Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Najčastejšie otázky

ODKLAD/ODPUSTENIE PLATENIA POISTNÉHO

Ako SZČO som počas pandémie využila možnosť podať daňové priznanie za rok 2019 neskôr. K akému termínu sa mi bude posudzovať povinnosť platiť odvody a ich výška?

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom stanovená do 2. novembra 2020. Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6 078 eur). Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021. Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.

 

Je možné pre pokles tržieb požiadať o odklad zaplatenia poistného aj za august 2020?

Nie, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako aj zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch (marec, máj, jún a júl). To znamená, že poistné na sociálne poistenie sú povinní zaplatiť v riadnom termíne do 8. septembra 2020.

 

Ako SZČO som nielen počas vrcholiacej koronakrízy, ale ešte aj v júli pre mimoriadnu situáciu zaznamenal pokles príjmov. Môžem požiadať o odklad zaplatenia odvodov aj za júl 2020?

Áno, odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie je možný aj za júl 2020. Rovnako ako za uplynulé mesiace sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pôvodná lehota na zaplatenie poistného sa aj za júl predĺžila do 31. decembra 2020 a platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca, tam naďalej platia pôvodné termíny splatnosti). Pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za júl 2020 s výškou tržieb za júl 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, alebo s výškou tržieb za február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v júli predchádzajúceho roka. Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, ktorý zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. V nevyhnutnom prípade možno využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Do akého nového termínu budem musieť zaplatiť poistné za marec 2020, ak som požiadal o odklad platenia poistného? Na ktoré mesiace si ešte môžem uplatniť odklad platenia poistného?

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec 2020 až do 31. decembra 2020 (pôvodne to bolo do 31. júla 2020). Okrem toho dostali možnosť požiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj, jún a júl 2020, ktorých splatnosť bude v rovnakom termíne – do konca roku 2020. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za marec, máj, jún a júl 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

 

Požiadala som o odklad poistného za marec. Pôvodná lehota na jeho zaplatenie sa nariadením vlády predĺžila z konca júla do konca roka. Mám Sociálnej poisťovni podať novú žiadosť?

Ak SZČO alebo zamestnávateľ už príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť (nové čestné vyhlásenie) z dôvodu novej lehoty splatnosti, tá sa automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti bude Sociálna poisťovňa poistencov ústretovo informovať aj osobitnou e-mailovou správou.

 

Ako povinne poistenej SZČO mi za rok 2019 nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Ako a k akému termínu sa mi bude posudzovať povinnosť platiť odvody a ich výška?

Povinne poistení živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí nepodali a ani podľa zákona o dani z príjmov nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, vyplnia tlačivo Čestné vyhlásenie o nepodaní daňového priznania. Vyplnené tlačivo je potrebné čo najskôr zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, aby mohla posúdiť zánik povinného poistenia SZČO. Po zapracovaní tohto čestného vyhlásenia, pokiaľ sa nepreukáže opak, dôjde k zániku povinného poistenia SZČO k 30. júnu 2020 a k zániku povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2020. Sociálna poisťovňa odporúča využiť elektronický formulár, v nevyhnutnom prípade možno využiť aj listinnú podobu formulára, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Ako zistím, či moje čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za apríl 2020 podané on-line prešlo do Sociálnej poisťovne správne?

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí Čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020 zaslali do Sociálnej poisťovne elektronicky, dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formulára oznámením Formulár bol úspešne odoslaný. Táto informácia je potvrdením prijatia a spracovania formulára, takže pre overenie prijatia žiadosti nie je potrebné telefonovať alebo inak kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Ak ste niektoré z identifikačných údajov nevyplnili správne, bude vás kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného formulára. O jeho úspešnom spracovaní Sociálna poisťovňa žiadateľov informuje aj e-mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie e-mailovej adresy. Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formulára informovaní aj odvádzatelia, ktorí ho zašlú poštou alebo odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju e-mailovú adresu.

 

Vlastním rodinný obchod, ktorý sme na základe opatrení proti šíreniu koronavírusu takmer na celý mesiac uzavreli. Môžem ako SZČO požiadať o odpustenie odvodov za apríl 2020? Keďže nám úplne vypadli všetky príjmy, ak to bude s ďalšími mesiacmi?

Poistné na sociálne poistenie za apríl 2020 nie je povinný zaplatiť zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú aspoň jednu svoju prevádzku na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia najmenej na 15 kalendárnych dní. Uzatvorenie prevádzky musíte preukázať čestným vyhlásením, ktoré treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslať elektronicky alebo poštou najneskôr do 18. mája 2020. Vláda SR môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odpustiť platenie poistného. Zatiaľ však ide iba o apríl 2020.

 

Ako SZČO som požiadal o odpustenie odvodov za apríl 2020. Ak v najbližšom čase napríklad ochoriem, bude to mať nejaký vplyv na nárok na dávku nemocenské?

Pri posudzovaní nároku na ktorúkoľvek nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za apríl 2020, ktoré bolo zamestnávateľovi alebo povinne poistenej SZČO odpustené, považuje za zaplatené. To isté platí aj v prípade dôchodkových dávok dotknutých poistencov (aj sporiteľov v II. pilieri), ktoré sa pre odpustené odvody neznižujú.

 

Pre koronavírus som musel zatvoriť iba jeden obchod zo štyroch, ktoré prevádzkujem. Znamená to, že o odpustenie platenia odvodov môžem požiadať iba za zamestnancov, ktorí pracovali v zatvorenom obchode?

Ak zamestnávateľ prevádzkuje viac prevádzok a minimálne jednu z nich bol nútený na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia najmenej na 15 kalendárnych dní zatvoriť, odpustenie platenia poistného za mesiac apríl 2020 si uplatňuje aj na tých zamestnancov, ktorí naďalej vykonávali pracovnú činnosť v ostatných prevádzkach.

 

Má zamestnávateľ, ktorý využil možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, povinnosť vykazovať poistné za tento mesiac?

Zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa za apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, tzn. zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.

 

Som zamestnávateľ, ktorý má desať prevádzok. Iba jednu z nich som na základe rozhodnutia príslušného orgánu v apríli uzatvoril na viac ako 15 dní. Môžem požiadať o odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020?

Áno, aj zamestnávateľ s viacerými prevádzkami, ktorý na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzatvoril v apríli 2020 aspoň jednu prevádzku na viac ako 15 dní, môže podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

Na základe rozhodnutia príslušného orgánu som v apríli 2020 uzatvoril hotel. V tom istom čase som však bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpečovanie vykonávania služieb na ubytovanie repatriantov. Môžem si ako zamestnávateľ podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020, ak časť zamestnancov nemohla vykonávať svoju činnosť pre uzatvorenie prevádzky a časť zamestnancov vykonávala činnosť ako subjekt hospodárskej mobilizácie?

Áno, aj zamestnávateľ, ktorý síce mal na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzatvorenú prevádzku v apríli 2020 na viac ako 15 dní, avšak bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpečovanie vykonávania služieb na ubytovanie repatriantov, môže podať formulár na odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

Som zamestnávateľ, ktorý pre uzatvorenie prevádzky v apríli 2020 (v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19) prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadal a následne dostal paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca. Môžem požiadať aj o odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020?

Zamestnávateľ, ktorý už pre uzatvorenie prevádzky v apríli 2020 v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dostal od príslušnej inštitúcie príspevok, môže tiež podať formulár na odpustenie platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020. Možnosť odpustenia odvodov sa však netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

 

Som živnostníčka a pre zatvorenie školy som zostala doma s dcérou. Mám počas dní, ktoré strávim na OČR, naďalej platiť poistné?

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súčasnej krízovej situácii ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie sa jej na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku). Povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/starostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Ak ošetrovné nebudete poberať celý mesiac, do Sociálnej poisťovne odvediete alikvotnú časť poistného za kalendárne dni, za ktoré ste nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné. Kalkulačku na informatívny výpočet poistného nájdete tu alebo sa telefonicky, resp. e-mailom obráťte na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

 

Ak využijem možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, bude to znamenať, že ani do II. piliera sa v tomto mesiaci nedostane môj príspevok? Ovplyvní to môj dôchodok?

Odvádzateľom, ktorým sa po splnení podmienok odpúšťa platba poistného za apríl 2020, sa nepostupujú ani príspevky za dotknutých zamestnancov – sporiteľov, resp. SZČO do II. piliera. Toto má negatívny vplyv na nasporenú sumu príspevkov. Tento dopad sa bude kompenzovať tak, že týmto sporiteľom sa za obdobie nepostupovania príspevkov nebude znižovať ani dôchodok z I. piliera pre ich účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Čiže dôchodok sa im vypočíta, akoby v tomto období neboli v II. pilieri – t. j. v plnej sume.

 

Som živnostníčka a prevádzkujem kvetinárstvo. Pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 som prišla takmer o všetky zákazky. Mám nárok na odklad platenia odvodov do Sociálnej poisťovne?

Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môžete o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie požiadať, ak vám v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pre odklad platenia odvodov za marec 2020 sa pokles tržieb určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za marec 2019, alebo, ak ste vykonávali činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, alebo za február 2020, ak ste nevykonávali činnosť v marci predchádzajúceho roka. Spôsob, ktorým ste určili pokles tržieb, vyplňte v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru na preukázanie poklesu tržieb a obratom ho elektronicky alebo listinne pošlite do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa súčasne považuje aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

 

Ako živnostník plánujem využiť možnosť odkladu poistného. Bude to mať nejaký vplyv na môj nárok na ošetrovné, keďže som od marca doma so synom?

Pred prijatím novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020, platilo, že živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže získať nárok na jednotlivé nemocenské dávky (vrátane dávky ošetrovné), ak má o. i. poistné za uplynulý mesiac zaplatené včas a v riadnej výške. Ak ako SZČO v zmysle nových predpisov požiadate o odklad poistného, musíte mať včas a v riadnej výške zaplatené poistné za február 2020. Na posúdenie nároku na jednotlivé nemocenské dávky sa ďalšie poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti (do 31. decembra 2020) bude považovať za zaplatené. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, však bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

 

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Nárok na dávku v nezamestnanosti mi vznikol od 1. apríla 2020. Týka sa aj mňa predĺženie podporného obdobia, ktoré umožnila vláda SR počas koronakrízy?

Nie, pretože predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020 bez ohľadu na to, či bude v súvislosti s koronakrízou naďalej trvať mimoriadna situácia alebo nie. To znamená, že predĺžené vyplácanie dávky v nezamestnanosti, ktorá sa obvykle poskytuje maximálne šesť mesiacov, sa koncom augusta automaticky ukončí. Na predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré vláda postupne od marca 2020 štyrikrát predlžovala, mali počas koronakrízy poistenci, ktorým vznikol nárok na dávku pred vypuknutím koronakrízy a mali sťažené podmienky nájsť si počas poberania dávky nové zamestnanie. Ak poistencovi uplynie prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti 15. augusta 2020, nárok na ďalšie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti mu vznikne od 16. augusta 2020 do 31. augusta 2020. Následne mu Sociálna poisťovňa výplatu dávku zastaví. Ak niekomu vznikol nárok na dávku od 1. marca 2020, dávku bude tiež poberať len do konca augusta (tradičných šesť mesiacov) a ak niekomu vznikol nárok od 1. apríla 2020, čo je aj váš prípad, na dávku budete mať rovnako nárok len šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2020.

 

V práci som pre obmedzenie výroby dostala výpoveď. Môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti aj bez osobnej návštevy Sociálnej poisťovne?

Od 1. júla 2020 si poistenci Sociálnej poisťovne môžu nárok na dávku v nezamestnanosti uplatniť spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Naďalej zároveň platí, že po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny možno o dávku v nezamestnanosti požiadať v Sociálnej poisťovni vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti (ak ste o dávku v nezamestnanosti nepožiadali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny). Priložiť treba Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne formulár PD U1 a ďalšie doklady (napr. pracovnú zmluvu, výplatné pásky, atď.), ak ste v posledných štyroch rokoch vykonávali zárobkovú činnosť na území iného členského štátu EÚ. Tieto dokumenty príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručte e-mailom, poštou alebo vhodením do schránky pri vstupe do budovy pobočky. Po doručení Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a vydá rozhodnutie, ktoré vám doručí. V prípade nezrovnalostí vás bude príslušný pracovník kontaktovať telefonicky, resp. e-mailom.

 

Koncom apríla sa mi skončilo obdobie poberania dávky v nezamestnanosti. Vznikol mi nárok na prvé predĺženie – mám nárok aj na ďalšie predĺženia? Musím o ne požiadať?

Ak spĺňate ostatné podmienky, o ďalšie predĺženie tzv. podporného obdobia nemusíte žiadať. Podľa nariadenia vlády SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 poistencom, ktorým vznikol nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac (prvé predĺženie), Sociálna poisťovňa pri splnení podmienok predĺžila podporné obdobie v nezamestnanosti aj o ďalšie mesiace (druhé predĺženie a tretie predĺženie). Podobný postup je aj pri štvrtom predĺžení podporného obdobia, na ktoré majú nárok poistenci, ktorým vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti automaticky – bez potreby podania žiadosti o toto predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, poberateľ dávky teda nemusí o nič žiadať. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že prvé, druhé, tretie a aj štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020 bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať mimoriadna situácia.

 

DÁVKA OŠETROVNÉ A NEMOCENSKÉ

Ako je to s nárokom na dávku ošetrovné po 1. septembri? Môžem zostať s dcérou doma, ak mám obavy, že sa v škole nakazí?

V prípade školopovinných detí, t. j. detí, ktoré sú žiakmi škôl, rodič nemôže od 1. septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemické OČR preto od začiatku nového školského roka majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy na základe rozhodnutia ministra školstva. Ak však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. septembra 2020 má nárok na pandemickú OČR.

 

Mám nárok na pandemické ošetrovné, ak sa starám o syna – škôlkara, pretože z obavy pred koronavírusom nechodí do materskej školy?

Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 23. septembra 2020 má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané. U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom. Upozorňujeme však na to, že od 1. januára 2021 bude pre určitú skupinu detí predškolská dochádzka povinná.

 

Po 1. septembri som sa na Slovensko vrátil z krajiny, ktorá je označená ako riziková. Mám nárok na pandemickú PN, keďže musím zostať v izolácii?

Nárok na pandemické nemocenské (PN) má aj po 1. septembri 2020 poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa ešte neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá ako v uplynulých mesiacoch. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť pre karanténu alebo izoláciu. Tak je to aj vo vašom prípade – ak sa poistenec na Slovensko vracia z rizikových krajín (aktuálny zoznam na www.korona.gov.sk), je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu.

 

Ako mám postupovať pri podaní žiadosti o pandemickú PN, keď som bol na pracovnej ceste v krajine, ktorá je pre pandémiu označená ako riziková?

Ak spĺňate podmienky na vznik nároku na dávku nemocenské, vyplňte formulár a zaregistrujte sa tu: Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny. Následne kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom, a ten vám vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie. Doklady s vaším telefónnym číslom lekár zašle Sociálnej poisťovni, ktorá s vami telefonicky spíše žiadosť. Ak ste lekárovi neodovzdali telefónne číslo, musíte pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sami. Ak ste zamestnanec, mali by ste bezodkladne kontaktovať aj vášho zamestnávateľa a informovať ho o tom, že ste v karanténe, resp. izolácii. Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o nemocenské vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

 

Môžem odmietnuť pandemickú PN-ku, ak sa po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cítim dobre a so zamestnávateľom som sa dohodol, že budem pracovať z domu?

Áno, takáto možnosť existuje. Platí však, že ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské. Ak ste sa vrátili z tzv. červenej krajiny a musíte ísť do karantény alebo izolácie, ste povinný zaregistrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. e-mailom skontaktovať vášho ošetrujúceho lekára, ktorý vám vypíše tzv. pandemickú PN-ku. Lekár potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu. Sociálna poisťovňa vás bude následne telefonicky kontaktovať s otázkou, či si chcete uplatniť nárok na pandemické nemocenské alebo nie. Ak nie (napr. z dôvodu, že budete počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu a pod.), konanie o nároku na pandemické nemocenské sa vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda dávku môžete odmietnuť. Samozrejme, liečebný režim/karanténu napriek tomu musíte dodržiavať.

 

Ako to bude s pandemickým ošetrovným pre moje školopovinné deti počas prázdnin?

Keďže školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19, nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona 30. júna 2020. Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR pre uzatvorenie školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, Sociálna poisťovňa nebude vydávať, nakoľko nárok na túto dávku počas prázdnin zaniká zo zákona. Cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR iba v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater. To znamená, že možnosť čerpať pandemickú OČR sa v júli a auguste vzťahuje len na dni, na ktoré má rodič potvrdenie pediatra. Preukazuje sa prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca. Ak napríklad lekár potvrdí potrebu ošetrovania od 7. júla 2020, netreba podávať novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď rodič obdobie OČR vyznačí v čestnom vyhlásení, ktoré príslušnej pobočke pošle na konci júla.

 

Ako to bude s pandemickým ošetrovným počas prázdnin, ak mám deti v predškolskom veku a materská škola bude nejaký čas uzavretá?

V prípade detí predškolského veku (materské školy, jasle) je situácia odlišná ako v skupine školopovinných detí (pozri otázka a odpoveď vyššie), pretože v letných mesiacoch sa tieto zariadenia zatvárajú na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia ochorením COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

 

Treba o ukončení pandemického ošetrovného školákov informovať Sociálnu poisťovňu?

Nie, nakoľko pandemické ošetrovné počas školských prázdnin rodičom školopovinných detí zaniká automaticky zo zákona. Preto takúto pandemickú OČR nie je potrebné ukončovať osobitným spôsobom. Rodič, ktorý pre začiatok školských prázdnin končí s poberaním dávky OČR, nemusí voči Sociálnej poisťovne urobiť žiadne kroky, ani nič oznamovať. Koncom júna zašlú rodičia – tak ako doteraz na konci každého mesiaca – už iba formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s údajmi, v ktorých dňoch sa v júni o školopovinné dieťa starali. Za júl už čestné vyhlásenia posielať nebudú. Na to, aby prípadne mohli pokračovať v poberaní dávky aj v júli, teda cez školské prázdniny, potrebujú potvrdenie od lekára a následne, za júl, musia na konci mesiaca poslať vyplnené čestné vyhlásenie.

 

Nakoľko sa od polovice júna na Slovensku život zdanlivo vracia do normálu, ako to je s tzv. pandemickým ošetrovným? Končí sa alebo potrvá do konca mesiaca, ak moje deti ešte nenastúpia do školy a zostanem s nimi doma?

Dňa 13. júna 2020 sa skončil núdzový stav, avšak mimoriadna situácia ešte vždy trvá. V prípade, ak rodič nedá v júni dieťa do školy, škôlky alebo jasieľ pre obavy z ohrozenia chorobou COVID-19, nárok na pandemické ošetrovné bude mať pri splnení ostatných podmienok aj naďalej. Od 15. júna 20020 sa síce zrušili limity žiakov v triedach, avšak zostáva možnosť nedať dieťa do školy, škôlky alebo jasieľ zo strachu pred COVID-19. Novú žiadosť podať netreba, podáva ju iba rodič, ktorý si počas krízovej situácie nárok na ošetrovné ešte neuplatnil.

 

Ak sa od 1. júna 2020 rozhodnem nevyužiť možnosť dobrovoľného nástupu môjho dieťaťa do materskej školy a zostanem s ním doma, budem mať nárok na ošetrovné?

Áno, pretože rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. – 4. ročník) a 5. ročník pre rodičov neznamená automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky. Rodičom detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a s ktorými rodičia zostanú doma, nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Rovnako sa nič nemení ani pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Poistenci nárokujúci si na dávku ošetrovné však musia na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa, resp. dospelú osobu starali a za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

 

Mám okrem poslania čestného vyhlásenia voči Sociálnej poisťovni nejakú ďalšiu povinnosť, ak aj po otvorení školy zostanem s deťmi doma a plynulo budem pokračovať v OČR?

Nie. Ak ste si nárok na ošetrovné uplatnili prostredníctvom pôvodnej žiadosti (čiže už poberáte dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať. Budete v nej pokračovať a na konci júna príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne pošlete Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu, resp. materskú školu alebo jasle. Hoci Sociálna poisťovňa v súvislosti s čiastočným otvorením škôl, škôlok a školských klubov od 1. júna 2020 uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie, nový formulár žiadosti o ošetrovné je určený iba poistencom, ktorí počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Nový formulár čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR, a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. Poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové.

 

Mám nárok na ošetrovné, ak moje dieťa nenavštevovalo materskú školu, avšak vzhľadom na súčasnú pandémiu som s ním zostala doma?

Po splnení ostatných zákonných podmienok majú v súčasnej situácii nárok na tzv. pandemické ošetrovné všetci oprávnení poistenci Sociálnej poisťovne – rodičia a náhradní rodičia, ktorí sú nemocensky poistení a starajú sa o dieťa do veku 11 rokov bez ohľadu na to, či toto dieťa navštevovalo jasle, materskú školu alebo sa o neho starala pestúnka, starí rodičia a podobne. Podajte si žiadosť o dávku ošetrovné, pri deťoch mladších ako 11 rokov nie je potrebné potvrdenie lekára.

 

Moje dieťa bude mať koncom apríla tri roky, takže prestanem poberať rodičovský príspevok. Môžem požiadať o dávku ošetrovné, keďže v súčasnej situácii nemôže nastúpiť do materskej školy?

Áno, ak ste nemocensky poistená, teda trvá váš pracovný pomer a končí sa vám rodičovská dovolenka poskytnutá zamestnávateľom. Rovnako to platí aj vtedy, ak by ste rodičovskú dovolenku ukončili skôr, ako malo dieťa tri roky. Podajte si žiadosť o dávku ošetrovné, pri deťoch mladších ako 11 rokov nie je potrebné potvrdenie lekára.

 

Môj syn v polovici apríla oslávi 11. narodeniny. Dosiaľ sme pre dávku ošetrovné nepotrebovali potvrdenie lekára. Bude nám OČR pokračovať plynule ďalej alebo mám podať novú žiadosť, keďže pre deti staršie ako 11 rokov platia iné pravidlá?

V prípade tzv. pandemického ošetrovania dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda maximálne 10 rokov plus 364 dní), netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať). Pri splnení ostatných podmienok nárok na ošetrovné rodičovi (alebo náhradnému rodičovi) vzniká automaticky. V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov (do dovŕšenia veku 16 rokov), ak nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samé o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý, ak to uzná za vhodné, vystaví novú žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

 

Mám nárok na tzv. pandemické ošetrovné, keď sa starám o 20-ročnú dcéru, ktorej zdravotný stav si vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť? Dcéra však nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb – navštevuje riadnu strednú školu (ročník opakovala), ktorú pre koronavírus uzavreli.

Vaša dospelá dcéra nespadá do kategórie tzv. pandemickej starostlivosti, počas ktorej sa ošetrovné poskytuje dlhšie ako 10 dní. Nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb, ktoré pre pandémiu zatvorili, ani nie je dieťaťom do veku 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – vtedy by vám tzv. pandemické ošetrovné vzniklo automaticky bez potvrdenia lekára. Vo vašom prípade musí lekár každých 10 dní opakovane potvrdiť potrebu ošetrovania. Zakaždým sa posúdi nový nárok a vždy sa ošetrovné poskytne na obdobie 10 dní.

 

Od 12. marca som s deťmi pre uzatvorené školské zariadenia na OČR. Ako živnostníkovi mi v marci na účte pribudla suma za služby vyfakturované v januári. Môže to nejakým spôsobom ovplyvniť môj nárok na ošetrovné?

Sociálna poisťovňa v prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) neskúma, aké majú faktúry a ani to, či sú alebo nie sú zaplatené. To znamená, že nesleduje, či SZČO počas poberania ošetrovného dosahuje nejaký príjem. Pri rozhodovaní o nároku na nemocenské dávky je podstatné splnenie zákonom stanovených podmienok, ktorých základom je existencia nemocenského poistenia a zaplatenie poistného včas a v riadnej výške.

 

Ako samostatne zárobkovo činnej osobe mi na základe minuloročných príjmov nevznikla povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. Mám nárok na tzv. pandemické nemocenské, keďže som pre pozitívnu cestovateľskú anamnézu musela zostať v karanténe?

Nie, nárok na ktorúkoľvek z nemocenských dávok (dávka nemocenské, materské a ošetrovné a vyrovnávacia dávka) vzniká po splnení zákonom stanovených podmienok, ktorých základom je existencia nemocenského poistenia a zaplatenie poistného včas a v riadnej výške. SZČO, ktoré sa chcú vyhnúť takejto životnej situácii a nechcú zostať bez príjmu, môžu využiť inštitút dobrovoľného poistenia. To však musí trvať minimálne dvestosedemdesiat dní v období dvoch rokov pred vznikom nároku na dávku, pričom do obdobia dvestosedemdesiatich dní sa môže započítať akékoľvek ukončené poistenie, ktoré spadá do spomínaného obdobia predchádzajúcich dvoch rokov.

 

Pre pandémiu ochorenia COVID-19 uzatvorili kaderníctvo, v ktorom som zamestnaná. Mám nastúpiť na péenku?

Ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Preto nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali dočasnú pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Zamestnávateľ vašu neprítomnosť v práci ospravedlní a vyplatí vám 80 % priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia. PN z dôvodu karantény pre COVID-19 sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.

 

Pre zatvorenie školy som zostala doma s troma deťmi. Mám nárok na trojnásobnú dávku ošetrovné?

Nie. Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí poistencovi iba jedno tzv. pandemické ošetrovné.

 

Žiadosť o ošetrovné som pre karanténu v škole podávala ešte pred 12. marcom. Mala som ju po tomto dátume, keď vyhlásili núdzový stav, poslať opäť?

Na celé obdobie poberania tzv. pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi podať iba jednu žiadosť. To platí aj v prípade, ak ste žiadosť o ošetrovné podali pred 12. marcom 2020, ak nárok na ošetrovné od dátumu podania trvá. Na konci mesiaca treba Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré žiadate dávku ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o dieťa. Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžujú aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia.

 

Moja PN prechádza z jedného mesiaca do druhého. Ako to je s lístkom na peniaze? Kam ho treba odoslať?

Ak ste pacientom, ktorému lekár vystavil dočasnú pracovnú neschopnosť na diaľku, t. j. v súvislosti s koronavírusom, vo vašom prípade preukaz o trvaní dočasnej práceneschopnosti pošle váš lekár priamo Sociálnej poisťovni. Ostatní pacienti aj naďalej posielajú preukazy o trvaní dočasnej práceneschopnosti štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), nie prostredníctvom lekára.

 

Ak bývame ako rodina so svojimi rodičmi, teda naše školopovinné dieťa býva v jednej domácnosti so starkými, môže ísť na OČR stará mama z dôvodu, že škola je uzatvorená?
Nie, nie je to možné. Ošetrovné si môže uplatniť len rodič dieťaťa, adoptívny rodič dieťaťa, ale starí rodičia nie.

Kedy sa bude vyplácať dávka ošetrovné, keď som si ju podal v marci?
Sociálna poisťovňa vynakladá maximálne úsilie, aby boli dávky postupne vyplácané, žiadostí je však enormné množstvo a treba ich spracovať. Podľa zákona ošetrovné za marec sa vypláca do konca apríla, naši zamestnanci robia všetko pre to, aby rodinám pomohli.

 

Mám dvanásťročné dieťa, je síce zdravé, ale nemôžem ho nechať samé doma, keďže jeho školu pre COVID-19 uzatvorili. Zo školy dostáva veľa úloh a moju pomoc potrebuje aj pri príprave jedla, aby si neublížilo. Môžem dostať ošetrovné? Je lekár povinný vypísať mi ošetrovné aj na dieťa staršie ako 11 rokov?

Áno, ak lekár – pediater, ktorý dieťa pozná, vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa vyhodnotí, že nie je schopné sa o seba starať samé, môže rodičovi v tejto situácii potvrdiť žiadosť o ošetrovné z dôvodu choroby dieťaťa (v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnózu podozrenie na COVID-19) až do 16 rokov jeho veku. Treba ho osloviť telefonicky alebo e-mailom a ak lekár, ktorý dieťa pozná, potvrdí, že dieťa potrebuje osobnú celodennú starostlivosť, tak to je možné. Vtedy žiadosť o dávku pošle Sociálnej poisťovni samotný lekár. 

 

V žiadosti o ošetrovné môjho dieťaťa som uviedla iné dátumy ako v čestnom vyhlásení. Predlžuje sa aj moje obdobie nároku na túto dávku automaticky?

Áno, aj keď ste uviedli, že ste sa o dieťa starali do nejakého dňa a z čestného vyhlásenia vyplynie, že ste dieťaťu poskytovali osobnú a celodennú starostlivosť v iných dňoch, dávka ošetrovné vám bude pri splnení ostatných podmienok vyplatená za všetky dni uvedené v čestnom vyhlásení, ak na tieto dni príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia.

 

Posielajú čestné vyhlásenie aj rodičia, ak zostali doma s dieťaťom starším ako 11 rokov a žiadosť o ošetrovné im vystavil lekár?

Všetci rodičia, ktorí si uplatňujú nárok na dávku ošetrovné v Sociálnej poisťovni (prostredníctvom osobitnej žiadosti alebo ak originál žiadosti zaslal lekár priamo Sociálnej poisťovni) musia vyplniť čestné vyhlásenie. Vypĺňa ho každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

 

Lekár potvrdil moju žiadosť o ošetrovné pre 14-ročného syna. Je obdobie poskytovania tejto dávky pri starších deťoch časovo obmedzené?

Aj pri ošetrovaní dieťaťa do dovŕšenia veku 16 rokov je nárok na ošetrovné v aktuálnej situácii súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 neobmedzený. Platí počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. Žiadosť o ošetrovné preto nemusíte predlžovať a ani ju po novelizácii príslušného zákona nemusíte podávať znovu. Stačí, aby lekár uznal jednu potrebu ošetrovania a táto bude automaticky trvať až do skončenia krízovej situácie. Na konci mesiaca je potrebné Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie, v ktorých dňoch ste dieťa skutočne ošetrovali a dávka vám bude vyplatená za tieto dni.

 

Môžem sa s manželom striedať na OČR pri našom dieťati skôr ako po uplynutí desiatich dní?

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa môžu pri dieťati podľa potreby striedať obaja rodičia, ak ide o dieťa vo veku do dovŕšenia 16 rokov. Na konci mesiaca musí každý rodič sám za seba zaslať do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie, v ktorých dňoch dieťa skutočne ošetroval a dávka mu bude vyplatená za tieto dni.

 

Mám mentálne postihnutú dvadsaťročnú sestru, ktorá bola umiestená v zriadení sociálnych služieb. Môžem sa o ňu starať striedavo s mamou, keďže jej denný stacionár zatvorili?

Ak je dané zariadenie uzatvorené pre karanténu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, pri starostlivosti o vašu sestru sa môžu striedavo starať príbuzní v priamom rade vrátane súrodencov. Nárok na tzv. pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby, ak sa starajú o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia). Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

 

Ako to bude s náhradou príjmu, ak prvých desať dní mojej práceneschopnosti z dôvodu karantény prekračuje dátum 27. marca 2020, keď začala platiť novela upravujúca tieto záležitosti? Moja PN sa začala 25. marca. Dva dni mi vyplatí náhradu príjmu zamestnávateľ?

Ak dočasná práceneschopnosť vznikla 25. marca 2020, tak za dni 25. marca a 26. marca budete mať nárok na náhradu príjmu od vášho zamestnávateľa a od 27. marca (od účinnosti novely) budete mať pri splnení všetkých ostatných podmienok nárok na dávku nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti vystavené v súvislosti s koronavírusom posiela lekár priamo Sociálnej poisťovni, ktorá pri PN začínajúcich sa do 27. marca IIa. diel potvrdenia (žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) ešte sama zašle zamestnávateľovi. Zamestnanec je však povinný bezodkladne o svojej PN (prekážke v práci) informovať svojho zamestnávateľa.

 

Mám počas karantény nárok na vychádzky?

Ak vám ošetrujúci lekár vystavil tzv. pandemickú PN, na základe ktorej ste v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu a máte byť izolovaný/á v domácom prostredí, vychádzky nemáte povolené. Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou pre karanténu, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie. Pri bežnej práceneschopnosti naďalej platí, že ošetrujúci lekár určuje poistencovi čas možných vychádzok, vždy to závisí od konkrétnej diagnózy. Čas vychádzok lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

 

Čo ak mám iné zdravotné problémy nesúvisiace s aktuálnou situáciou spôsobenou COVID-19?

Postupujte podľa štandardne zaužívaného postupu. Pri uznaní dočasnej práceneschopnosti a nároku na ošetrovné sa v takomto prípade nepostupuje osobitným spôsobom.

 

VYBAVOVANIE A POBERANIE DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Poberám dôchodok v hotovosti a ja ani manžel nemáme účet v banke. Mám strach z ochorenia COVID-19 a nepovažujem za vhodné chodiť na poštu. Je možné, aby ste aspoň v tomto čase môj dôchodok posielali na účet mojej dcéry?

Áno, počas korona-krízy môže dôchodca požiadať, aby Sociálna poisťovňa jeho dôchodok zasielala na účet inej osoby, napríklad na účet rodinného príslušníka. Treba však počítať s tým, že vzhľadom na technologické postupy zabezpečenia výplaty dôchodkov na bankový účet môže dôjsť k prerušeniu plynulej mesačnej výplaty vášho dôchodku. Na zjednodušenie procesu a urýchlenie vybavenia žiadosti Sociálna poisťovňa na tento účel pripravila osobitné tlačivo. Správne vyplňte identifikačné údaje a kontakty dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť. Žiadosť do Sociálnej poisťovne zašlite poštou, elektronicky cez elektronickú schránku či e-mail, alebo ju odovzdajte do osobitnej schránky v pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje. Dôchodok možno na účet inej osoby poukazovať len počas krízovej situácie. Po jej ukončení, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený doterajším spôsobom, teda v hotovosti na pošte.

 

Študujem na vysokej škole a poberám sirotský dôchodok. Na základe opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 nám posunuli termín štátnej záverečnej skúšky. Predĺži sa zároveň aj môj nárok na sirotský dôchodok? Musím túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni?

Poberateľom sirotského dôchodku, ktorí mali v školskom roku 2019/2020 ukončiť vysokoškolské štúdium, avšak v dôsledku krízovej situácie im termín štátnych záverečných skúšok posunuli, nárok na výplatu sirotského dôchodku trvá až do vykonania štátnej záverečnej skúšky, resp. do dátumu ukončenia štúdia z iného dôvodu. Sociálna poisťovňa v niektorých konaniach výplatu sirotských dôchodkov zastavila na základe v minulosti školou oznámeného predpokladaného dátumu ukončenia vysokoškolského štúdia. Na vyplatenie sirotského dôchodku postačuje, aby sirota Sociálnej poisťovni telefonicky, písomne alebo elektronicky oznámila, že štúdium na vysokej škole v SR neukončila v predpokladanom termíne, ale že naďalej študuje. Ak ide o študenta, ktorý študuje na vysokej škole v zahraničí alebo na vysokej škole v SR, ktorá neposkytuje údaje o študentoch ministerstvu školstva (napr. Akadémia ozbrojených síl), spolu s oznámením je potrebné zaslať aj doklad vyhotovený vysokou školou potvrdzujúci ďalšie trvanie štúdia na vysokej škole.

 

Žijem v severnom Taliansku a poberám dôchodok zo Slovenska. Pre uzatvorenie nášho mesta (vrátane príslušných úradov) nemôžem včas predložiť doklad o žití. Aké to bude mať následky na môj dôchodok?

Ak žijete v zahraničí a v dôsledku pandémie koronavírusu ste nestihli v zákonom stanovenej lehote predložiť doklad o žití, budete váš dôchodok dostávať naďalej aj bez tohto potvrdenia. V mnohých štátoch totiž nefungujú príslušné inštitúcie, ktoré overujú pravosť podpisov. Sociálna poisťovňa však dôchodcov žijúcich v zahraničí vyzýva, aby na urgenčnú žiadosť o potvrdenie, ktorú dostanú, odpovedali zaslaním vlastnoručne podpísaného potvrdenia o žití bez overenia podpisu príslušným úradom. Súčasne treba uviesť dôvod, prečo podpis nie je overený. Potvrdenie možno zaslať poštou alebo e-mailom na adresu podatelna@socpoist.sk alebo prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránky Sociálnej poisťovne. Dodatočne – ak to bude možné – treba zaslať originál dokladu v papierovej forme. O ukončení platnosti týchto mimoriadnych postupov bude Sociálna poisťovňa informovať.

  

NÁVRAT ZO ZAHRANIČIA

Pre obavy zo šírenia ochorenia COVID-19 som sa vrátila z Rakúska, kde som pracovala (mám vystavený formulár PD A1). So zamestnávateľom som sa dohodla na práci z domu, to znamená, že pracujem zo Slovenska. Mám nejakú povinnosť voči Sociálnej poisťovni?

Ak ako v zahraničí pracujúci zamestnanec (rovnako to však platí aj pre živnostníkov a ostatné SZČO) v dôsledku mimoriadnych opatrení pre pandémiu koronavírusu svoju prácu, na ktorú máte vystavený formulár PD A1, momentálne vykonávate z domu na Slovensku, nemusíte kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Nejde totiž o skutočnosť, ktorá spôsobuje zmenu v uplatniteľných právnych predpisoch, resp. zmenu štátu, v ktorom ste poistená na sociálne zabezpečenie. Rovnaký postup platí, ak na tzv. home office nastúpite v inom členskom štáte EÚ (napr. pár dni v mesiaci budete vykonávať činnosť v sídle firmy v Nemecku), pričom doteraz ste pracovali výlučne v inom členskom štáte EÚ. Ani vtedy nie je potrebné túto zmenu oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. žiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy.

 

Ako SZČO (murárske práce) som pracoval v Nemecku. Pre korona krízu som zákazku prerušil a dočasne som sa vrátil na Slovensko. Musím túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni?

Ak vyslaní zamestnanci alebo SZČO svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku mimoriadnych opatrení pre pandémiu koronavírusu, nemusia túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Urobiť tak treba iba vtedy, ak k prerušeniu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ, resp. zmene miesta/spôsobu výkonu práce dôjde na základe iných skutočností. Vtedy je potrebné kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, resp. postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy v danej oblasti. 

 

Ako vyslaný zamestnanec som pracoval v Poľsku. Pre koronavírus som sa vrátil na Slovensko a budem si hľadať prácu na Slovensku. Musím to oznámiť Sociálnej poisťovni?

Ak vyslaní zamestnanci alebo SZČO výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, z dôvodu koronakrízy alebo z iných dôvodov prerušujú s tým, že už neplánujú dokončiť zákazku realizovanú v inom členskom štáte, tzn. neplánujú ďalej využívať inštitút vyslania, musia kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Ak ako zamestnanec alebo SZČO prerušíte výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte EÚ, pričom plánujete vykonávať zárobkovú činnosť na území Slovenska, tak isto je potrebné kontaktovať Sociálnu poisťovňu. Príslušnej pobočke to v oboch prípadoch treba oznámiť prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.