Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2009

1/2009

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. januára 2009 a od 1. januára 2010

 

2/2009

Postup Sociálnej poisťovne pri postupovaní príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam

 

3/2009

Kontrola činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a jej obsahové zameranie v roku 2009
ruší MU č. 11/2008

 

4/2009

Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 21/2008 Pracovné postupy na vykonanie zúčtovania sumy dôchodkovej dávky s vyplatenou sumou úrazovej renty, dávky v nezamestnanosti, alebo dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a spolupráca príslušných útvarov Sociálnej poisťovne v niektorých postupoch podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1: Oznámenie údajov na účely zúčtovania starobného dôchodku, ...
Príloha č. 2: Oznámenie údajov na účely zúčtovania starobného dôchodku, ...
Príloha č. 3: Zúčtovanie dôchodkových dávok s inou dávkou sociálneho poistenia
Príloha č. 4: Zúčtovanie dôchodkových dávok s inou dávkou sociálneho poistenia – oprava
Príloha č. 5: Zúčtovanie dôchodkových dávok s dávkou v hmotnej núdzi
mení MU č. 21/2008

 

5/2009

Postup oddelenia úrazových rent Sociálnej poisťovne, ústredie, pri rozhodovaní o sume úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty a prepočte sumy úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty podľa ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009 v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 č. 204/2008 Z. z.

 

6/2009

Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 6/2007 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri nakladaní s nevymáhateľnými pohľadávkami štátu, ktoré sú v správe Sociálnej poisťovne a ktoré vznikli z titulu neuhradenia poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vôbec, včas alebo v správnej výške mení MU č. 6/2007

 

7/2009

Pracovné postupy na vykonanie zvýšenia dôchodkov podľa § 293az zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
Príloha: Zoznam šablón rozhodnutia na zvýšenie dôchodkov ...

 

8/2009

Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 42/2007 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadostí o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2008 v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 18/2008 a metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 56/2008

 

9/2009

Pracovné postupy útvarov dôchodkového poistenia a útvarov lekárskej posudkovej činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne vo vybraných konaniach o nároku na invalidný dôchodok
Príloha č. 1: Zoznam dokladov potrebných na podanie žiadosti o invalidný dôchodok
Príloha č. 2: Predvolanie na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok ...
Príloha č. 3: Posudok o invalidite
Príloha č. 4: Predvolanie na ústne pojednávanie o posúdení invalidity ...

 

10/2009

Postup pri tvorbe a priznávaní odmeny z fondu vedúceho organizačných útvarov ústredia Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 – 10

 

11/2009

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri postúpení pohľadávok podľa § 149 ods. 12 v spojení s § 293s a §293ak zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
Prílohy č. 1 – 11

 

12/2009

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. apríla 2009

 

13/2009

Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 21/2006 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. augusta 2006 v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 30/2006, metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 33/2006 a metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 32/2007
Príloha č. 1: Informácia o možnosti posúdenia hmotnej núdze a zabezpečenia dávkou ...
Príloha č. 2: Vzor – právny názor – Krajský súd ...
Príloha č. 3: Vzor – právny názor – Najvyšší súd ...
mení a dopĺňa MU č. 21/2006

 

14/2009

Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 51/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri predpisovaní dlžných súm poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity, pri predpisovaní penále a pri ukladaní pokút od 1. januára 2009 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2009
mení MU č. 51/2008

 

15/2009

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody
Príloha č. 1: Abecedný zoznam skratiek
Príloha č. 2: Žiadosť o prepočet dôchodku
ruší MP č. 8/2002

 

16/2009

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov a nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 ustanovujúce postup vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov
Prílohy č. 1 – 13
ruší MU č. 22/2004 v znení MU č. 1/2006

 

17/2009

Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 58/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. januára 2009
mení MU č. 58/2008

 

18/2009

Pracovné postupy na vybavenie žiadosti o prepočet dôchodku podľa článku 23 ods. 3 až 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody
Príloha č. 1: Zoznam šablón rozhodnutí na prepočet dôchodkov ...
Príloha č. 2: Vybavovanie žiadostí o prepočet dôchodku podľa Zmluvy medzi SR a Ukrajinou

 

19/2009

Príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
Príloha č. 1: Osvedčenie
Príloha č. 2: Žiadosť o poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám ...

 

20/2009

Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 30/2008 Nárok na predčasný starobný dôchodok a výkon zrážok z dôchodkových dávok v súvislosti s ustanovením novej sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2008
mení a dopĺňa MU č. 30/2008

 

21/2009

Pracovné postupy na poskytnutie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách

 

22/2009

Doplnenie metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 25/2003 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení metodického pokynu Sociálnej poisťovne č. 3/2004 a metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 58/2004
Príloha
dopĺňa MP č. 25/2003 v znení MP č. 3/2004 a MU č. 58/2004

 

23/2009

Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 22/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri odpúšťaní povinnosti zaplatiť penále alebo znížení penále v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
Príloha: Príloha č. 3 k MU SP č. 22/2008
mení a dopĺňa MU č. 22/2008

 

24/2009

Pracovné postupy útvarov dôchodkového poistenia a útvarov lekárskej posudkovej činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne vo vybraných konaniach o nároku na invalidný dôchodok
Príloha č. 1: Zoznam dokladov potrebných na podanie žiadosti o invalidný dôchodok
Príloha č. 2: Predvolanie na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok
Príloha č. 3: Predvolanie na spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a ústne pojednávanie ...
Príloha č. 4: Predvolanie na ústne pojednávanie o posúdení invalidity
Príloha č. 5: Posudok o invalidite
Príloha č. 6: Predvolanie na ústne pojednávanie o posúdení invalidity (kontrolná lekárska ...)
ruší MU č. 9/2009

 

25/2009

Doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 51/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri predpisovaní dlžných súm poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného do rezervného fondu solidarity, pri predpisovaní penále a pri ukladaní pokút od 1. januára 2009 podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2009 v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č.

 

14/2009

dopĺňa MU č. 51/2008 v znení MU č. 14/2009, zrušené MU č. 1/2010

 

26/2009

Postup útvarov kontroly pobočiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní vnútornej kontroly v organizačných útvaroch pobočiek Sociálnej poisťovne
Príloha č. 1: Poverenie
Príloha č. 2: Protokol o výsledku vnútornej kontroly
Príloha č. 3: Záznam o vnútornej kontrole
Príloha č. 4: Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku vnútornej kontroly
Príloha č. 5: Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku ...
ruší MU č. 33/2007

 

27/2009

Doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 24/2008 Prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia
Príloha č. 1: Postup revízie elektrického spotrebiča triedy ochrany I.
Príloha č. 2: Postup revízie elektrického spotrebiča triedy ochrany II. a III.
dopĺňa MU č. 24/2008

 

28/2009

Pracovné postupy na určenie sumy vianočného príspevku poberateľom dôchodku a na zabezpečenie jeho výplaty v roku 2009

 

29/2009

Zásady zvýšenia dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2010

 

30/2009

Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkových dávok a sociálnych dôchodkov od 1. januára 2010

 

31/2009

Smernica na výkon strážnej služby
Prílohy 1-6

 

32/2009

Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 23/2007 ,,Smernica na výkon strážnej a informačnej služby“
mení a dopĺňa MU č. 23/2007

 

33/2009
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov pri posudzovaní splnenia podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku v súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 4 So 101/2008
Príloha: Vzor - Rozsudok v mene Slovenskej republiky
ruší čl. 6 MU č. 21/2006 v znení MU č. 13/2009

 

34/2009

Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 39/2007 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a hodnotení plnenia rozpočtu verejnej správy v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 53/2008
Príloha: Harmonogram prác účtovnej závierky
mení MU č. 39/2007 v znení MU č. 53/2008

 

35/2009

Postup oddelenia úrazových rent Sociálnej poisťovne, ústredie, pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2010

 

36/2009
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam Sociálnej poisťovne a ich kategorizácia
ruší MU č. 49/2004 v znení MU č. 10/2006

 

37/2009
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. januára 2010 a so zmenami účinnými od 1. januára 2011

 

38/2009

Doplnenie metodického usmernenia č. 17/2007 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri rozhodovaní o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
dopĺňa MU č. 17/2007

 

39/2009
Postup útvarov nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zmien pri výkone nemocenského poistenia od 1. januára 2010