • vzťahuje sa na poskytovanie dávok dôchodkového poistenia;
  • Zmluva umožňuje prihliadať aj na obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a garantuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového poistenia, pričom inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby poistenia získané podľa vlastných právnych predpisov;
  • na účely priznávania dávok sociálneho poistenia umožňuje prihliadať aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany
  • none základné informácie (pdf)
  • none vykonávacia dohoda (pdf).