Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Náhrada za bolesť

Definícia / Účel dávky

Náhrada za bolesť je dávkou úrazového poistenia, ktorá sa poškodenému poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na náhradu za bolesť ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) nárok zamestnanec zamestnávateľa a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení). Zákon ich pre účely úrazových dávok definuje ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo ak sa u neho zistila choroba z povolania a bolesť bola v lekárskom posudku bodovo ohodnotená ako ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Vaša otázka Zobraziť formulár 

 

Uplatnenie nároku

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne a priložením lekárskeho posudku o bolestnom. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

V roku 2022 je na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 24,22 eura.

Náhrada za bolesť musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu následkov.

Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

V lekárskom posudku sa bolesť hodnotí určitým počtom bodov podľa sadzieb bodového hodnotenia. Sadzby bodového hodnotenia sa použijú v závislosti od toho, či sa hodnotí bolesť spôsobená pracovným úrazom alebo bolesť spôsobená chorobou z povolania.

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady za bolesť o mieru zavinenia poškodeného. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady za bolesť zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu zodpovedný zamestnávateľ.

Suma za jeden bod sa určuje ako 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za bolesť.

  • V roku 2021 bola na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 22,66 eura.

  • V roku 2020 bola na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 21,84 eura.

  • V roku 2019 bola na určenie sumy náhrady za bolesť platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 20,26 eura.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kontrola bodového ohodnotenia

Správnosť vyplnenia tlačiva bodového ohodnotenia ošetrujúcim lekárom a jeho súlad s právnymi predpismi v sporných prípadoch kontroluje posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci kontroly bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za bolesť (pozri Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia). 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovuje výšku náhrady za bolesť (hodnotu 1 bodu) od účinnosti zákona č. 437/2004 Z. z. opatrením, ktoré vyhlási v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

(Príslušným osobitným predpisom, ktorým sa hodnotí bolesť v dôsledku pracovného úrazu, ktorý poškodený utrpel po 31. júli 2004 alebo v dôsledku choroby z povolania, ktorá bola prvýkrát zistená po 31. júli 2004, je zákon Národnej rady SR č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Na bolesť v dôsledku pracovného úrazu utrpenú pred 1. augustom 2004, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa uplatňuje vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva spravodlivosti SSR č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 19/1999 Z. z.

Okrem toho pozri aj § 16, § 17, § 99, § 111 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.)