Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne vydané v roku 2019

1/2019

Zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 2019

2/2019

Nové určenie sumy vyrovnávacieho príplatku

 

ruší MU č. 2/2017

3/2019

Vyplácanie príplatku za štátnu službu k dôchodku

 

ruší MU č. 5/2012 v znení neskorších dodatkov

4/2019

Dodatok č. 1 k MU SP č. 18/2016 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri postúpení pohľadávok podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

 

mení MU č. 18/2016

5/2019

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s vykonávaním agendy peňažných dávok v chorobe a materstve podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení

6/2019

Nárok na predčasný starobný dôchodok a výkon zrážok z dôchodkových dávok v súvislosti s ustanovením novej sumy životného minima od 1. júla 2019

7/2019

Dodatok č. 2 k MU SP č. 27/2017 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2018

 

mení a dopĺňa MU č. 27/2017, v znení MU č. 42/2018 – Dodatok č. 1

 

8/2019

Dodatok č. 2 k MU SP č. 15/2018 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. júla 2018 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkového sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 15/2018, v znení MU č. 39/2018 – Dodatok č. 1

9/2019

Zásady uplatňovania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení v dôchodkovom poistení a postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v súvislosti s ich uplatňovaním

10/2019

Postup pobočiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní tlačív používaných pri výkone agendy nemocenských dávok

 
ruší MU č. 8/2014 v znení neskorších dodatkov

11/2019

Kontrola nároku na sirotský dôchodok a na jeho výplatu

 

ruší MU č. 3/2005 v znení neskorších dodatkov

12/2019

Dodatok č. 2 k MU SP č. 25/2014 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a evidencii dočasnej pracovnej neschopnosti

 

mení a dopĺňa MU č. 25/2014,
v znení MU č. 29/2015 – Dodatok č. 1

 

13/2019

Dodatok č. 2 k MU SP č. 2/2016 Pracovné postupy útvarov lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č. 2/2016, zmenené MU č. 20/2016 – Dodatok č. 1

14/2019

Dodatok č. 1 k MU SP č. 12/2013 Pracovná pomôcka pre posudkových lekárov sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne dopĺňa MU č. 12/2013

15/2019
Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri výkone lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 

ruší MU č. 6/2015 v znení neskorších dodatkov

16/2019

Určenie sumy vianočného príspevku a jeho výplata v roku 2019

17/2019

Dodatok č. 3 k MU SP č. 9/2013 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri oznámení rozhodnutí a doručovaní písomností

 

mení a dopĺňa MU č. 9/2013,
v znení MU č. 17/2015 – Dodatok č. 1, zmenené a doplnené MU č. 38/2018 – dodatok č. 2

18/2019

Zvýšenie dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku a príplatku za štátnu službu k dôchodku v roku 2020

19/2019

Zvýšenie príplatku k dôchodku oprávneným osobám podľa zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov od 1. januára 2020

20/2019

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zvyšovaní úrazových dávok v roku 2020

21/2019

Dôchodkový vek po 31. decembri 2019

22/2019

Dodatok č. 7 k MU SP č. 39/2012 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri zostavovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy

 

mení a dopĺňa MU č. 39/2012, zmenený MU č. 38/2013- dodatok č. 1, zmenený MU č. 27/2014- dodatok č. 2, zmenený MU č. 45/2015- dodatok č. 3, zmenené MU č. 37/2016 – Dodatok č. 4, zmenené MU č. 23/2017 – Dodatok č. 5, zmenené MU č. 34/2018 – Dodatok č. 6

23/2019

Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o príspevku športovému reprezentantovi od 1. januára 2020

24/2019
Dodatok č. 3 k MU SP č. 15/2018 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne od 1. júla 2018 pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkového sporenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

mení a dopĺňa MU č.15/2018,
v znení MU č.39/2018 – Dodatok č.1,
v znení MU č.8/2019 – Dodatok č.2

25/2019
Určenie sumy dôchodku poistencov, ktorí získali československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré je príslušná priznať dôchodok Česká správa sociálneho zabezpečenia

26/2019
Dodatok č. 3 k MU SP č. 27/2017 Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní a evidencii žiadosti o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti od 1. januára 2018

 

mení a dopĺňa MU č.27/2017,
v znení MU č.42/2018 – Dodatok č.1,
v znení MU č.7/2019 – Dodatok č.2