Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)

 

 

 

 

Predmetom projektu MODA je transformácia existujúceho spôsobu výkonu agend sociálneho poistenia s použitím overených najnovších IT nástrojov. Výsledkom bude implementácia a nasadenie:

 • optimalizovaného procesu konania o dlhodobých dávkach,
 • konsolidovaného procesu konania o krátkodobých dávkach do ktorého budú transformované konania o nemocenskom poistení, úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti a garančnom poistení
 • prierezových procesov súvisiacich s výkonom sociálneho (lekárska posudková činnosť, vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažnosti, výplata dávky,...)
 • miesto realizácie projektu: celé územie SR
 • celková výška oprávnených výdavkov projektu: 18 434 888,51 €
 • stručný opis projektu:

Jednotný systém dávok (JSD), ktorý bude výstupom projektu, zabezpečí podporu výkonu transformovaných procesov tak aby bolo možné dosiahnuť:

 • vyššiu úroveň automatizácie procesov výkonu sociálneho poistenia
 • skrátenie konania o sociálnych dávkach
 • zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien
 • dlhodobo udržateľnú prevádzka ISSP

Naplnenie vyššie uvedených požiadaviek, umožní SP prostredníctvom ďalších projektov zabezpečiť:

 • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb sociálneho poistenia pre občanov
 • zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov. 

 

Aktuálne

 • 21. december 2019
Zmluva o nenávratný finančný príspevok
 • 25. november 2019

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • 28. jún 2019

Vyzvanie č. OPII-2019/7/43-NP na predloženie Národného projektu: Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)

 • 25. apríl 2019

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) na svojom druhom zasadnutí schválil Štúdiu uskutočniteľnosti k projektu MODA - kód su_161

 • 28. marec 2019

Verejné prerokovanie pripomienok v priestoroch Sociálnej poisťovne.

 • 19. marec 2019

Verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne“

 

Dokumenty

 

PROGRAMOVÉ Dokumenty

 • none Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 • none Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
 • none Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk