Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Minimálny dôchodok od roku 2021

Základné informácie

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

 

Kto má nárok na minimálny dôchodok od 1. januára 2021

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
  alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 1. získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
 2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok
  (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

 • obdobie dôchodkového poistenia získané
  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami.

Poberateľom dôchodkov, ktorí 31. decembra 2020 majú nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, sa obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. decembra 2020 bude aj naďalej zohľadňovať bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu. To znamená, že týmto poberateľom sa obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku zohľadní aj vtedy, ak osobný mzdový bod je v hodnote nižšej ako 0,241.

 

Aká bude suma minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021

Obdobie dôchodkového poistenia
na účely minimálneho dôchodku v rokoch

Suma minimálneho dôchodku

30

334,30

31

338,50

32

342,70

33

347,00

34

351,20

35

355,40

36

359,60

37

363,80

38

368,00

39

372,20

40

378,50

41

384,80

42

391,10

43

397,40

44

403,70

45

410,00

46

416,30

47

422,60

48

428,90

49

435,20

50

441,50

 

 

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = suma minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

 

Príklad č. 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa v roku 2021 za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eur. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poberateľovi starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eur mesačne bol v roku 2020 priznaný aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eur mesačne (245,60 eur + 50,50 eur).

Súčasne je preukázané, že v Rakúsku získal ďalších päť rokov obdobia dôchodkového poistenia. Preto má nárok na minimálny dôchodok zodpovedajúci 45 rokom obdobia, teda 410, 00 eur mesačne (vyplácal sa v sume 359,50 eur po odpočítaní dôchodku z Rakúska). Od 1. januára 2021 patrí za 45 rokov obdobia dôchodkového poistenia minimálny dôchodok vo výške 410,00 eur mesačne. Sociálna poisťovňa starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku zvýši vtedy, ak celkový dôchodkový príjem (vrátane dôchodku z Rakúska) bude od 1. januára 2021 nižší ako 410,00 eur, pretože sa bude brať do úvahy aj každoročná valorizácia dôchodkov.

 

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

 

Najčastejšie otázky

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eur, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Suma minimálneho dôchodku 334,30 eur je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Suma minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku v sume 304,50 eur mesačne získal 45 rokov obdobia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eur mesačne.

 

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

 

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

 

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Bude Vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

 

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

 

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.