Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické pokyny Sociálnej poisťovne vydané v roku 2001

1/2001
Úprava písomností Sociálnej poisťovne

2/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vykonávaní nemocenského poistenia, vrátane problematiky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 446/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákona č. 467/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

3/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vykonávaní dôchodkového zabezpečenia v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 446/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

4/2001
Zmena prevádzkového pokynu Sociálnej poisťovne č. 10/1998 "Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 1998, o úprave dôchodkov priznaných v roku 1999 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a zákon o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok"

5/2001
Nároky občanov z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky vo vzťahu k cudzine
ruší PP č. 1/1992

6/2001
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 25/2000 o postupe výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovení § 27 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
zrušený MP č. 7/2003

7/2001
Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v pôsobnosti Sociálnej poisťovne
zrušený MP č. 27/2001; ruší MP č. 14/1999; zmenený MP č. 8/2001

8/2001
Zmena metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 7/2001 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v pôsobnosti Sociálnej poisťovne
zrušený MP č. 27/2001

9/2001
ostup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri poskytovaní prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 208/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
Príloha: Tabuľka „Hranice príjmu na nárok na prídavky na deti v niektorých prípadoch“

10/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní niektorých ustanovení zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

11/2001
Zásady zvýšenia sociálnych dôchodkov a dôchodkov upravených z dôvodu jediného zdroja príjmu v súvislosti s úpravou súm životného minima od 1. júla 2001

12/2001
Zakladanie a spôsob vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia a plnenie povinností v predstihovom konaní pre niektoré skupiny osôb zúčastnených na dôchodkovom zabezpečení
ruší PP č. 1/1996

13/2001
Zmena metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 13/1999 o poverení pobočiek Sociálnej poisťovne na posudzovanie zdravotného stavu občanov na účely sociálneho zabezpečenia podľa medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení
zrušený MP č. 30/2004

14/2001
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 26/2000 o postupe Sociálnej poisťovne pri nakladaní s pohľadávkami, ku ktorým má právo hospodárenia

15/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokuty
Príloha: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
ruší USM č. RSNP-260/97 zo dňa 8. októbra 1997, PP č. 14/1996 v znení MP č 8/2000, RSNP-49/97 zo dňa 17. apríla, NÚSZ-196/1995 zo dňa 18. septembra 1995 a RSNP-3210/96 zo dňa 30. augusta 1996; zmenený a doplnený MP č. 22/2001; zrušený MP č. 8/2003

16/2001
Pracovné postupy na evidenciu, triedenie došlých nových žiadostí o dôchodok a vyhotovenie dávkových spisov
zmenený a doplnený MP č. 25/2001; ruší PP č. 1/1998 a MP č. 6/2000

17/2001
Pracovné postupy na vykonanie zvýšenia sociálnych dôchodkov a dôchodkov upravených z dôvodu jediného zdroja príjmu od 1. júla 2001

18/2001
Zvýšenie dôchodkov v roku 2001, úprava dôchodkov priznaných v roku 2002 a s tým súvisiace zmeny a doplnenia niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia

19/2001
Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkov v roku 2001

20/2001
Doplnenie metodických pokynov Sociálnej poisťovne č. 7/1999 „Zvýšenie dôchodkov v roku 1999, úprava dôchodkov priznaných v roku 2000 a s tým súvisiace zmeny a doplnenia niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia“ v znení metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 12/1999, č. 9/1999 „Uplatnenie zákona č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia „ a č. 14/2000 „Zvýšenie dôchodkov v roku 2000, úprava dôchodkov priznaných v roku 2001 a s tým súvisiace zmeny a doplnenia niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia“

21/2001
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 17/1999 „Spracovanie lehôt detskej evidencie“
zrušený ods. 1 v čl. I MP č. 26/2001, zrušený MU č. 3/2005

22/2001
Zmena doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 15/2001 o postupe výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkového zabezpečenie, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokute
zrušený MP č. 8/2003

23/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

24/2001
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 27/2000 o postupe výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 211/000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe informácií)
zmenený MP č. 30/2002, zrušený PRR č. 17/2005

25/2001
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 16/2001 „Pracovné postupy na evidenciu, triedenie došlých nových žiadostí o dôchodok a vyhotovenie dávkových spisov“

26/2001
Vyplňovanie jednotného dierneho podkladu ako vstupného dokladu pre automatizovaný systém spracovania povymeriavacej časti dôchodkovej agendy
Príloha č. 1 k metodickému pokynu Sociálnej poisťovne č. 26/2001
Príloha č. 2 k metodickému pokynu Sociálnej poisťovne č. 26/2001
ruší PP ÚDZ: č. 2/1989 (strany 1 – 20), 7/1989 (časť Význam údajov vyplňovaných v skupine LEHOTY), 11/1989, 4/1990, 7/1990, 11/1990 (časť Spracovanie DPO – 1 JDP), 15/1990, PP SSSZ: č. 8/1991, 9/1991, 11/1991, 18/1991, PP SFDP 2/1994, PP SP č. 6/1995, MP č. 21/2001 (ods. 1 v článku I.)
zmenený a doplnený MP 17/2003; zrušený MP č. 4/2004, (zrušený MU č. 3/2005?)

27/2001
Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v pôsobnosti Sociálnej poisťovne
ruší MP č. 7/2001, 8/2001

28/2001
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní niektorých ustanovení zákona č. 505/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov