Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004

Ak pred 1. januárom 2004 vznikol nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, podmienky nároku na túto dávku, ako aj podmienky, za ktorých sa táto dávka vypláca, sa v zásade spravujú právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003. Tento postup vyplýva z prechodných ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:

Podľa prechodných ustanovení zákona o sociálnom poistení v konaniach

 • o nárokoch na dávky a ich výplatu z dôchodkového zabezpečenia,
 • o nároku na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, o ktorých nebolo do tohto dňa právoplatne rozhodnuté,
 • o priznaní, odňatí alebo zmene sumy dávky za obdobie pred 1. januárom 2004, aj keď o uvedenej dávke už bolo právoplatne rozhodnuté,

sa rozhodne podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 s odchýlkami uvedenými v ďalších prechodných ustanoveniach zákona o sociálnom poistení.

Dávky dôchodkového zabezpečenia priznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považujú za dávky podľa zákona o sociálnom poistení, a to v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003. Uvedené dávky sa aj po 31. decembri 2003 vyplácajú za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.

Podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 31. decembra 2003, sa z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky poskytovali tieto dávky:

 1. starobný dôchodok,
 2. invalidný dôchodok,
 3. čiastočný invalidný dôchodok,
 4. dôchodok za výsluhu rokov,
 5. vdovský dôchodok,
 6. vdovecký dôchodok,
 7. sirotský dôchodok,
 8. dôchodok manželky,
 9. sociálny dôchodok,
 10. zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť (nárok mohol vzniknúť len do 31. decembra 2000).

Spoločnou podmienkou vzniku nároku na dávky dôchodkového zabezpečenia bola podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Ak nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia pred 1. januárom 2004 nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, táto podmienka sa považuje za splnenú od 1. januára 2005.

Starobný dôchodok

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. mal poistenec nárok na starobný dôchodok, ak

 • získal najmenej 25 rokov doby zamestnania a
 • dosiahol vek aspoň 60 rokov; nižší dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý odpracoval potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie (bližšie Dôchodkový vek), kedy dôchodkový vek môže byť 55 alebo 58 rokov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. alebo 56 až 59 rokov podľa § 174 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

Žena mala nárok na starobný dôchodok, ak získala najmenej 25 rokov doby zamestnania a dosiahla vek aspoň

 1.  53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
 2.  54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
 3.  55 rokov, ak vychovala dve deti,
 4.  56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
 5.  57 rokov,

pokiaľ pre ňu nebol výhodnejší dôchodkový vek z dôvodu odpracovania potrebného počtu rokov v I. pracovnej kategórii (bližšie Dôchodkový vek).

Ak neboli splnené vyššie uvedené podmienky mohol vzniknúť nárok na pomerný starobný dôchodok, ak poistenec

 • získal najmenej 10 rokov doby zamestnania a
 • dosiahol vek aspoň 65 rokov.

Žena mala nárok na pomerný starobný dôchodok tiež, ak

 • získala najmenej 20 rokov doby zamestnania a
 • dosiahla aspoň 60 rokov veku.

Ak poistenec dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a do 31. decembra 2003 nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, môže mu za určitých podmienok vzniknúť nárok na starobný dôchodok (bližšie Podmienky nároku na starobný dôchodok).

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok

Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov upravoval invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok ako dve samostatné dávky.

Na invalidný dôchodok mal podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. nárok poistenec, ak sa stal

 1. invalidným, bol zamestnaný po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
 2. invalidným následkom pracovného úrazu.

Na čiastočný invalidný dôchodok mal podľa § 37 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov nárok poistenec, ak sa stal

 1. čiastočne invalidným a bol zamestnaný po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok alebo
 2. čiastočne invalidným následkom pracovného úrazu.

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa po 31. decembri 2003 považujú za invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a v zásade sa vyplácajú naďalej za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003.

Podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 bol nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku ovplyvnený výkonom zárobkovej činnosti poberateľa tohto dôchodku (skúmalo sa splnenie podmienky poklesu zárobku). Po 31. júli 2006 sa už splnenie podmienky poklesu zárobku neskúma.

Dôchodok za výsluhu rokov

Dôchodok za výsluhu rokov mohol byť pred 1. januárom 2004 podľa § 40 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov priznaný fyzickým osobám, ktoré po dobu potrebnú na nárok na tento dôchodok boli zamestnané v určitom zamestnaní a toto zamestnanie skončili. Nárok na dôchodok za výsluhu rokov mohol vzniknúť napríklad za vykonávanie týchto zamestnaní:

 • veliteľ lietadla, pilot, navigátor,
 • umelec v pracovnom pomere, za ktorého sa na účely poskytovania dôchodku za výsluhu rokov považoval napríklad sólista opery, dirigent, člen symfonického orchestra, tanečný umelec (sólista baletu, choreograf, člen baletného zboru).

Dôchodok za výsluhu rokov priznaný do 31. decembra 2003 sa po tomto dni považuje za invalidný dôchodok, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003, bez obmedzenia z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti. Poberateľovi takéhoto invalidného dôchodku sa neskúma splnenie podmienky invalidity.

Vdovský dôchodok

Podľa § 46 zákona č. 100/1988 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2003 mala vdova nárok na vdovský dôchodok po dobu jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí uvedenej doby mala nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak spĺňala niektorú z nasledujúcich podmienok

 • bola úplne invalidná
 • starala sa aspoň o jedno dieťa (ktoré malo alebo by malo po zomretom manželovi nárok na sirotský dôchodok alebo dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané)
 • vychovala aspoň tri deti
 • dosiahla vek 45 rokov a vychovala aspoň dve deti
 • dosiahla vek 50 rokov
 • dosiahla vek aspoň 40 rokov ku dňu smrti manžela, ktorý zomrel následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní I. pracovnej kategórie

Po zániku nároku na výplatu vdovského dôchodku z dôvodu nesplnenia ani jednej z uvedených podmienok vznikol nárok na výplatu vdovského dôchodku znovu, ak vdova niektorú z uvedených podmienok splnila do dvoch rokov, alebo do piatich rokov, ak manžel zomrel následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní I. pracovnej kategórie (výnimka z tejto podmienky je ustanovená v § 293dm zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 407/2015 Z. z., bližšie Podmienky nároku na vdovský dôchodok a na jeho výplatu, ak manžel vdovy zomrel pred 1. januárom 2004). Bez časového obmedzenia mohol znovu vzniknúť nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak sa vdova začala znovu starať aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.

Vdove, ktorá má nárok na vdovský dôchodok podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003, sa vdovský dôchodok naďalej vypláca, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Vdovský dôchodok sa už neupravuje z dôvodu súbehu s príjmom so zárobkovej činnosti.

Vdove, ktorej nárok na vdovský dôchodok zanikol pred 1. júlom 2003, mohol do 31. decembra 2003 opätovne vzniknúť nárok na vdovský dôchodok v zásade len vtedy, ak do dvoch rokov od zániku nároku na vdovský dôchodok (výnimka z tejto podmienky je ustanovená v § 293dm zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 407/2015 Z. z., bližšie Podmienky nároku na vdovský dôchodok a na jeho výplatu, ak manžel vdovy zomrel pred 1. januárom 2004) splnila niektorú z podmienok stanovených predpisom účinným pred 1. januárom 2004, prípadne ak sa začala starať o nezaopatrené dieťa, ktoré malo určitý priamy vzťah k zomretému manželovi.

Všeobecne, pokiaľ ide o posudzovanie nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že tento nárok sa posudzuje zásadne podľa predpisov účinných v čase, keď nastala sociálna udalosť, so vznikom ktorej právne predpisy spájajú vznik nároku na dôchodok. Preto ak manžel zomrel pred 1. januárom 2004, aj vzhľadom na prechodné ustanovenia zákona o sociálnom poistení sa nárok na vdovský dôchodok posudzuje zásadne len podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 v závislosti od dátumu smrti manžela. 

Vdovecký dôchodok

Pred 1. januárom 2004 vznikol nárok na vdovecký dôchodok za iných podmienok ako nárok na vdovský dôchodok. Podľa § 48a zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov mal vdovec nárok na vdovecký dôchodok len vtedy, ak sa staral aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré malo alebo by malo po zomretej manželke nárok na sirotský dôchodok, alebo dieťa, ktoré bolo v rodine zomretej vychovávané.

Vdovcovi, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004 a ktorému nebol priznaný vdovecký dôchodok podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom 2006, môže vzniknúť nárok na vdovecký dôchodok podľa § 293dn zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 407/2015 Z. z. (pozri aj Podmienky nároku na vdovecký dôchodok, ak manželka vdovca zomrela pred 1. januárom 2004).

Sirotský dôchodok

Nárok na sirotský dôchodok malo podľa § 49 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič (osvojiteľ) alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti rodičov, ak bolo dieťa v čase jeho smrti naňho prevažne odkázané výživou, ktorú zo závažných príčin nemohli zabezpečiť jeho rodičia.

Ak nárok na sirotský dôchodok zanikol pred 1. januárom 2004 z dôvodu nesplnenia podmienky nezaopatrenosti dieťaťa a dieťa podmienku nezaopatrenosti opätovne splní po 31. decembri 2003, podľa § 265 zákona č. 461/2003 Z. z. vznikne nárok na sirotský dôchodok znova, ak sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. januára 2004. Na rozdiel od právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 sa podľa zákona o sociálnom poistení vyžaduje, aby rodič (osvojiteľ) dieťaťa bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Dôchodok manželky

Na dôchodok manželky mala podľa § 51 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov nárok manželka poistenca, ktorý bol zamestnaný po dobu potrebnú na nárok na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, alebo poberateľa starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočne invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, ak nebola zárobkovo činná, nemala nárok na iný dôchodok a

 1. dosiahla vek 65 rokov alebo
 2. bola invalidná.

Dôchodok manželky, ktorý sa vyplácal k 31. decembru 2003, sa vypláca aj po tomto dni za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003. Tento dôchodok sa vypláca v pevne určenej sume, ktorá k 31. decembru 2003 bola 570 Sk mesačne, čo od 1. januára 2009 predstavuje 19,00 EUR mesačne.

Sociálny dôchodok

Sociálny dôchodok sa pred 1. januárom 2004 mohol podľa § 52 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov priznať fyzickej osobe, ktorá nemala zabezpečené životné potreby, ak

 1. dosiahla vek 65 rokov alebo
 2. bola invalidná.

Sociálny dôchodok sa mohol priznať alebo zvýšiť až do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného pred 1. januárom 2004. Ak poberateľ sociálneho dôchodku mal aj iný dôchodok alebo iný príjem, sociálny dôchodok sa mohol priznať alebo zvýšiť len do takej sumy, aby úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu sa rovnal sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného pred 1. januárom 2004.

Ak bol na sociálny dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník poberateľa sociálneho dôchodku, sociálny dôchodok sa mohol priznať alebo zvýšiť až do úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Ak poberateľ sociálneho dôchodku alebo jeho rodinný príslušník mal aj iný dôchodok alebo iný príjem, sociálny dôchodok sa mohol priznať alebo zvýšiť len do takej sumy, aby úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu sa rovnal úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

Sociálny dôchodok, ktorý sa vyplácal k 31. decembru 2003, sa vypláca aj po tomto dni za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003, a to v sume, v akej patril do 31. decembra 2003. O sociálnom dôchodku rozhoduje miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Od roku 2005 sa sociálny dôchodok každoročne valorizuje.

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť bola dávka dôchodkového zabezpečenia, ktorá sa podľa § 70 zákona č. 100/1988 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2000 priznávala k dôchodku, ak bol poberateľ dôchodku trvale tak bezvládny, že potreboval, aby ho ošetrovala a obsluhovala iná osoba. Rozoznávali sa tri stupne bezvládnosti:

 • čiastočná bezvládnosť (za ktorú patrilo zvýšenie 300 Sk mesačne, čo predstavuje 10,00 EUR mesačne),
 • prevažná bezvládnosť (za ktorú patrilo zvýšenie 500 Sk mesačne, čo predstavuje 16,60 EUR mesačne),
 • úplná bezvládnosť (za ktorú patrilo zvýšenie 700 Sk mesačne, čo predstavuje 23,30 EUR mesačne).

Nárok na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť mohol vzniknúť len do 31. decembra 2000. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa od 1. januára 2004 vypláca za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2000.

Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

Ak starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa bol pred 1. januárom 2004 jediným zdrojom príjmu poberateľa tohto dôchodku a nedosahoval 1,1-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, zvýšil sa podľa § 54 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov na 1,1-násobok tejto sumy. Suma, na ktorú sa takýto dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, je podľa § 269 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z. 153,90 EUR. Ak má poberateľ dôchodku aj iný dôchodok alebo iný príjem, zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu patrí len vtedy, ak úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu nedosahuje sumu 153,90 EUR.

Ak bol na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník poberateľa tohto dôchodku, dôchodok sa podľa § 54 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov zvýšil na 1,1-násobok úhrnu súm životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Suma, na ktorú sa v týchto prípadoch dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, je § 269 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z. 261,30 EUR. Ak má poberateľ dôchodku alebo jeho rodinný príslušník aj iný dôchodok alebo iný príjem, zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu patrí len vtedy, ak úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a iného príjmu nedosahuje sumu 261,30 EUR.

Dôchodok upravený do 31. decembra 2003 z dôvodu jediného zdroja príjmu jeho poberateľa (prípadne aj jeho rodinného príslušníka) sa vypláca po 31. decembri 2003 za podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2003.

Suma, o ktorú sa dôchodok zvyšuje počas každoročnej valorizácie dôchodkov, sa určuje z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.