Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2017

1/2017

Zvýšenie starobného dôchodku od 1. januára 2017 za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na starobných dôchodok

2/2017

Nové určenie sumy vyrovnávacieho príplatku

3/2017

Zvýšenie starobného dôchodku od 1. januára 2017 za obdobie dôchodkového poistenia získané po splnení podmienok nároku na starobných dôchodok

 

ruší MU č. 1/2017

4/2017

Zmena metodických usmernení Sociálnej poisťovne používaných v pôsobnosti sekcie dôchodkového poistenia a útvarov vykonávajúcich agendu nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnou od 1. januára 2017

5/2017

Zmena metodických usmernení Sociálnej poisťovne v oblasti nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Sociálnej poisťovne účinnou od 1. januára 2017

6/2017

Správa majetku Sociálnej poisťovne príloha

 

ruší MU č. 15/2012 v znení MU č. 5/2013 – Dodatok č. 1, MU č. 11/2014 – Dodatok č. 2, MU č. 33/2015 - Dodatok č. 3, MU č. 13/2016 - Dodatok č. 4, MU č. 36/2016 - Dodatok č. 5

7/2017

Dodatok č. 3 k MU SP č. 8/2014 Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok

 

mení a dopĺňa MU č. 8/2014 v znení MU č. 13/2015 – Dodatok č. 1, zmenené MU č. 17/2016 – Dodatok č. 2

8/2017

Zásady uplatňovania práva voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania

 

ruší MU č. 17/2011 v znení MU č. 46/2015 – Dodatok č. 1, MU č. 22/2016 – Dodatok č. 2,

9/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní zákona č. 85/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výpočtom materského

10/2017

Dodatok č. 1 k MU SP č. 32/2016 Pracovné postupy pri obehu účtovných dokladov v organizačných útvaroch Sociálnej poisťovne, ústredie

 

mení a dopĺňa MU č. 32/2016

11/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb

 

ruší MU č. 24/2010 v znení MU č. 15/2011 – Dodatok č. 1

13/2017

Nárok na predčasný starobný dôchodok a výkon zrážok z dôchodkových dávok v súvislosti s ustanovením novej sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla 2017

14/2017

Započítanie obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré bola postúpená pohľadávka na poistnom

15/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok podľa štvrtej časti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 2/2017 Z. z.

16/2017

Pracovné postupy elektronickej komunikácie v sekcii dôchodkového poistenia

17/2017

Dodatok č. 2 k MU SP č. 14/2016 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2016 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 14/2016 v znení MU č. 40/2016 – Dodatok č. 1

18/2017

Dodatok č. 1 k MU SP č. 16/2017 Pracovné postupy elektronickej komunikácie v sekcii dôchodkového poistenia

 

mení MU č. 16/2017

19/2017

Dodatok č. 1 k MU SP č. 35/2016 Pracovné postupy na automatizované sledovanie pohybu dávkových spisov

 

mení a dopĺňa MU č. 35/2016

20/2017

Zvýšenie sumy príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám po týchto osobách

21/2017

Určenie sumy vianočného príspevku a jeho výplata v roku 2017

22/2017

Zvýšenie dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku a príplatku za štátnu službu k dôchodku v roku 2018

23/2017

Dodatok č. 5 k MU SP č. 39/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

 

mení a dopĺňa MU č. 39/2012, zmenený MU č. 38/2013- dodatok č. 1, zmenený MU č. 27/2014- dodatok č. 2, zmenený MU č. 45/2015- dodatok č. 3, zmenené MU č. 37/2016 – Dodatok č. 4

24/2017

Dodatok č. 3 k MU SP č. 11/2012 Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri výkone agendy neprávom alebo vo vyššej sume vyplatených nemocenských dávok a pohľadávok na pokutách

 

mení a dopĺňa MU č. 11/2012 v znení MU č. 41/2013 – Dodatok č. 1 a MU č. 44/2015

25/2017

Nové určenie sumy starobného dôchodku priznaného podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004

26/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2018

27/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2018

 

ruší MU č. 20/2005 a MU č. 44/2013 v znení MU č. 10/2014 – Dodatok č. 1, MU č. 15/2014 – Dodatok č. 2 a MU č. 23/2014 – Dodatok č. 3

28/2017

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku garančného poistenia a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia od 1. januára 2018

 

ruší MU č. 10/2011 v znení MU č. 43/2011 – Dodatok č. 1 a MU č. 43/2013 – Dodatok č. 2

29/2017

Vyrovnávací príplatok a určenie jeho sumy

 

ruší MU č. 10/2016

30/2017

Započítavanie obdobia starostlivosti o dieťa, obdobia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie a obdobia vykonávania osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím do obdobia dôchodkového poistenia

31/2017

Dodatok č. 3 k MU SP č. 19/2014 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v dôchodkovom poistení podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súvislosti s povolením splátok dlžných súm na dôchodku

 

mení MU č. 19/2014 v znení MU č. 1/2016 – Dodatok č. 1 a MU č. 27/2016

32/2017

Dodatok č. 3 k MU SP č. 14/2016 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. januára 2016 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 14/2016 v znení MU č. 40/2016 – Dodatok č. 1 a MU č. 17/2017 – Dodatok č. 2

33/2017

Dodatok č. 1 k MU SP č. 15/2017 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok podľa štvrtej časti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 2/2017 Z. z.

 

mení a dopĺňa MU č. 15/2017