Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2011

1/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 33/2010
Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 33/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platení penále Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. januára 2011
mení a dopĺňa MU č. 33/2010

 

2/2011

Zmeny v posudzovaní nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2011

 

3/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. januára 2011

 

4/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri rozhodovaní o úrazových dávkach a pri zabezpečovaní ich výplaty
Príloha: Oznámenie poistnej udalosti

 

5/2011

Postup útvarov nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2011 v súvislosti s posúdením nároku a výpočtom nemocenských dávok

6/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 13/2010
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES)
č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, vo veci peňažných dávok v prípade choroby a materstva
mení a dopĺňa MU č. 13/2010
 

7/2011

Pracovné postupy súvisiace so zmenou posudzovania nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2011

 

8/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 17/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posudzovaní nároku a výpočte peňažných dávok v prípade choroby a materstva migrujúcich osôb, ktorým nárok na peňažné dávky v prípade choroby a materstva vznikol v rámci ochrannej lehoty v znení metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 1/2008
mení a dopĺňa MU č. 17/2006 v znení MU č. 1/2008
 

9/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 26/2006
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok v znení metodického usmernenia č. 60/2008
Príloha: Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
mení MU č. 26/2006 v znení MU č. 60/2008
 

10/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku garančného poistenia a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia od 1. januára 2011
Príloha č. 1: Žiadosť o dávku garančného poistenia
Príloha č. 2: Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
Príloha č. 3: Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
ruší MU č. 24/2006 v znení MU č. 43/2007 a MU č. 55/2008

 

11/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2011
Prílohy č. 1 – 7
ruší MU č. 42/2007 v znení MU č. 18/2008, MU č. 56/2008, MU č. 8/2009 a Dodatku č. 4-MU č. 26/2010 a MU 4/2010 v znení Dodatku č. 1 – MU č. 25/2010

12/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2011 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy č. 1 – 59
ruší MU č. 29/2008 a MU č. 32/2010

 

13/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri nakladaní s nevymáhateľnými pohľadávkami štátu, ktoré sú v správe Sociálnej poisťovne a ktoré vznikli z titulu neuhradenia poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vôbec, včas alebo v správnej výške
Prílohy č. 1 – 2 
ruší MU č. 6/2007 v znení MU č. 38/2008 a MU č. 6/2009

 

14/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 12/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2011 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa MU č. 12/2011, zmenené a doplnené MU č. 25/2011 – Dodatok č. 2,
MU č. 42/2011 - Dodatok č. 3, zrušené MU č. 7/2012

 

15/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 24/2010
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb
mení a dopĺňa MU č. 24/2010

 

16/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 2/2011 Zmena metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 2/2011 Zmeny v posudzovaní nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2011
Príloha č. 1: Stanovisko MPSVR SR
Príloha č. 2: Žiadosť o stanovisko MPSVR SR
mení MU č. 2/2011

 

17/2011

Zásady uplatňovania práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania
Prílohy č. 1 – 17
ruší MU č. 20/2008 v znení MU č. 66/2008

 

18/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní kontroly, úhrady a evidencie zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia
Prílohy č. 1 – 7
ruší MU č. 18/2010, zrušené MU č. 13/2012

 

19/2011

Pracovné postupy pri vybavovaní žiadosti o sirotský dôchodok
ruší MP č. 3/1998
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

20/2011

Vyraďovanie dávkových spisov, prípravného spisového materiálu z aktívnych dávkových spisov a vyraďovanie likvidačných dokladov v sekcii dôchodkového poistenia
ruší PP č. 2/1988 a MU č. 27/2005
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

21/2011

Postup Sociálnej poisťovne pri postupovaní príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam
ruší MU č. 2/2009, doplnené MU č. 1/2013 – Dodatok č. 1

 

22/2011

Nárok na predčasný starobný dôchodok a výkon zrážok z dôchodkových dávok
v súvislosti s ustanovením novej sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2011

 

23/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 2/2010 Pracovné postupy útvarov úrazového poistenia a útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly bodového hodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
Príloha č. 1: Zásady a postupy, týkajúce sa hodnotenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
mení a dopĺňa MU č. 2/2010
zrušené MU č. 11/2013

 

24/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 13/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, vo veci peňažných dávok v prípade choroby a materstva
mení a dopĺňa MU č. 13/2010 v znení MU č. 6/2011 - Dodatok č. 1,
zrušené MU č. 21/2012

 

25/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 12/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2011 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy č. 60 - 66
mení a dopĺňa MU č. 12/2011 v znení MU č. 14/2011 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 42/2011 - Dodatok č. 3, zrušené MU č. 7/2012

 

26/2011

Správa majetku Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 – 9
ruší MU č. 67/2008, zrušené MU č. 15/2012

 

27/2011

Pracovné postupy na vybavovanie podaní bez dávkového spisu
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013)
zrušené MU č. 12/2014, zmenený MP č. 42/2013

 

28/2011

Zásady poskytovania vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
Príloha: Sumy vianočného príspevku
zrušené MU č. 24/2014

 

29/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 29/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
mení MU č. 29/2010, doplnené MU č. 8/2012 – Dodatok č. 2

 

30/2011

Pracovné postupy na určenie sumy vianočného príspevku poberateľom dôchodku a na zabezpečenie jeho výplaty v roku 2011

 

31/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 33/2010 Zmena a doplnenie metodického usmernenia Sociálnej poisťovne č. 33/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platení penále Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. novembra 2011
mení a dopĺňa MU č. 33/2010 v znení MU č. 1/2011, zrušené MU č. 12/2012

 

32/2011

Zásady zvýšenia dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2012

 

33/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 22/2008 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri odpúšťaní povinnosti zaplatiť penále alebo znížení penále v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa MU č. 22/2008 v znení MU č. 23/2009

 

34/2011

Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkových dávok a sociálnych dôchodkov od 1. januára 2012

zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

35/2011

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 7/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
Príloha č. 4: Platobný príkaz pre cezhraničný prevod
Príloha č. 5: Postup zabezpečenia likvidácie zdravotných výkonov ...
mení a dopĺňa MU č. 7/2010 v znení MU č. 40/2010 – Dodatok č. 1, zrušené MU č. 33/2012

 

36/2011

Postup útvarov úrazového poistenia Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2012

 

37/2011

Postup Sociálnej poisťovne pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie – poskytovanie údajov na účely nariadenia pracovnej povinnosti fyzickej osobe

 

38/2011

Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a evidencii dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 1: Záznam o prerokovaní vývoja obnovy pracovnej schopnosti
Príloha č. 2: Podnet na ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti
Príloha č. 3: Postup zamestnancov útvaru LPČ pobočiek Sociálnej poisťovne ...
Príloha č. 4: Tabuľka na vyhodnotenie výsledkov ...
ruší MU č. 15/2006 v znení MU č. 7/2008 a MU č. 61/2008,
zmenené MU č. 17/2012 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 26/2012 – Dodatok č. 2, zrušené MU 25/2014

 

39/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 12/2010 Postup útvarov poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, vo veci dávky v nezamestnanosti
mení a dopĺňa MU č. 12/2010, zrušené MU č. 23/2012

 

40/2011

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a hodnotení plnenia rozpočtu verejnej správy
Príloha č. 1: Harmonogram prac účtovnej závierky SP za rok 2011
Príloha č. 2: Vzor - Poznámky
ruší MU č. 39/2007 v znení MU č. 53/2008, MU č. 34/2009 a MU č. 37/2010,
zrušené MU č. 39/2012

 

41/2011

Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
Prílohy č. 1 – 6
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

42/2011

Dodatok č. 3 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 12/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2011 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa MU č. 12/2011 v znení MU č. 14/2011 – Dodatok č. 1, MU č. 25/2011 – Dodatok č. 2, zrušené MU č. 7/2012

 

43/2011

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 10/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku garančného poistenia a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia od 1. januára 2011
Prílohy č. 1 - 3
mení a dopĺňa MU č. 10/2011
zmenené a doplnené MU č. 43/2013 – Dodatok č. 2