Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Definícia / Účel dávky

Účelom dávky je nahradiť náklady spojené s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nahradiť výdavky na smútočné ošatenie a cestovné výdavky na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má za podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. Nárok na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť má nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä:

  • náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
  • náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
  • cintorínske poplatky,
  • náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
  • náklady na úpravu hrobu.

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu:

  • jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa a
  • cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 predstavuje 2 800,30 eura.

Výdavky vynaložené na smútočné ošatenie sa uhrádzajú vo výške jednej tretiny týchto výdavkov, najviac v sume 99,60 eura (zákon č. 572/2009 Z. z.) pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa. Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom sa zvyšuje vždy od 1. januára kalendárneho roka.

 

Od 1. januára 2016 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 0,46 % na sumu 2 623,20 eura.
Od 1. januára 2017 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 2,00 % na sumu 2 675,70 eura.
Od 1. januára 2018 sa suma náhrady nákladov spojených s pohrebom zvýšila o 2,00 % na sumu 2 729,30 eura.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

 

(§ 101 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)