Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Minimálny dôchodok

Základné informácie

Od 1. júla 2015 sa zaviedol minimálny dôchodok. Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

Kto má nárok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok)
  alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 1. získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
 2. výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

1. Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

 • obdobie dôchodkového poistenia získané
  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v nasledujúcej tabuľke (ak ste napr. za rok 1993 zarobili najmenej 15 550,00 Sk, ak ste za rok 2009 zarobili najmenej 2 152,21 eur atď., ide o obdobia, ktoré sa započítavajú):
V kalendárnom roku Ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 EUR
2010 2 223,03 EUR
2011 2 272,17 EUR
2012 2 327,10 EUR
2013 2 382,02 EUR
2014 2 480,31 EUR
2015 2 552,58 EUR
2016 2 636,41 EUR
2017 2 757,83 EUR
2018 2 928,39 EUR

Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané

  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok,
  • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta nahor.

2. Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eur mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima [aj po 30. júni 2019, t. j. až do 31. decembra 2019 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok použije suma životného minima platná 1. januára 2019 (205,07 eur), od 1. januára 2020 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok použije suma životného minima platná od 1. júla 2019 (210,20 eur)].

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
 • o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Minimálny dôchodok na roky 2018 - 2019

Počet kvalifikovaných rokov Násobok životného minima Minimálny dôchodok (EUR)
2018
Minimálny dôchodok (EUR)
2019
30 1,36 271,30 278,90
31 1,38 275,30 283,00
32 1,40 279,30 287,10
33 1,42 283,30 291,20
34 1,44 287,30 295,40
35 1,46 291,30 299,50
36 1,48 295,30 303,60
37 1,50 299,30 307,70
38 1,52 303,30 311,80
39 1,54 307,20 315,90
40 1,57 313,20 322,00
41 1,60 319,20 328,20
42 1,63 325,20 334,30
43 1,66 331,20 340,50
44 1,69 337,20 346,60
45 1,72 343,20 352,80
46 1,75 349,10 358,90
47 1,78 355,10 365,10
48 1,81 361,10 371,20
49 1,84 367,10 377,40
50 1,87 373,10 383,50
... ... ...

 

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322,00 eur mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 76,40 eur (322,00 eur – 245,60 eur = 76,40 eur) na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne.

 

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eur mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eur mesačne (245,60 eur + 50,50 eur).

Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 25,90 eur mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (322,00eur – 296,10 eur = 25,90 eur).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 271,50 eur mesačne (245,60 eur + 25,90 eur). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eur mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 25,90 eur na sumu 322,00 eur mesačne (271,50 eur + 50,50 eur).

Minimálny dôchodok a II. pilier

Na minimálny dôchodok má vplyv aj to, či ide o sporiteľa v II. pilieri.

Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať

 • za obdobie sporenia, ktoré bolo získané v kvalifikovanom období a
 • podľa rovnakých pravidiel ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012 o polovicu pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia a za obdobie od 1. septembra 2012 o 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia.

Príklad č. 3

 

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eur mesačne získal v kvalifikovanom období aj obdobie sporenia 2 022 dní, z toho pred 1. septembrom 2012 1 542 dní a od 1. septembra 2012 480 dní. Poberateľ získal 44 rokov a 142 dní kvalifikovaného obdobia, t. j. 16 202 dní. Minimálny dôchodok za 44 rokov kvalifikovaného obdobia je 346,60 eur mesačne. Keďže ide o sporiteľa, minimálny dôchodok sa primerane zníži, a to nasledovne:

 • určí sa pomerná výška minimálneho dôchodku patriaca za jeden deň kvalifikovaného obdobia: 346,60 eur /16 202 = 0,02139242 eur,
 • určí sa polovica pomernej výšky minimálneho dôchodku patriaca za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012:
  1 542 x 0,02139242 eur x 1/2 = 16,49355582 eur,
 • určia sa 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriace za obdobie sporenia od 1. septembra 2012:
  480 x 0,02139242 eur x 2/9 = 2,28185813 eur,
 • určí sa hodnota zníženia:
  16,49355582 eur + 2,28185813 eur = 18,77541395 eur,
 • zníži sa minimálny dôchodok o 18,77541395 eur.

Poberateľ starobného dôchodku – sporiteľ tak bude mať nárok na minimálny dôchodok 328,00 eur mesačne po zaokrúhlení (346,60 eur – 18,77541395 = 327,82458605 eur = 328,00 eur). Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 82,40 eur. Nová výška starobného dôchodku bude 328,00 eur mesačne (245,60 eur + 82,40 eur = 328,00 eur).

Dôchodok z II. piliera (s výnimkou pozostalostného dôchodku) sa do celkového dôchodkového príjmu nezahŕňa.

Poberateľovi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku – sporiteľovi sa minimálny dôchodok neznižuje.

Do celkového dôchodkového príjmu takéhoto poberateľa sa zahŕňa aj dôchodok z II. piliera.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

 

Najčastejšie otázky

Mám dôchodok vyšší ako 278,90 eur, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Výška minimálneho dôchodku 278,90 eur je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom kvalifikovaného obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eur mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 352,80 eur mesačne.

 

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?
Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

 

Mám požiadať o minimálny dôchodok?
Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

 

Kedy mi bude zvýšený dôchodok?
Tým poberateľom, ktorým sa vypláca dôchodok 1. júla 2015 a ktorí by na základe údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou mohli splniť podmienky nároku na minimálny dôchodok
bola koncom augusta 2015 zaslaná písomná výzva na preukázanie ďalších rozhodujúcich skutočností ako napríklad doby poistenia získanej v cudzine alebo výšky dôchodku vyplácaného z cudziny. Po doručení vyplnenej výzvy a preukázaní rozhodujúcich skutočností Sociálna poisťovňa do 60 dní rozhodne o nároku a výške minimálneho dôchodku. Dôchodky sa zvýšia spätne od 1. júla 2015, pričom doplatok bude poberateľovi poukázaný spolu s prvou výplatou dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok.

 

Nebola mi doručená výzva, ja si však myslím, že mám nárok na minimálny dôchodok. Ako mám postupovať?
Pre poberateľov dôchodku, ktorým nebola doručená výzva a ktorí si myslia, že môžu mať nárok na minimálny dôchodok, je na webovom sídle Sociálnej poisťovne dostupná elektronická verzia výzvy. Túto výzvu si môžete vytlačiť, vyplniť a prípadne doplniť o príslušné potvrdenia a zaslať Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa následne rozhodne do 60 dní od preukázania rozhodujúcich skutočností.

 

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?
Bude Vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

 

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?
Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

 

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

 

Prečo je v rozhodnutí o zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok uvedené iné obdobie dôchodkového poistenia ako v rozhodnutí o priznaní dôchodku? Prečo mi neboli zhodnotené všetky odpracované roky?
Na účely zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok umožňuje zákon zhodnotiť len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia. Platí pritom, že nie každé obdobie dôchodkového poistenia je súčasne kvalifikovaným obdobím. Počet dní obdobia dôchodkového poistenia (vrátane odpracovaných rokov) zhodnotený pri priznaní dôchodku nemusí byť totožný s počtom dní kvalifikovaného obdobia zhodnoteným na účely minimálneho dôchodku.

Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa v plnom rozsahu započítajú všetky doby získané pred 1. januárom 1993.

V plnom rozsahu sa započítajú aj doby získané po 31. decembri 1992, ak boli získané

 • v cudzine,
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo v kalendárnom roku, od ktorého bol dôchodok priznaný,
 • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Z ostatných dôb získaných po 31. decembri 1992 sa v závislosti od výšky ročného príjmu poistenca (ročného osobného vymeriavacieho základu) započítajú do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia iba tie doby získané v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 (t. j. zárobok bol v danom roku najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy).

 

Príklad:

Poistencovi bol v roku 2015 priznaný starobný dôchodok v sume 255,50 eur mesačne. Pri priznaní dôchodku sa zhodnotilo obdobie dôchodkového poistenia v celkovom počte 14 650 dní, t. j. 40 rokov a 50 dní. Poistenec bol poistený aj v rokoch 2008, 2009 a 2010 podľa nižšie uvedenej tabuľky.

 

Kalend. rok Počet dní Ročný príjem (osobný vymeriavací základ) Priemerná ročná mzda (všeobecný vymeriavací základ) Osobný mzdový bod Započítanie do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia
2008 235 52 351,00 SK 261 384,00 SK 0,2003 NIE (menej ako 0,241)
2009 365 2 053,25 EUR 8 934,00 EUR 0,2299 NIE (menej ako 0,241)
2010 311 2 532,00 EUR 9 228,00 EUR 0,2744 ÁNO (viac ako 0,241)

 

Ročný zárobok v rokoch 2008 a 2009 bol nižší ako 24,1 % priemernej ročnej mzdy (osobný mzdový bod nižší ako 0,241). Obdobie získané v týchto rokoch (600 dní) sa nezapočíta do kvalifikovaného obdobia.

Suma minimálneho dôchodku bola určená len s prihliadnutím na 14 050 dní (14 650 dní – 600 dní), t. j. 38 rokov a 180, aj keď pri priznaní starobného dôchodku sa mu zhodnotilo 40 rokov a 50 dní obdobia dôchodkového poistenia. Suma minimálneho dôchodku za 38 rokov kvalifikovaného obdobia je 311,80 eur.

 

Chystáte sa do dôchodku?

Príručka pre všetkých dôchodcov