Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Minimálny dôchodok v roku 2020

Základné informácie

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

 

Kto má nárok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
  alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 1. získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je

 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia patrí minimálny dôchodok 334,30 eur mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a

 • o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

 

Počet rokov
dôchodkového
poistenia

33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok 2018 (1013 EUR) % ŽM 2019 percentuálne vyjadrenie sumy ŽM Minimálny dôchodok po zaokrúhlení (EUR) 2020
30 334,29 - - 334,30
31 334,29 2 % 4,204 338,50
32 334,29 4 % 8,408 342,70
33 334,29 6 % 12,612 347,00
34 334,29 8 % 16,816 351,20
35 334,29 10 % 21,02 355,40
36 334,29 12 % 25,224 359,60
37 334,29 14 % 29,428 363,80
38 334,29 16 % 33,632 368,00
39 334,29 18 % 37,836 372,20
40 334,29 21 % 44,142 378,50
41 334,29 24 % 50,448 384,80
42 334,29 27 % 56,754 391,10
43 334,29 30 % 63,06 397,40
44 334,29 33 % 69,366 403,70
45 334,29 36 % 75,672 410,00
46 334,29 39 % 81,978 416,30
47 334,29 42 % 88,284 422,60
48 334,29 45 % 94,59 428,90
49 334,29 48 % 100,896 435,20
50 334,29 51 % 107,202 441,50
... ... ...

 

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

 

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eur mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 132,90 eur (378,50 eur – 245,60 eur = 132,90 eur) na minimálny dôchodok 378,50 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eur mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eur mesačne (245,60 eur + 50,50 eur).

Za 40 rokov obdobia má nárok na minimálny dôchodok 378,50 eur mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eur mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (378,50 eur – 296,10 eur = 82,40 eur).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 328,00 eur mesačne (245,60 eur + 82,40 eur). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 82,40 eur na sumu 378,50 eur mesačne (328,00 eur + 50,50 eur).

 

Minimálny dôchodok a II. pilier

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať

 • za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo získané v období a
 • podľa rovnakých pravidiel ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012 o 36/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 o 16/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 o 17/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 o 18/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 o 19/91 pomernej sumy minimálneho dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Príklad č. 3

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal v období aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. januára 2018 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní obdobia, t. j. 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov obdobia je 403,70 eur mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň obdobia dôchodkového poistenia: 403,70 eur /16 202 = 0,02491667 eur,
 • určí sa 36/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. septembrom 2012:
  1 542 x 0,02491667 eur x 36/91 = 15,19971631 eur,
 • určia sa 18/91 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení od 1. januára 2018:
  480 x 0,02491667 eur x 18/91 = 2,36571460 eur,
 • určí sa hodnota zníženia:
  15,19971631 eur + 2,36571460 eur = 17,56543091 eur,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 17,56543091 eur.

Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 386,20 eur mesačne po zaokrúhlení (403,70 eur – 17,56543091 = 386,134569093 eur = 386,20 eur). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 140,60 eur. Nová výška starobného dôchodku bude 386,20 eur mesačne (245,60 eur + 140,60 eur = 386,20 eur).

 

Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.
Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.
Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

 

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

 

Najčastejšie otázky

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eur, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Výška minimálneho dôchodku 334,30 eur je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eur mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eur mesačne.

 

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?

Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

 

Mám požiadať o minimálny dôchodok?

Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

 

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?

Bude Vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

 

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?

Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka, ale aj z dôvodu zmeny sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

 

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.