Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2006

1/2006
Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 22/2004 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva a Nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 ustanovujúce postup vykonávania Nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva

2/2006
Komplexná kontrola činnosti pobočky Sociálnej poisťovne a jej obsahové zameranie v roku 2006
ruší MU č. 12/2005

3/2006
Zásady zvýšenia dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2006

4/2006
Stanovenie lehôt na vybavenie podaní vo veciach dôchodkového poistenia

5/2006
Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 2/2005 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení
Príloha: Vzor – Čestné vyhlásenie ...
mení MU č. 2/2005

6/2006
Postup útvarov kontroly pobočiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní vnútornej kontroly v pobočkách Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Vzor poverenia
Príloha č. 2: Vzor poverenia
Príloha č. 3: Oznámenie o začatí vnútornej kontroly
Príloha č. 4: Protokol o výsledku vnútornej kontroly
Príloha č. 5: Záznam o vnútornej kontroly
Príloha č. 6: Prehľad výsledkov vnútornej kontroly ...
ruší MU č. 8/2005

7/2006
Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkových dávok a sociálnych dôchodkov od 1. júla 2006

8/2006
Zásady a pracovné postupy na vyplatenie jednorazového príspevku podľa zákona č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime poberateľovi dôchodku s bydliskom v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou Švajčiarskej konfederácie
Príloha: Oznámenie o vyplatení jednorazového príspevku ...

9/2006
Sumy, ktoré sa nesmú zraziť z mesačnej sumy dôchodku, a suma, nad ktorú sa zvyšok dôchodku zrazí bez obmedzenia, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

10/2006
Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 49/2004 Postupy organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam Sociálnej poisťovne a ich kategorizácia
mení MU č. 49/2004

11/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení účtovníctva
ruší MU č. 28/2005

12/2006
Usmernenie vo veci postupu zamestnancov útvarov kontroly pobočiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní kontroly odvodu poistného na sociálne poistenie a ich súčinnosť s útvarmi poistného pobočiek Sociálnej poisťovne
ruší MU č. 20/2004

13/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri evidovaní a manipulácii so špeciálnymi druhmi registratúrnych záznamov týkajúcich sa záznamov z vymáhania pohľadávok
Príloha: Poradové čísla samostatných registratúrnych denníkov ...

14/2006
Zásady zvýšenia úrazových dávok v roku 2006

15/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom
Príloha: Záznam o prerokovaní vývoja obnovy pracovnej schopnosti
ruší MP č. 30/2003

16/2006
Pracovná pomôcka pre posudkových lekárov sociálneho poistenia pobočiek a Ústredia Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1 – V. diel: Pracovná pomôcka pre posudkových lekárov ... po str. 10
Príloha č. 1 – pokračovanie str. 11 - 82
Príloha č. 1 – pokračovanie str. 83 - 101
Príloha č. 2 – VI. diel: Pracovná pomôcka pre posudkových lekárov sociálneho poistenia ...
ruší MP č. 31/2003 v znení MU č. 16/2004 a MU č. 47/2004

17/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posudzovaní nároku a výpočte peňažných dávok v prípade choroby a materstva migrujúcich osôb, ktorým nárok na peňažné dávky v prípade choroby a materstva vznikol v rámci ochrannej lehoty

18/2006
Zmena a doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 26/2003 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 42/2004
Príloha č. 16 k MP č. 26/2003: Oznámenie ...... SP, pobočka
Príloha č. 17 k MP č. 26/2003: Oznámenie ...... SP, ústredie
mení a dopĺňa MP č. 26/2003 v znení MU č. 42/2004

19/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca
Príloha č. 1: Vzor preukazu zamestnanca kontroly
Príloha č. 2: Vzor oznámenia o vykonaní kontroly
Príloha č. 3: Vzor oznámenia o podozrení z porušenia liečebného režimu ošetrujúcemu lekárovi
Príloha č. 4: Vzor oznámenia o porušení liečebného režimu
ruší MU č. 57/2004

20/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na sociálne poistenie a pri vedení registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006
Príloha č. 1: Vzor písomného vyhlásenia SZČO ...
Príloha č. 2: Vzor písomného vyhlásenia FO ...

21/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006
Príloha : Informácia o možnosti posúdenia hmotnej núdze a zabezpečenia dávkou ...

22/2006
Postup útvarov poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a útvarov dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne pri uplatnení nároku na predčasný starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1: Vzor potvrdenia o nároku na dávku v nezamestnanosti ...
Príloha č. 2: Vzor potvrdenia na účely nároku na predčasný starobný dôchodok
Príloha č. 3: Vzor potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
mení MU č. 17/2005

23/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadostí o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti Príloha č. 1: Vzor potvrdenia na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 2: Vzor potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 3: Vzor potvrdenia o platení poistného v nezamestnanosti ...
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie

24/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadostí o dávku garančného poistenia a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia
Príloha č. 1: Vzor žiadosti o dávku garančného poistenia
Príloha č. 2: Vzor oznámenia zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
Príloha č. 3: Vzor potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

25/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posúdení nároku a výpočte nemocenských dávok
ruší MP č. 32/2003 v znení MP č. 2/2004

26/2006
Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok
Príloha č. 1: Vzor – Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 2: Vzor – Žiadosť o ošetrovné
Príloha č. 3: Vzor – Žiadosť o vyrovnávaciu dávku
Príloha č. 4: Vzor – Žiadosť o materské
Príloha č. 5: Vzor – Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 6: Vzor – Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Príloha č. 7: Vzor – Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku ...
Príloha č. 8: Vzor – Prehľad o vyplatených nemocenských dávkach
Príloha č. 9: Vzor – Výplata nemocenskej dávky – pokračovanie za obdobie od ... do ...
Príloha č. 10: Vzor – Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti, na účet ...
ruší MP č. 29/2003

27/2006
Pracovné postupy na vykonanie zúčtovania sumy dôchodkovej dávky s vyplatenou sumou nemocenskej dávky, úrazového príplatku, úrazovej renty, dávky v nezamestnanosti, alebo dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a spolupráca príslušných útvarov Sociálnej poisťovne v niektorých postupoch podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 2: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 3: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 4: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 5: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 6: Vzor tlačiva ...
Príloha č. 7: Vzor tlačiva ... zúčtovanie dôchodkových dávok s inou dávkou...
Príloha č. 8: Vzor tlačiva ... zúčtovanie dôchodkových dávok s dávkou ...
ruší MU č. 16/2005 a čl. 3 a 4 MU č. 17/2005

28/2006
Pracovné postupy na zvýšenie sirotských dôchodkov od splátky splatnej po 31. júli 2006

29/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri rozhodovaní o úrazových dávkach a pri zabezpečovaní ich výplaty
Príloha č. 1: Oznámenie poistnej udalosti
Príloha č. 2: Žiadosť o priznanie úrazovej renty
Príloha č. 3: Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Príloha č. 4: Žiadosť o jednorazové vyrovnanie
Príloha č. 5: Žiadosť o jednorazové odškodnenie
Príloha č. 6: Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie
Príloha č. 7: Žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie
Príloha č. 8: Žiadosť o poskytnutie náhrady nákladov spojených s liečením
Príloha č. 9: Žiadosť o poskytnutie náhrady nákladov spojených s pohrebom
Príloha č. 10: Oznámenie - úrazová renta
Príloha č. 11: Oznámenie - pozostalostná úrazová renta
Príloha č. 12: Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty
Príloha č. 13: Žiadosť o opätovné priznanie pozostalostnej úrazovej renty
Príloha č. 14: Výzva
ruší MP č. 38/2003, MP č. 40/2003, MU č. 32/2004 a MU č. 34/2004

30/2006
Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 21/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006

31/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006

32/2006
Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 20/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na sociálne poistenie a pri vedení registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006
mení MU č. 20/2006

33/2006
Metodické usmernenie, ktorým sa upravuje postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o dôchodkovej dávke podľa § 293l ods. 5 a 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a ktorým sa mení metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 21/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006 v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 30/2006
Príloha č. 1: Výplata vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku ...
Príloha č. 2: Zmena sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku ...
Príloha č. 3: Príplatok k dôchodku priznaný v rámci súdnej rehabilitácie a mimosúdnych rehabilitácií
mení MU č. 21/2006 v znení MU č. 30/2006

34/2006
Doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 30/2005 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri odpúšťaní povinnosti zaplatiť penále alebo znížení penále v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
Príloha č. 3 k MU č. 30/2005: Schéma štátnej pomoci ...

  • Príloha č. 1 k prílohe č. 3 MU č. 30/2005: Žiadosť o odpustenie povinnosti zaplatiť penále ...
  • Príloha č. 2 k prílohe č. 3 MU č. 30/2005: Zoznam povinných údajov ...
  • Príloha č. 3 k prílohe č. 3 MU č. 30/2005: Záväzná osnova investičného projektu ...
  • Príloha č. 4 k prílohe č. 3 MU č. 30/2005: Rozhodnutie ...
  • Príloha č. 5 k prílohe č. 3 MU č. 30/2005: Záznam o poskytnutej štátnej pomoci ...

dopĺňa MU č. 30/2005

35/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri platení poistného na nemocenské poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného na invalidné poistenie poberateľom invalidného dôchodku a odvádzateľom poistného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. októbra 2006

36/2006

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri realizácii platobného a zúčtovacieho styku prostredníctvom systému Štátnej pokladnice
ruší MU č. 43/2004

37/2006
Zásady poskytovania vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a vyplatenia vianočného príspevku za rok 2006

38/2006
Pracovné postupy na určenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a na zabezpečenie jeho výplaty v roku 2006

39/2006
Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov
Príloha č. 1: Likvidačná doložka k faktúre
Príloha č. 2: Fakturačný list
Príloha č. 3: Platobný príkaz
Príloha č. 4: Platobný príkaz pre cezhraničný prevod
Príloha č. 5: Vyúčtovanie nakúpených pohonných látok
Príloha č. 6: Vyúčtovanie preddavku na pohostenie a občerstvenie
Príloha č. 7: Záznam k ostatnému účtovnému dokladu ... (popis operácie)
Príloha č. 8: Záznam k ostatnému účtovnému dokladu
Príloha č. 9: Žiadosť o výplatu mzdy pred výplatným termínom
Príloha č. 10: Dohoda o zrážkach zo mzdy a o zmenách pri likvidácii mzdy
ruší MU č. 28/2004 v znení MU č. 31/2005

40/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní kontrolných lekárskych prehliadok podľa § 263a a 263b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z. z.

41/2006
Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 51/2004 Zásady uplatňovania práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania
Príloha č. 1: Výzva ... výplatou nemocenských dávok
Príloha č. 2: Výzva ... výplatou dôchodkových dávok
Príloha č. 3: Výzva ... výplatou úrazových dávok
Príloha č. 4: Výzva ... výplatou dávok