Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické pokyny Sociálnej poisťovne vydané v roku 2003

1/2003
Bezpečnostné systémy v Sociálnej poisťovni
zrušený MU č. 18/2004

2/2003
Správa dlhodobého majetku a zásob v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Tlačivo „Odovzdávací a preberací protokol č.:..“
Príloha č. 2: Tlačivo „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stroja alebo zariadenia“
Príloha č. 3: Druhová štruktúra dlhodobého majetku
Príloha č. 4: Skupiny drobného hmotného a nehmotného majetku
Príloha č. 5: Tlačivo „Hlásenie o presune majetku Sociálnej poisťovne“
Príloha č. 6: Tlačivo „Povolenie na vyvážanie majetku z objektu“
Príloha č. 7: Zaradenie dlhodobého hmotného majetku do odpisových skupín
Príloha č. 8: Tlačivo „Dohoda o prevzatí zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie“
Príloha č. 9: Tlačivo „Výdajka-Prevodka“
ruší MP č. 2/2002 v znení MP č. 24/2002; zrušený MU č. 38/2004

3/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri poskytovaní prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa
Príloha č. 1: Tlačivo o rozhodnutí zastavenia výplaty prídavku na dieťa
Príloha č. 2: Tlačivo o rozhodnutí zastavenia výplaty prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa
Príloha č. 3: Tlačivo o rozhodnutí zastavenia výplaty prídavku na dieťa podľa § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona
č.281/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Príloha č. 4: Tlačivo o rozhodnutí zastavenia výplaty prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa podľa § 18
ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Príloha č. 5:Tlačivo o obnovení výplaty prídavku na dieťa
Príloha č. 6:Tlačivo o obnovení výplaty prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa
zmenený a doplnený MP č. 12/2003; ruší MP č. 14/2002 v znení MP č. 33/2002

4/2003
Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom zabezpečení a postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
Príloha č. 1: Abecedný zoznam skratiek zavedených v texte metodického pokynu
Príloha č. 2: Spracovanie žiadosti o dávku z Kanady podanej osobou s trvalým pobytom v Slovenskej republike
zmenený MP č. 6/2003

5/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní právnych predpisov na jednotlivé kategórie osôb podľa
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a Správnej dohody o vykonaní Zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení
Príloha č. 1: Zmluva medzi Slovenskou republikou Kanadou o sociálnom zabezpečení – potvrdenie o vyslaní
Príloha č. 2: Zmluva medzi Slovenskou republikou Kanadou o sociálnom zabezpečení - uplatnenie práva voľby
Príloha č. 3: Zmluva medzi Slovenskou republikou Kanadou o sociálnom zabezpečení - potvrdenie o predĺžení vyslania

6/2003
Zmena metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 4/2003 Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom zabezpečení a postu výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním

7/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovení § 27 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/194 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov v súvislosti s uplatnením zákona
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
Príloha: Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie výšky penále
ruší MP č. 25/200 a 6/2001; zmenený a doplnený MP č. 19/2003, zrušený MU č. 31/2004

8/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, poplatku na nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokute
Príloha č. 1: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
Príloha č. 2: Dodatok k zmluve o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
ruší MP č. 15/2001 v znení MP č. 22/2001;zmenený a doplnený MP č. 20/2003, zrušený PRR č. 26/2004

9/2003
Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom zabezpečení a postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
Príloha č. 1: Abecedný zoznam skratiek zavedených v texte metodického pokynu
Príloha č. 2: Adresár kontaktného meista nositeľov vykonávajúcich právne predpisy ....
Príloha č. 3: Formuláre používané na vykonávanie Zmluvy medzi SR a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení ....:
A/SK 9, A/SK 10, A/SK 11, A/SK 12, SK/A 9, SK/A 10, SK/A 11, SK/A 12

10/2003
Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkov v roku 2003

11/2003
Zásady zvýšenia dôchodkov v roku 2003

12/2003
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 3/2003 Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri poskytovaní prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa

13/2003
Zásady postupu v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z čl. II zákona č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Príloha: Žiadosť o vyplácanie vdovského dôchodku
ruší články 3 až 7 MP č. 28/2002

14/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nemocenského poistenia podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúsku republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení
Príloha č. 1: Abecedný zoznam legislatívnych skratiek zavedených v texte
Príloha č. 2: Kontaktné osoby
Príloha č. 3: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení – potvrdenie o právnych predpisov, ktoré sa použijú (SK/A)
Príloha č. 4: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení - potvrdenie o sčítaní dôb poistenia (SK/A)
Príloha č. 5: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení – potvrdenie o právnych predpisov, ktoré sa použijú (A/SK)
Príloha č. 6: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení - potvrdenie o sčítaní dôb poistenia (A/SK)

15/2003
Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
a Vykonávacej dohody k zmluve medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
v dôchodkovom zabezpečení a postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním dôchodkového
zabezpečenia
Príloha č. 1: Abecedný zoznam legislatívnych skratiek zavedených v texte metodického pokynu
Príloha č. 2:Dohovor o právnom postavení utečencov uzavretý 28. júla 1951 v Ženeve (Výňatok)
Príloha č. 3: Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28. septembra 1954 (Výňatok)

16/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nemocenského poistenia a odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
Príloha: Abecedný zoznam legislatívnych skratiek použitých v texte metodického pokynu

17/2003
 Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 26/2001 Vyplňovanie jednotného dierneho podkladu ako vstupného dokladu pre automatizovaný systém spracovania povymeriavacej časti dôchodkovej agendy
mení a dopĺňa MP 26/2001; zrušený MP SP 4/2004

18/2003
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 3/2002 Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne vo veci povolenia splátok dlžných súm poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa ustanovenia § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a podľa článku 6 metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 15/2001
mení a dopĺňa MP č. 3/2002; zrušený PRR č. 26/2004

19/2003
Zmena metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 7/2003 Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní ustanovení § 27 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa MP č. 7/2003, zrušený MU č. 31/2004

20/2003
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 8/2003 Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri vymáhaní a uplatňovaní pohľadávok na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti , penále a pokute
Príloha: Zmluva o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
mení a dopĺňa MP č. 8/2003, zrušený PRR č. 26/2004

21/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne vo veci uplatnenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy pri vykonávaní nemocenského poistenia

22/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne vo veci uplatnenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy v dôchodkovom zabezpečení

23/2003
Pracovné postupy na sprístupnenie zoskenovaných dokladov
ruší PP SP č. 15/1996

24/2003
Ukončenie krátenia vdovského dôchodku z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti
ruší PP SP č. 12/1995 v znení MP SP č. 2/2000

25/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Príloha č. 1 :Tabuľka na určenie dôchodkového veku žien podľa zákona o sociálnom poistení
Príloha č. 2 : Tabuľka na určenie zvýšenia starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok
Príloha č. 3 : Tabuľka na určenie zvýšenia starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri počas poberania tohto dôchodku
Príloha č. 4 : Tabuľka na určenie zníženia predčasného starobného dôchodku
Príloha č. 5 : Tabuľka na určenie sumy vdovského dôchodku
Príloha č. 6 : Tabuľka na určenie sumy sirotského dôchodku
Príloha č. 7 : Použité skratky
zmenený MP SP č. 3/2004; zmenený a doplnený MU č. 58/2004

26/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Príloha č. 1: Prehliadka – žiadosť o dávku
Príloha č. 2: Predvolanie – pobočka
Príloha č. 3: Podrobná lekárska správa
Príloha č. 4: Lekárska správa – žiadosť o dávku /pobočka
Príloha č. 5: Predloženie posudkovej spisovej dokumentácie – opravný prostriedok
Príloha č. 6: Predloženie lekárskej správy
Príloha č. 7: Predvolanie – ústredie
Príloha č. 8: Lekárska správa – žiadosť o dávku / ústredie
Príloha č. 9: Preskúmanie rozhodnutia vo veci dôchodkového poistenia podľa §244 Občianskeho súdneho poriadku, posúdenie zdravotného stavu
Príloha č. 10: Predloženie posudku vo veci posúdenia zdravotného stavu na účely konania podľa §244 Občianskeho súdneho poriadku (zmenový posudok)
Príloha č. 11: Podnet na kontrolnú lekársku prehliadku
Príloha č. 12: Lekárska správa – sirotský dôchodok /pobočka
Príloha č. 13: Lekárska správa – sirotský dôchodok /ústredie
Príloha č. 14: Lekársky nález na zistenie bezvládnosti – pobočka
Príloha č. 15: Lekársky nález na zistenie bezvládnosti – ústredie
Príloha č. 16: Oznámenie – pobočka
Príloha č. 17: Oznámenie – ústredie
Príloha č. 18: Kontrolná lekárska prehliadka, Pokyny k vyplňovaniu dotazníkov kontrolnej lekárskej prehliadky
Obrazová príloha k metóde O – Neutral
ruší PP SP č. 16/1996 a USM SP č. 6/1999; zmenený a doplnený MU č. 42/2004, MU č. 18/2006

27/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Príloha č. 1: Prehliadka
Príloha č. 2: Predvolanie – pobočka
Príloha č. 3: Lekárska správa – žiadosť o dávku /pobočka
Príloha č. 4: posudok na účely jednorázového vyrovnania – pobočka
Príloha č. 5: Posudok na pracovnú rehabilitáciu – pobočka
Príloha č. 6: Posudok na rekvalifikáciu – pobočka
Príloha č. 7: Podnet na kontrolnú lekársku prehliadku
Príloha č. 8: Kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania – pobočka
Príloha č. 9: Posudok na účely náhrady nákladov spojených s liečením – pobočka
Príloha č. 10: Predloženie lekárskej správy (zmenový posudok – opravný prostriedok)
Príloha č. 11: Predloženie posudkovej spisovej dokumentácie – opravný prostriedok
Príloha č. 12: Predvolanie – ústredie
Príloha č. 13: Lekárska správa – žiadosť o dávku /ústredie
Príloha č. 14: Preskúmanie rozhodnutia vo veci úrazového poistenia podľa §244 Občianskeho súdneho poriadku, posúdenie zdravotného stavu
Príloha č. 15: Predloženie posudku vo veci posúdenia zdravotného stavu na účely konania podľa §244 Občianskeho súdneho poriadku (zmenový posudok)
Príloha č. 16: Posudok na účely jednorázového vyrovnania – ústredie
Príloha č. 17: Posudok na pracovnú rehabilitáciu – ústredie
Príloha č. 18: posudok na rekvalifikáciu – ústredie
Príloha č. 19: Posudok na účely náhrady nákladov spojených s liečením – ústredie
Príloha č. 20: Kontrola bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania – ústredie
Príloha č. 21: Predloženie lekárskej správy (zmenový posudok – odvolanie)
Príloha č. 22: Predloženie posudkovej spisovej dokumentácie – odvolanie
zmenený a doplnený MU č. 48/2004

28/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálneho poistenia
Príloha č. 1 – Preukaz
Príloha č. 2: Oznámenie o vykonaní kontroly
Príloha č. 3: Oznámenie o porušení liečebného režimu ošetrujúcemu lekárovi
Príloha č. 4: Oznámenie o porušení liečebného režimu
Príloha č. 5: Odôvodnenie ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 6: Rozhodnutie – vyhovenie odvolaniu
Príloha č. 7: Rozhodnutie – odmietnutie odvolania
Príloha č. 8: Rozhodnutie – nové prejednania
Príloha č. 9: Rozhodnutie – zmena rozhodnutia
ruší PP č. 16/1996 čl.3 a USM NR-1938-1205/1998; zmenené prílohy 1,7,8 a 9 MU č. 29/2004; zrušený MU č. 57/2004

29/2003
Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii potvrdení preukazujúcich nárok na nemocenské dávky
Príloha č. 1: Potvrdenie o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 2: Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Príloha č. 3: Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
Príloha č. 4: Prehľad o vyplatených nemocenských dávkach
Príloha č. 5: Výplata nemocenskej dávky – pokračovanie
Príloha č. 6: Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 7: Žiadosť o ošetrovné
Príloha č. 7a: Žiadosť o ošetrovné – starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku
Príloha č. 8: Žiadosť o vyrovnávaciu dávku
Príloha č. 9: Žiadosť o materské
zrušený MU č. 26/2006

30/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Príloha č. 1: Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 2: Záznam o prerokovaní vývoja obnovy pracovnej schopnosti
ruší článok 3 PP č. 16/1996, zrušený MU č. 15/2006

31/2003
Pracovná pomôcka pre posudkových lekárov sociálneho poistenia pobočiek a ústredie Sociálnej poisťovne
Príloha č.: Pracovná pomôcka posudkových lekárov sociálneho poistenia pobočiek a ústredia Sociálnej poisťovne, V. diel
ruší MP č. 21/2000 okrem príloh I. - IV.; zmenený a doplnený MU č. 16/2004;
zmenený MU č. 47/2004, zrušený MU č. 16/2006

32/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posúdení nároku a výpočte nemocenských dávok
ruší USM č. 2/1999, USM č. 1/2000 a USM č. 4/2002, zmenený a doplnený MP č. 2/2004, zrušený MU č. 25/2006

33/2003
Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii potvrdení preukazujúcich nárok na dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 1A: Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 1B: potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 2: Výpočet dávky v nezamestnanosti
Príloha č. 3: Prehľad o vyplatenej dávke v nezamestnanosti
zmenený a doplnený MU č. 19/2005

34/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posúdení nároku, výpočte a výplaty dávky garančného poistenia
zmenený a doplnený MU č. 18/2005

35/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne po 31. decembri 2003 pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia, na ktorú vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004

36/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne po 31. decembri 2003 pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti, na ktorú vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2003

37/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posúdení nároku, výpočte a výplaty dávky v nezamestnanosti
zrušený MU č. 20/2005

38/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dávkovom konaní a nedávkovom konaní v úrazovom poistení v podmienkach Sociálnej poisťovne
Príloha č.1: Konanie vo veciach úrazových dávok
Príloha č. 2: Zápisnica z konania
Príloha č. 3: Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Príloha č. 4: Rozhodnutie – odpustenia zmeškania lehoty
Príloha č.5: Rozhodnutie – prerušenie konania
Príloha č.6: Oznámenie o pokračovaní v prerušenom konaní
Príloha č. 7: Rozhodnutie – zastavenie konania
Príloha č. 8: Návrh na obnovu konania
Príloha č. 9: Rozhodnutie – nariadenie obnovy konania
Príloha č. 10: Rozhodnutie – povolenie obnovy konania
Príloha č. 11: Žiadosť o náhradu trov konania
Príloha č. 12: Rozhodnutie – poskytnutie náhrady trov
Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 14: Rozhodnutie – poriadková pokuta
Príloha č. 15: Žiadosť o ustanovenie osobitného príjemcu
Príloha č. 16: Rozhodnutie – vyhovenie/nevyhovenie žiadosti o ustanovenie osobitného príjemcu
Príloha č. 17: Rozhodnutie – povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú úrazovú dávku
Príloha č. 18: Rozhodnutie – povinnosť nahradiť neprávom vyplatenú úrazovú dávku
Príloha č. 19: Rozhodnutie – vylúčenie z konania
Príloha č. 20: Žiadosť o odstúpenie veci inej pobočke
Príloha č. 21: Rozhodnutie – zrušenie rozhodnutia
Príloha č. 22: Rozhodnutie – postúpenie
Príloha č. 23: Rozhodnutie – zamietnutie
Príloha č. 24: Rozhodnutie – nové prejednanie
zmenený a doplnený MU č. 32/2004; zrušený MU č. 29/2006

39/2003
Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii potvrdení preukazujúcich nárok na dávku garančného poistenia
Príloha č. 1: Žiadosť zamestnanca o poskytnutie dávky garančného poistenia
Príloha č. 2: Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
Príloha č. 3: Údaje o zamestnancoch pri poskytovaní dávky garančného poistenia
Príloha č. 4a: Karta zrážok
Príloha č. 4b: Karta zrážok
Príloha č. 5: Výplata dávky garančného poistenia – oznámenie

40/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri rozhodovaní o úrazových dávkach a pri zabezpečovaní ich výplaty podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Príloha č. 1: Oznámenie – úrazová renta
Príloha č. 2: Oznámenie – pozostalostná úrazová renta
Príloha č. 3: Žiadosť o priznanie úrazovej renty
Príloha č. 4: Rozhodnutie – úrazová renta
Príloha č. 5: Oznámenie poistnej udalosti
Príloha č. 6: Žiadosť o pozostalostnú úrazovú rentu
Príloha č. 7: Rozhodnutie – pozostalostná úrazová renta
Príloha č. 8: Rozhodnutie – úrazový príplatok
Príloha č. 9: Žiadosť o jednorázové vyrovnanie
Príloha č. 10: Rozhodnutie – jednorázové vyrovnanie
Príloha č. 11: Žiadosť o jednorázové odškodnenie
Príloha č. 12: Rozhodnutie – jednorázové odškodnenie
Príloha č. 13: Rozhodnutie – rehabilitačné
Príloha č. 14: Rozhodnutie – rekvalifikačné
Príloha č. 15: Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia
Príloha č. 16: Žiadosť o poskytnutie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Príloha č. 17: Rozhodnutie – náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
Príloha č. 18: Žiadosť o poskytnutie náhrady nákladov spojených s liečením
Príloha č. 19: Rozhodnutie – náhrady nákladov spojených s liečením
Príloha č. 20: Žiadosť o poskytnutie náhrady nákladov spojených s pohrebom
Príloha č. 21: Rozhodnutie – náklady spojené s pohrebom
Príloha č. 22: Výzva
zmenený a doplnený MU 34/2004 – prílohy č. 4,8,9; zrušený MU č. 29/2006

41/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2004
Príloha č.1: Registračný list zamestnávateľa
Príloha č.1a: Poučenie k vyplneniu registračného listu zamestnávateľa
Príloha č.2: Registračný list FO
Príloha č.2a: Poučenie k vyplneniu registračného listu FO
Príloha č. 3: Mesačný výkaz poistného
Príloha č. 3a: Poučenie k vyplneniu mesačného výkazu poistného
Príloha č. 4: Mesačný výkaz poistného – príloha
Príloha č.4a: Poučenie k vyplneniu mesačného výkazu poistného – príloha
Príloha č. 5: Mesačný výkaz poistného a dávok NP
Príloha č. 5a: Poučenie k vyplneniu mesačného výkazu poistného a dávok NP
Príloha č. 6: Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003
Príloha č. 7: Platitelia poistného a sadzby
Príloha č. 8: Platitelia poistného a sadzby
Príloha č. 9: vymeriavacie základy pre obdobie od 1.1. 2004 do 30. 6. 2004
zmenený a doplnený MU č. 4/2005, MU č. 25/2005, MU č. 33/2005

42/2003
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri odpisovaní pohľadávok

43/2003
Uplatnenie zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorázového finančného príspevku politickým väzňom v znení neskorších predpisov
Príloha : Žiadosť o poskytnutie jednorázového finančného príspevku podľa zákona č. 462/2003 o poskytnutí jednorázového finančného príspevku politickým väzňom v znení neskorších predpisov
ruší MP č. 20/2002

44/2003
Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom poistení a postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
Príloha č.1: Abecedný zoznam skratiek zavedených v texte metodického pokynu
Príloha č. 2: Adresár kontaktných miest a nositeľov vykonávajúcich právne predpisy Spolkovej republiky Nemecko
Príloha č. 3: Potvrdenie o histórii poistenca v Slovenskej republike – E 205
Príloha č. 4: Prešetrenie žiadosti o starobný dôchdok – E 202
Príloha č. 5: Prešetrenie žiadosti o pozostalostný dôchodok – E 203
Príloha č. 6: Prešetrenie žiadosti o invalidný dôchodok – E 204

45/2003
Postup výkonných orgánov Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní právnych predpisov na jednotlivé kategórie osôb podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení a Vykonávecej dohody k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
Príloha č.1: formulár D - SK 101
Príloha č. 2: formulár SK – D 101

46/2003
Ukončenie krátenia dôchodku za výsluhu rokov z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti