Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2015

 

1/2015

Dodatok č. 2 k MU SP č. 6/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2014 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

2/2015

Postup útvarov nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s posúdením nároku a výpočtom nemocenských dávok od 1. januára 2015

 

3/2015

Činnosť Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia

 

4/2015

Zásady činnosti, personálne zloženie a materiálno-technické vybavenie Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia

 

5/2015

Postup útvarov dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s vyplácaním dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia

 

6/2015

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

7/2015

Pracovné postupy na elektronické preberanie údajov o výsledku lekárskej prehliadky potrebných na výkon dôchodkového poistenia a ich spracovanie

 

8/2015

Nácviky činnosti v Jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie EPSISÒ pri riešení krízových situácií po aktivizácii Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia

 

9/2015

Pracovné postupy útvarov úrazového poistenia a útvarov dôchodkového poistenia na určenie predpokladaného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku žiadateľov o úrazovú rentu a poberateľov úrazovej renty podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na účely rozhodnutia o zániku nároku na úrazovú rentu

 

10/2015

Zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok od 1. januára 2015

 

11/2015

Dodatok č. 2 k MU SP č. 12/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a platení penále Sociálnou poisťovňou podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenami účinnými od 1. apríla 2012
 

12/2015

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti s otvorením II. dôchodkového piliera

 

13/2015
Dodatok č. 1 k MU SP č. 8/2014 Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok
 
14/2015
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vypracovaní krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie
15/2015
Dodatok č. 3 k MU SP č. 6/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2014 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
16/2015
Dodatok č. 1 k MU SP č. 30/2014 Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov v organizačných útvaroch Sociálnej poisťovne, ústredie
 

17/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 9/2013 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri oznámení rozhodnutí a doručovaní písomností
 

18/2015

Zvýšenie starobného dôchodku a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku

 

19/2015

Postupy určenia príslušnosti právnych predpisov podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. Apríla 2004 o koordinácii systémov a sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. Septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov
 

20/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 13/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri nakladaní s nevymáhateľnými pohľadávkami štátu, ktoré sú v správe Sociálnej poisťovne a ktoré vznikli z titulu neuhradenia poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vôbec, včas alebo v správnej výške
mení a dopĺňa MU č. 13/2011

 

21/2015

Výplata vianočného príspevku v roku 2015
 

22/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 16/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri realizácii platobných operácií a zúčtovania na účtoch prostredníctvom systému Štátnej pokladnice
 

23/2015

Dodatok č. 2 k MU SP č. 21/2011 Postup Sociálnej poisťovne pri postupovaní príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam

 

24/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 13/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vykonávaní evidencie, kontroly a úhrady zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia

 

25/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 6/2015 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

26/2015

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri posudzovaní zdravotného stavu osôb v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení, ktorými je Slovenská republika viazaná

 

27/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 20/2007 Postup útvarov lekárskej posudkovej činnosti organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s náhradou trov konania

 

28/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 31/2010 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca

 

29/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 25/2014 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a evidencii dočasnej pracovnej neschopnosti

 

30/2015

Dodatok č. 4 k MU SP č. 33/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení, pri výkone lekárskej posudkovej činnosti

 

31/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 11/2013 Pracovné postupy útvarov úrazového poistenia a útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly bodového hodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

 

32/2015

Určenie sumy vianočného príspevku a jeho výplata v roku 2015

 

33/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 15/2012 Správa majetku Sociálnej poisťovne

 

34/2015
Zvýšenie dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku a príplatku za štátnu službu k dôchodku v roku 2016

 

35/2015
Dodatok č. 4 k MU SP č. 6/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2014 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

36/2015

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok roku 2016
 

37/2015

Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom poistení

 

38/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 19/2015 Postupy určenia príslušnosti právnych predpisov podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. Apríla 2004 o koordinácii systémov a sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. Septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov
 

39/2015

Zmena názvov organizačných útvarov v metodických usmerneniach používaných v pôsobnosti sekcie dôchodkového poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnej od 1. októbra 2015

 

40/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 24/2012 Pracovné postupy organizačných útvarov Sociálnej poisťovne pri prevode dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
 

41/2015

Zmena názvov organizačných útvarov v metodických usmerneniach používaných v pôsobnosti sekcie dôchodkového poistenia a sekcie informatiky v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnej od 1. októbra 2015

 

42/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 18/2015 Zvýšenie starobného dôchodku a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku

 

43/2015

Zmena názvov organizačných útvarov v metodických usmerneniach používaných v pôsobnosti sekcie dôchodkového poistenia a sekcie nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnej od 1. októbra 2015

 

44/2015

Zmena metodických usmernení Sociálnych poisťovne v oblasti nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnej od 1. októbra 2015

 

45/2015

Dodatok č. 3 k MU SP č. 39/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

 

46/2015

Dodatok č. 1 k MU SP č. 17/2011 Zásady uplatňovania práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania
mení a dopĺňa MU č. 17/2011