Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Definícia / Účel dávky

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je dávkou úrazového poistenia, ktorá sa poškodenému poskytuje jednorazovo. Jej účelom je kompenzovať zníženie možnosti spoločenského uplatnenia v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Kto má nárok

Na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má po splnení podmienok ustanovených zákonom (pozri Podmienky nároku) nárok zamestnanec zamestnávateľa a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia (pozri Osoby oprávnené v úrazovom poistení). Zákon ich pre účely úrazových dávok definuje ako poškodeného, ak utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania a ak sťaženie spoločenského uplatnenia bolo v lekárskom posudku bodovo ohodnotené posudzujúcim lekárom ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Uplatnenie nároku

Poškodený si nárok uplatní podaním žiadosti o túto úrazovú dávku v pobočke Sociálnej poisťovne a priložením lekárskeho posudku o sťažení spoločenského uplatnenia.

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Podmienky nároku

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil sťaženie spoločenského uplatnenia ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Výška dávky

V roku 2019 je na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 20,26 eura.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

Pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

V lekárskom posudku sa sťaženie spoločenského uplatnenia hodnotí určitým počtom bodov podľa sadzieb bodového hodnotenia. Sadzby bodového hodnotenia sa použijú v závislosti od toho, či sa hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

Ak zamestnávateľ alebo iná príslušná právnická osoba (ďalej len „zodpovedný zamestnávateľ“), ktorí majú podľa Zákonníka práce objektívnu zodpovednosť za poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poškodeného, preukázali určitú mieru zavinenia poškodeného za vznik poškodenia zdravia, znižuje sa suma náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia o mieru zavinenia poškodeného. Znižuje sa tak, aby konečná suma náhrady zodpovedala skutočnému rozsahu zodpovednosti, ktorú má za škodu v konkrétnom prípade zodpovedný zamestnávateľ.

V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je napríklad uznanie invalidity, môže Sociálna poisťovňa náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.

Suma za jeden bod sa určuje ako 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.

  • V roku 2018 bola na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 19,08 eura

  • V roku 2017 bola na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 18,24 eura

  • V roku 2016 bola na určenie sumy náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 17,66 eura   

Vaša otázka Zobraziť formulár  

 

Kontrola bodového ohodnotenia

Správnosť vyplnenia tlačiva bodového hodnotenia ošetrujúcim lekárom a jeho súlad s právnymi predpismi kontroluje v sporných prípadoch posudkový lekár sociálneho poistenia v rámci kontroly bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (pozri Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia).   

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Upozornenie

Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom. V novom lekárskom posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom. 

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Dôležité informácie

Ustanovenie hodnoty bodu

Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovuje výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (hodnotu 1 bodu) od účinnosti zákona č. 437/2004 Z. z. opatrením, ktoré vyhlási v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Príslušným osobitným predpisom, ktorým sa hodnotí strata spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovného úrazu, ktorý poškodený utrpel po 31. júli 2004 alebo v dôsledku choroby z povolania, ktorá bola prvýkrát zistená po 31. júli 2004, je zákon Národnej rady SR č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Na sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku pracovného úrazu utrpeného pred 1. augustom 2004, a ak ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa uplatňuje vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR a Ministerstva spravodlivosti SSR č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 19/1999 Z. z.  

Vaša otázka Zobraziť formulár

 

Okrem toho pozri aj § 16, § 17, § 99, § 111 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.)