Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 8. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 31. marca 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 4. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 4. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 4. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 114584

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 4. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 4. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 11. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 8. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 16. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 11. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 16týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (15. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 114584
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A&T CONSULTING SK s.r.o. 53501047 Pod Juhom 7666, Trenčín 92,51 €

-

A&T Trans Slovakia, s. r. o. 50442074 Pluhová 2, Bratislava 1 767,23 €

04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024

A&Z Coffee s.r.o. 48004332 Nám. SNP 190/21, Dunajská Streda 65,72 €

-

A+A s.r.o. 54819032 Ulica Zichyho 1233/12, Svätý Peter 6 008,29 €

-

A+I Trade s.r.o. 36558702 Konventná 7, Bratislava 5 070,57 €

-

A+M, ekonóm s.r.o. 50242091 Piaristická 6667, Trenčín 64,38 €

-

A1 Team s.r.o. 53653637 Dukelská 49, Modra 554,86 €

12/2023

A2 skupina s. r. o. 51402718 Gusevova 26, Bratislava - mestská časť Ružinov 486,73 €

-

A2M Services, s.r.o. 52869458 Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 6,71 €

-

A3 Company s.r.o. 51448963 Rybničná 10100/40A, Bratislava - Vajnory 4 118,81 €

05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024

A3 projekt, s.r.o. 35830883 Vajnorská 100/A, Bratislava 2 043,74 €

-

A3A - architekti, s.r.o. 47319348 Belopotockého 1, Bratislava 81,29 €

-

a3b3, s.r.o. 52090311 Horná 102/50, Banská Bystrica 1 720,13 €

-

A3Z s.r.o. 53046269 Lučenecká cesta 9876, Zvolen 1 213,52 €

-

a3z+, s. r. o. 54419018 Strážska cesta 1139/47, Zvolen 1 803,72 €

-

A4U 48310468 Zimná 61/0, Spišská Nová Ves -

12/2017, 01/2018

AA Autoservis, s.r.o. 50859960 Hlavná 14/7, Vyšná Myšľa 362,81 €

-

AA111 s.r.o. 50856286 Sedmokrásková 6, Bratislava II 1 800,79 €

-

AABA, s.r.o. 43884661 A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 14 666,96 €

-

AABB, s. r. o. 47709685 Hviezdoslavovo nám. 173/16, Bratislava 1 850,49 €

-

AAF Group s. r. o. 50713922 Gorkého 1429/10, Fiľakovo 272,88 €

-

AANI s.r.o. 51752930 Dubová 2024/13, Spišská Nová Ves 122,28 €

01/2024

Aaron Corp, s.r.o. 46505491 118, Boheľov 2 869,91 €

-

AAtrade s. r. o. 55220843 Slovenská 6924/10A, Michalovce 738,97 €

-

AB - Transport I, s.r.o. 45593477 Hoštáky 307/4, Dolná Krupá 5 588,77 €

-

AB Advices s. r. o. v likvidácii 51122766 ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 45 471,83 €

-

AB Capital s.r.o. 51711109 Záhradnícka 27, Bratislava - mestská časť Staré mesto 178,66 €

-

AB Copy s. r. o. 35839732 Senecká 114, Veľký Biel 844,20 €

-

AB CROWN s.r.o. 51851351 Rajecká 9, Bratislava - Vrakuňa 82,30 €

-

AB GAMES, spol. s.r.o. 52355233 Námestie Š. M. Daxnera 1251/3, Rimavská Sobota 1 006,19 €

01/2024

AB KONSTRUKT, spol. s r.o. 36195561 Gagarinova 26, Sobrance 646,80 €

-

AB restructuring k.s. 47241608 Dostojevského rad 19, Bratislava 11 131,26 €

05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024

AB SK s.r.o. 47527447 Masarykova 483, Kopčany -

01/2024

AB stav s.r.o. 36003760 Skuteckého 21, Banská Bystrica 9 319,70 €

-

AB stav, s.r.o. 36003760 Skuteckého 21, Banská Bystrica 27 246,49 €

-

AB Stav, s.r.o. 46033718 J.Kráľa 2482/035, Čadca 30,18 €

-

AB Stavprogres, s.r.o. 36572608 Zemanská 26, Krompachy 14,27 €

-

AB Tools s.r.o. 45466670 Družstevná 5, Liptovský Mikuláš 80,30 €

-

AB Trade company s. r. o. 50706195 Okružná 35, Senec 5 080,39 €

-

AB Travel & Transport, s. r. o. 52453502 21, Dubovany 34,60 €

-

AB-COM SHOP, s.r.o. 36557382 Gogoľova 1, Topoľčany 461,97 €

-

AB-EuroMarket, s.r.o. 36707953 A. Žarnova 10, Prievidza 408,90 €

-

AB-FB s. r. o. 55229620 Salka 431, Salka 71,26 €

-

AB-stavebniny s. r. o. 44626291 521, Lúky 3 269,67 €

-

AB-Trade, s. r. o. 47014211 Kukučínova 111/5, Nováky 580,00 €

-

AB-Work s. r. o. 53388135 Zavarská 10/H8023, Trnava 4 451,48 €

01/2024

AB&B, s. r. o. 44946031 Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 840,56 €

-

ABA REALITY Sk s.r.o. 51402114 Mierová 12, Bratislava II 706,30 €

-

ABA SK alfa s. r. o. 44924232 Svetlá 1, Bratislava 5 799,92 €

-

ABA VT s.r.o. 47512814 Hencovská 2086/119, Hencovce 1 961,47 €

-