Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2016

1/2016

Dodatok č. 1 k MU SP č. 19/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti s povolením splátok dlžných súm na dôchodku

 

mení a dopĺňa MU č. 19/2014

2/2016

Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


ruší MU č. 27/2003 v znení MU č. 48/2004 – Dodatok č. 1

3/2016

Dodatok č. 1 k MU SP č. 3/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení účtovníctva
mení a dopĺňa MU č. 3/2014

4/2016

Posúdenie nároku na vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok a určenie ich sumy podľa § 293dm a § 293dn zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 407/2015 Z. z. od 1. januára 2016
Príloha

5/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 407/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výpočtom materského

6/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o príspevku športovému reprezentantovi

7/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 1/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu

 

mení a dopĺňa MU č. 1/2014 v znení MU č. 21/2014 – Dodatok č. 1

8/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 30/2014 Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov v organizačných útvaroch Sociálnej poisťovne, ústredie

 

mení MU č. 30/2014 v znení MU č. 16/2015 – Dodatok č. 1

9/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 18/2015 Zvýšenie starobného dôchodku a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku

 

mení MU č. 18/2015 v znení MU č. 42/2015 – Dodatok č. 1

10/2016

Vyrovnávací príplatok a určenie jeho sumy

11/2016

Zvýšenie starobného dôchodku od 1. januára 2016 za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok

12/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri odpúšťaní povinnosti zaplatiť penále alebo znížení penále v súvislosti s uplatňovaním zákona
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

 

ruší MU č. 22/2008 v znení MU č. 23/2009 – Dodatok č. 1 a MU č. 33/2011 – Dodatok č. 2

13/2016

Dodatok č. 4 k MU SP č. 15/2012 Správa majetku Sociálnej poisťovne

 

mení a dopĺňa
MU č. 15/2012 v znení MU č. 5/2013 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 11/2014 – Dodatok č. 2, zmenené a doplnené MU č. 33/2015 – Dodatok č. 3

14/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2016 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

ruší MU č. 6/2014 v znení MU SP č. 14/2014 – Dodatok č. 1, MU SP č. 1/2015 – Dodatok č. 2, MU SP č. 15/2015 – Dodatok č. 3, MU SP č. 35/2015 – Dodatok č. 4

15/2016

Postup Sociálnej poisťovne pri výkone vonkajšej kontroly

16/2016

Nácviky činnosti v špecifickom aplikačnom programe Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSISÒ pri riešení krízových situácií po aktivizácii Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia

 

ruší MU č. 8/2015

17/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 8/2014 Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok

 

mení a dopĺňa MU č. 8/2014 v znení MU č. 13/2015 – Dodatok č. 1

18/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri postúpení pohľadávok podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

 

ruší MU č. 11/2009

19/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 6/2015 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 6/2015 v znení MU č. 25/2015 – Dodatok č. 1

20/2016

Dodatok č. 1 k MU SP č. 2/2016 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 2/2016

21/2016

Dodatok č. 4 k MU SP č. 16/2010 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri realizácii platobných operácií a zúčtovania na účtoch prostredníctvom systému Štátnej pokladnice

 

mení a dopĺňa MU č. 16/2010 v znení MU č. 27/2013 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 2/2014 – Dodatok č. 2, zmenené a doplnené MU č. 3/2015– Dodatok č. 3

22/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 17/2011 Zásady uplatňovania práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania

 

mení a dopĺňa MU č. 17/2011 v znení MU č. 46/2015 – Dodatok č. 1

23/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o odvolaní vo veciach dôchodkového poistenia

24/2016

Postupy určenia príslušnosti právnych predpisov podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších zmien a doplnkov

 

ruší MU č. 19/2015 v znení MU č. 38/2015 – Dodatok č. 1

25/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 12/2014 Pracovné postupy na vybavovanie podaní bez dávkového spisu

 

mení a dopĺňa MU č. 12/2014 v znení MU č. 39/2015

26/2016

Dodatok č. 2 k MU SP č. 23/2003 Pracovné postupy na sprístupnenie zoskenovaných dokladov

 

mení a dopĺňa MU č. 23/2003 v znení MU č. 42/2013

27/2016

Zmena metodických usmernení Sociálnej poisťovne v oblasti dôchodkového poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne a zmenou právnej úpravy účinnými od 1. júla 2016

28/2016

Určenie sumy vianočného príspevku a jeho výplata v roku 2016

29/2016

Určovanie dôchodkového veku po 31. decembri 2016

30/2016

Zvyšovanie dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku a príplatku za štátnu službu k dôchodku v roku 2017

31/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri vedení účtovníctva

ruší MU č. 3/2014

32/2016

Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov v organizačných útvaroch Sociálnej poisťovne, ústredie

 

ruší MU č. 30/2014 v znení MU č. 16/2015 – Dodatok č. 1 a MU č. 8/2016 – Dodatok č.2

33/2016

Pracovné postupy vyhotovovania a spracovania evidenčných listov dôchodkového poistenia a ich využívanie v konaní o nároku na dôchodok

 

ruší MU č. 5/2010

34/2016

Dodatok č. 1 k MU SP 10/2004 Zásady uplatňovania § 117 ods. 6 a § 118 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v súvislosti s vykonávaním agendy dôchodkového poistenia

 

dopĺňa MU č. 10/2004

35/2016

Pracovné postupy na automatizované sledovanie pohybu dávkových spisov

 

ruší PP č. 17/1996 v znení MP č. 11/2000 a v znení MU č. 15/2005

36/2016

Dodatok č. 5 k MU SP 15/2012 Správa majetku Sociálnej poisťovne

 

mení a dopĺňa  MU č. 15/2012 v znení MU č. 5/2013 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 11/2014 – Dodatok č. 2, zmenené a doplnené MU č. 33/2015– Dodatok č. 3, zmenené MU č. 13/2016 – Dodatok č. 4

37/2016

Dodatok č. 4 k MU SP 39/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

 

mení a dopĺňa MU č. 39/2012 v znení MU č. 38/2013 – Dodatok č. 1, zmenený MU č. 27/2014- dodatok č. 2, zmenený MU č. 45/2015 – Dodatok č. 3

38/2016

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2017

39/2016

Dodatok č. 2 k MU SP 13/2011 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri nakladaní s nevymáhateľnými pohľadávkami štátu, ktoré sú v správe Sociálnej poisťovne a ktoré vznikli z titulu neuhradenia poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vôbec, včas alebo v správnej výške

 

mení MU č. 13/2011 v znení MU č. 20/2015 – Dodatok č. 1

40/2016

Dodatok č. 1 k Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2016 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 14/2016