Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2012

1/2012

Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok
Prílohy č. 1 – 22
ruší MU č. 26/2006 v znení MU č. 60/2008 a dodatku č. 2 – MU č. 9/2011
zmenené MU č. 4/2013 – Dodatok č. 1, zmenené MU č. 29/2013 – Dodatok č. 2
zmenené MU č. 39/2013 – Dodatok č. 3
zrušené MU č. 8/2014

 

2/2012

Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

3/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone rozhodnutia zrážkami z nemocenských dávok
Príloha č. 1: Oznámenie vo veci výkonu zrážok z nemocenských dávok
Príloha č. 2: Oznámenie vo veci výkonu zrážok z nemocenských dávok
zmenené a doplnené MU č. 36/2013 – Dodatok č. 1

 

4/2012

Postup útvarov nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 521/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti s posúdením nároku a výpočtom nemocenských dávok

 

5/2012

Pracovné postupy na vyplácanie príplatku za štátnu službu
Príloha: Oznámenie o zániku nároku na dôchodok poberateľa ...
zmenené MU č. 27/2012 – Dodatok č. 1, zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

6/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 11/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2011
mení a dopĺňa MU č. 11/2011, v znení MU 42/2013 – dodatok č. 2 a MU 15/2013 – dodatok č.3
zrušené MU č. 44/2013

 

7/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. februára 2012 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy č. 1 – 23
ruší MU č. 12/2011 v znení MU č. 14/2011 – Dodatok č. 1, MU č. 25/2011 – Dodatok č. 2 a MU č. 42/2011 – Dodatok č. 3, zmenené a doplnené MU č. 9/2012 – Dodatok č. 1,
MU č. 30/2012 – Dodatok č. 2
zrušené MU č. 6/2013

 

8/2012

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 29/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
dopĺňa MU č. 29/2010 v znení MU 29/2011 - Dodatok č. 1

 

9/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 7/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. februára 2012 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prílohy č. 1 – 11
mení a dopĺňa MU č. 7/2012, zmenené a doplnené MU č. 30/2012 – Dodatok č. 2
zrušené MU č. 6/2013

 

10/2012

Pracovné postupy na vyhotovenie náhradného dávkového spisu
Príloha: Protokol o strate dávkového spisu
ruší PP SD č. 1/1973
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

11/2012

Postup útvarov nemocenského poistenia pobočiek Sociálnej poisťovne pri výkone agendy neprávom alebo vo vyššej sume vyplatených nemocenských dávok a pohľadávok na pokutách
ruší prvý diel tretej časti, články 32, 33, 34, 41 a 42 MP č. 26/2000 v znení MP č. 14/2001
zmenené MU č. 41/2013 – Dodatok č. 1

 

12/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platení penále Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. apríla 2012
Prílohy č. 1 – 3
Ruší MU č. 33/2010 v znení MU č. 1/2011 – Dodatok č. 1, MU č. 31/2011 – Dodatok č. 2, zmenené a doplnené MU č. 29/2012 – Dodatok č. 1

 

13/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní evidencie, kontroly a úhrady zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia
Príloha č. 1: Kódy a skratky zdravotných výkonov
Príloha č. 2: Platobný príkaz
ruší MU č. 18/2011, zmenené a doplnené MU č. 19/2012 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 41/2012 – Dodatok č. 2,

 

14/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 14/2010 Zásady uplatňovania nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v dôchodkovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
mení a dopĺňa MU č. 14/2010, zrušené MU č. 34/2012

 

15/2012

Správa majetku Sociálnej poisťovne
Prílohy č. 1 – 9
ruší MU č. 26/2011, zmenené MU č. 5/2013 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 11/2014 – Dodatok č. 2

 

16/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 31/2010
Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca
mení MU č. 31/2010, zmenené a doplnené MU č. 14/2013 – Dodatok č. 2

 

17/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 38/2011 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a evidencii dočasnej pracovnej neschopnosti
mení MU č. 38/2011, zmenené a doplnené MU č. 26/2012 – Dodatok č. 2
zrušené MU 25/2014

 

18/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 30/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení účtovníctva
mení a dopĺňa MU č. 30/2010
zrušené MU č. 3/2014

 

19/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 13/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní evidencie, kontroly a úhrady zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia
mení a dopĺňa MU č. 13/2012

 

20/2012

Postup útvarov nemocenského poistenia pobočiek Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly nemocenských dávok pred ich vyplatením

 

21/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v platnom znení vo veci peňažných dávok v prípade choroby a materstva
ruší MU č. 13/2010 v znení MU č. 6/2011 – Dodatok č. 1 a MU č. 24/2011 – Dodatok č. 2

 

22/2012

Príjem, spracovanie, triedenie podaní a expedovanie zásielok zamestnancami oddelenia podateľne a expedície Sociálnej poisťovne, ústredie
ruší PP úradu dôchodkového zabezpečenia č. 5/1989, zmenený MP č. 42/2013

 

23/2012

Postup útvarov poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, vo veci dávky v nezamestnanosti
ruší MU č. 12/2010 v znení MU č. 11/2011 – Dodatok č. 1

 

24/2012

Pracovné postupy organizačných útvarov Sociálnej poisťovne pri prevode dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenené MU č. 42/2013 – Dodatok č. 1, zmenené MU č. 31/2013 – Dodatok č. 2

 

25/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výpočte poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok v súvislosti s prevodom dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
Prílohy č. 1 – 4
zmenené MU č. 9/2014 – Dodatok č. 1

 

26/2012

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 38/2011 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a evidencii dočasnej pracovnej neschopnosti
mení a dopĺňa MU č. 38/2011 v znení MU č. 17/2012 - Dodatok č. 1
zrušené MU 25/2014

 

27/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 5/2012 Pracovné postupy na vyplácanie príplatku za štátnu službu
mení MU č. 5/2012, zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

28/2012

Zásady uplatňovania nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení, v úrazovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
ruší MU č. 11/2010
zmenené MU č. 28/2013 – Dodatok č. 1

 

29/2012

Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 12/2012Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platení penále Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. septembra 2012
Príloha č. 1: Oznámenie sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...
Príloha č. 2: Oznámenie fyzickej osoby, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom ...
mení a dopĺňa MU č. 12/2012

 

30/2012

Dodatok č. 2 k metodickému usmerneniu Sociálnej poisťovne č. 7/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. februára 2012 pri výbere poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa MU č. 7/2012 v znení MU č. 9/2012 – Dodatok č. 1
zrušené MU č. 6/2013

 

31/2012

Pracovné postupy na výplatu platieb v hotovosti poštovými poukazmi na výplatu
ruší MP č. 12/2000 v znení MU č. 33/2008
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

32/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. septembra 2012

 

33/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení, pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
Príloha č. 1: Platobný príkaz pre cezhraničný prevod
Príloha č. 2: Postup zabezpečenia likvidácie zdravotných výkonov zahraničných poskytovateľov...
ruší MU č. 7/2010 v znení MU č. 40/2010 - Dodatok č. 1 a MU č. 36/2011 – Dodatok č. 2
zmenené a doplnené MU č. 7/2013 – Dodatok č. 1, zmenené MU č. 20/2013 – Dodatok č.2, zmenené a doplnené MU č. 29/2014 – Dodatok č. 3

 

34/2012

Zásady uplatňovania nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení v dôchodkovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním
Príloha: Zoznam členských štátov EÚ
ruší MU č. 14/2010 v znení MU č. 14/2012 – Dodatok č. 1
zmenené a doplnené MU č. 13/2013 – Dodatok č. 1 a zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenené dodatkom č. 3 - MU č. 24/2013 , zmenený MP č. 42/2013

 

35/2012

Pracovné postupy na určenie sumy vianočného príspevku poberateľom dôchodku a na zabezpečenie jeho výplaty v roku 2012
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

36/2012

Zásady zvýšenia dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2013

 

37/2012

Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov v organizačných útvaroch Sociálnej poisťovne, ústredie
Prílohy č. 1 – 28
ruší MU č. 38/2010
zrušený MU č. 4/2014

 

38/2012

Pracovné postupy na zvýšenie dôchodkových dávok a sociálnych dôchodkov od 1. januára 2013
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013

 

39/2012

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy
Príloha č. 1: Harmonogram prac účtovnej závierky SP za rok 2012
Príloha č. 2: Vzor - Poznámky
ruší MU č. 40/2011
zmenený MU č. 38/2013- dodatok č. 1, zmenený MU č. 27/2014- dodatok č. 2

 

40/2012

Postup útvarov úrazového poistenia Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2013

 

41/2012

Dodatok č. 2 k MU SP č. 13/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní evidencie, kontroly a úhrady zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia
Príloha č. 1: Platobný príkaz
mení a dopĺňa MU č. 13/2012 v znení MU č. 19/2012 – Dodatok č. 1

 

42/2012

Dodatok č. 2 k MU SP č. 11/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2011
Príloha č. 1: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
Príloha č. 2: Potvrdenie zamestnávateľa na účely dávky v nezamestnanosti
mení a dopĺňa MU č. 11/2011 v znení MU č. 6/2012 – Dodatok č. 1 a MU č. 15/2013 – Dodatok č. 3
zrušené MU č. 44/2013

 

43/2012

Postupy určenia príslušnosti právnych predpisov podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov
Príloha 1 - 18
ruší MU č. 16/2009 a MU č. 15/2010

 

44/2012

Pracovné postupy súvisiace so zmenou posudzovania nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2013
zmenený MU č. 22/2013 (zrušený 42/2013), zmenený MP č. 42/2013
zrušené MU č. 1/2014